عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4849

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کمبود آب غالبا یکی از عوامل مهم محدود کننده عملکرد در مناطق نیمه خشک و محیط‌هایی با اقلیم مدیترانه ای محسوب می‌شود. گندم دروم (Triticum durum L.) بعد از گندم نان، دومین گونه زراعی مهم دنیا است که گندم دروم به دلیل نداشتن ژنوم D در مناطق خشک دارای سرعت دوره رشد بیشتری بوده و زودتر برداشت می‌شود. آزمایش حاضر جهت بررسی عکس العمل ژنوتیپ‌های گندم دروم در برابر سطوح مختلف آبیاری در منطقه دیم گچساران انجام گردید. برای این منظور چهارده ژنوتیپ گندم دروم تحت دو شرایط تنش (بدون آبیاری ...

برای بررسی تحمل شوري ژنوتیپ‌های مختلف عدس در شرايط درون شيشه‌اي آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پایه کاملا تصادفي با شش تيمار شوري شامل صفر، 20، 40، 80، 100 و 120 ميلي مولار کلريد سديم و گياهچه‌هاي حاصل از ژنوتیپ‌های Filip96-4L، ILL7946 ، Filip96-9L ، Filip82-IL، Filip92-15L و Filip92-12L انجام گرديد. ریزنمونه‌های تک گره حاصل از گياهچه‌هاي 4 هفته‌اي كه از جوانه زني بذور در شرايط درون شيشه‌اي توليد شده بودند به عنوان ماده گياهي در اين آزمايش مورد استفاده قرار گرفتند. اي ...

يکی از دلایل عمده کاهش محصول گندم ديم در مناطق سرد و معتدل ايران، تنش خشکی در اواخر فصل رشد می باشد. به منظور شناسايی ژنوتيپ‌های مقاوم به خشکی و ارزيابی برخی از صفات مهم مرتبط با تحمل تنش خشکی در ارقام گندم نان آزمايشی در معاونت موسسه تحقیقات دیم (ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود واقع در استان کرمانشاه) در سال زراعی 90-1389 اجرا شد. در این تحقیق 13 ژنوتيپ پيشرفته و 3 رقم شاهد گندم نان (ریژاو، سرداري و آذر2) از نظر تحمل تنش خشكي و ویژگی‌های فیزیومورفولوژیک آن‌ها در دو شرايط ...

مطالعه بر روی ژنوتیپ های زراعی و وحشی چغندر به منظور: 1- بررسی ارتباط بین شاخص های شیمیائی و زیست شناسی مورد اندازه گیری با تنش شوری و تعیین رابطه بین این شاخص ها با مقاومت به شوری 2- تأثیر تیمار شوری بر میزان تجمع یون های سدیم و پتاسیم و اندازه گیری نسبت پتاسیم به سدیم در برگ و تعیین ارتباط میزان این عناصر در ژنوتیپ های مقاوم و حساس 3- گروه بندی ژنوتیپ ها از نظر تحمل به شوری و بررسی تنوع طبیعی آنها شرح کارهای انجام شده و نتایج حاصله: 28 ژنوتیپ چغندرقند در سه سطح نمک (NaC ...
نمایه ها:

به منظور بررسی تنوع 49 ژنوتیپ لوبیا بر اساس صفات ظاهری، تحقیقی با استفاده از طرح لاتیس نامتعادل با 2 تکرار اجرا گردید. برای هر ژنوتیپ 10 صفت فولوژی، مرفولوژی و فیزیولوژی اندازه‌گیری گردید نتایج بشرح ذیل بدست آمد: -تجزیه واریانس صفات نشان داد که ژنوتیپ‌ها در کلیه صفات تفاوت معنی‌دار داشتند. - ضرایب همبستگی صفات نشان داد که عملکرد دانه با صفات تعداد بذر در بوته، بذر در غلاف ، تعداد غلاف در بوته و ارتفاع بوته همبستگی معنی‌دار مثبت و با صفات درصد ریزش بذر و وزن 100 دانه همبستگی م ...

به منظور ارزیابی میزان تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم نان، این بررسی با 20 ژنوتیپ پیشرفته گندم و در دو آزمایش جداگانه: 1- بصورت دیم (تیمار تنش) 2- با آبیاری (سه بار آبیاری (در زمانهای کاشت، ساقه دهی و گلدهی)= تیمار بدون تنش) در سال زراعی 84-1383 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و به مدت 2 سال در ایستگاه دیم مراغه به اجرا در می‌آید. در طول دوره رشد از صفات زراعی نظیر درصد سبز، تاریخ ظهور سنبله، خسارت سرما، زنگ زرد، سیاهکها، درصد ورس، ارتفاع بوته، اجزا ...

آزمایش حاضر به منظور بررسی تغییرات فیزیولوژیکی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند تحت تنش شوری و هم چنین تعیین بهترین روش جهت غربال ژنوتیپ های متحمل و حساس، در سه مرحله در سال های زراعی 1389-1388 و 1390-1389 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر، گلخانه و مزرعه آزمایشی شماره دو دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران به اجرا درآمد. در دو مرحله ی جوانه زنی و گیاهچه ای در شرایط اعمال تیمار شوری، تعداد شش ژنوتیپ چغندرقند (13030، 22393، IC، 1BR، جلگه و رسول)، تحت سه سطح شوری از منبع کلرید سدیم (NaCl)، شام ...

انگور از ریز میوه‌های مهم در ایران و سایر نقاط جهان می‌باشد که از نظر غذایی و دارویی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این گیاه دامنه اکولوژیکی وسیعی دارد که می‌توان آن را از استوا تا نقاط شمالی و جنوبی کره زمین مشاهده نمود. انگور به واسطه ریشه‌های عمیق و مکانیزم‌های مقاومت قادر است تنش‌های غیر زنده (خشکی و شوری) را تا حدی تحمل نماید. کاهش بارندگی و کم شدن آب در دسترس برای کشاورزی در سال‌های اخیر باعث شده است که پژوهش‌های کشاورزی به سمت شناسایی و انتخاب ژنوتیپ‌ها و ارقام ...

آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر تنش شوری بر تغییرات فیزیولوژیکی چهار ژنوتیپ یولاف زراعی در اهواز انجام شد. این آزمایش به صورت کشت گلدانی در شرایط مزرعه طی سال زراعی1392 در مزرعه تحقیقاتی شماره 2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران به اجرا در آمد. این آزمایش به صورت فاکتویل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تعداد دو فاکتور مورد بررسی قرار گرفت، فاکتور اول 4 ژنوتیپ یولاف زراعی، شامل V1(Weib/Flipper)، V2(MN00206/MN841845)، (V3 ...