عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 198

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

میوز ومیتوز درزعفران مزروعی ایران شرح داده شده است نتایج نشان میدهد که این گونه گیاهی ،عقیم واتوتیرپیلوئید می باشد.آنالیز کاریوتیپ یکنوع واژگونی کروموزومی عقب ماندگی وحذف کروموزومی وتوزیع کروموزومها درمرحله آنافاز اول میوزشرح داده است ،همچنین دلائل عقیمی زعفران روشن شده است . ...
نمایه ها:
ایران | 

ذخایر توارثی گیاهی، به مجموع گونه‌ها و نمونه‌های گیاهی اطلاق می‌گردد که در یک یا چند کشور رویش داشته و ریخته ارثی یا ساختار ژنی خود را از یک نسل به نسل بعد منتقل می‌کنند. گوناگونی و تنوع یک گونه گیاهی رویش یافته در هر کشور، تأثیر بسیاری در اصلاح نبات و تولید بذر آن گونه داشته و در نتیجه، نقش مهمی در زندگی و اقتصاد مردم کشور ذی‌ربط دارد. در اداره حساب‌های اقتصادی کشور، تنها آن قسمت از درآمدها که از بکارگیری عوامل تولید بدست آمده و از مسیر بازار می‌گذرند، محاسبه می‌شوند، در حال ...

دراین طرح‌انواع حشرات بومی مناسب برای تلقیح گیاهان دگرگشن بصورت مختلف علمی در شرایط ایزولاسیونهای ایجاد شده برروی گیاهان درمزرعه مورد بررسی قرار می گیرند تا ضمن انتخاب مناسبترین نوع یولیناتوربرای بهترین واقتصاد بهترین راه ایجادایزولاسیون نسبت به صید وبکارگیری یولیناتورها ازطرق علمی و کاربردی (درشرایط طبیعی مزرعه و باشرایط کنترل شده آزمایشگاهی ) اقدام گردد.این یولیناتورها دراجرای طرحهای وسیع احیا ذخائر توارثی گیاهان دگرگشن ایران در بانک ژن گیاهی ایران که مصوب می باشند بکار گرف ...

چون محصول زعفران را کلاله گل تشکیل می دهد و گلهای طبیعی فقط سه کلاله دارند در نظر است که ابتدا با مشاهده دقیق مزارع زعفران به جستجوی نمونه های نادری که بیش از سه کلاله دارند پرداخته و سپس مشخص نمود که چنین صفتی تحت کنترل ژنهای موتان است و یا اینکه در اثر اختلالات رشد و نموی بوجود می آید.چون تولید مثل در زعفران بصورت بطرقیه غیرجنسی است در صورت موفقیت در پیداکردن موتان های جدید ایجاد ارقامی که بیش از سه کلاله دارند امکان پذیر می گردد در صورت عدم موفقیت دریافتن موتاسیون های طبیع ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

درسال زراعی جاری در پیگیری برنامه های سالهای قبل 53 نمونه دیگر ازنمونه های جو موجود بانک ژن را برای احیا و ارزیابی کشت میگردد.برای بررسی مقاومت به آفات و امراض نمونه هائی درایستگاههای کشاورزی اهواز و قائم شهر کشت میگردد.بررسی مقاومت به خشکی نیز با مسئولیت کارشناسان موسسه خاک و آب در ایستگاههای تابعه فوق‌الذکر در دواستان یزد و خوزستان انجام خواهد گرفت .درکرج نیز سایر خصوصیات نبات در حد امکان طبق دیسکریپتور بین المللی یادداشت برداری میشود.نتایج حاصل پس از کدبندی کامپیوتری میشود ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

دراین پروژه تحقیقاتی بمنظورتعیین تنوع ژنتیکی وشناخت بتانیکی ذخایرتوارثی عدس حدودا 300 نمونه ازکلسیون عدس موجود دربانک ژن ملی گیاهی ایران که حداقل درسطح شهرستان یادهستان مبداآنها مشخص شده است موردبررسی قرارگرفته است .این بررسی ها بمنظور مطالعات مورفولوژی رده بندی وسیتوژنتیک وشناخت از رابطه تنوع مرفولوژی و ژنتیکی خواهدبودپس ازتعیین صفات رابطه این صفات بامنطقه جغرافیایی آنها تعیین خواهدگردیددربررسی سیتوژنتیکی ،تنوع مرفولوژیکی کروموزومهادربین گونه ها زیرگونه ها ،واریته های مختلف ...