عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روابط میان کشورها همواره میان سه الگوی رفتاری همکاری جویانه، تعارضی و یا نوسانی از آن دو قرار داشته است. بررسی سیر مناسبات میان چین و آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد نشان دهنده وجود الگوی نوسانی روابط برخلاف دوران جنگ سرد نشان گر الگوی نوسانی روابط است؟ این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که زمینه های ساختاری دولت جمهوری خلق چین در نوسانی شدن این رابطه تأثیر گذار بوده است. بخش های گوناگون این نوشتار هم چون چارچوب نظری، عامل ساختاری و راهبردهای تصمیم گیری در قالب بخش نخست و ساخ ...
     
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.