عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه چگالی، ρ، حجم مولی فزونی، VE/M، حجم مولی جزئی فزونی، VE/I، ویسکوزیته، ɳ، انحراف ویسکوزیته، ɳ ∆، و انحراف انرژی آزاد گیبس فزونی فعالسازی،∆G*E ، سیستم سه تایی N,N-دی متیل استامید (1) + N-متیل فرمامید (2) + 1,2-پروپان دی‌ال (3) و سیستم‌های دوتایی آنها در گستره کاملی از ترکیب درصد در دماهای K 15/293 تا K 15/333 اندازه‌گیری و محاسبه شده است. ضریب انبساط حرارتي فزونی، αe ، و تغییرات آنتالپی مولی فزونی نسبت به فشار در دما و کسر مولی ثابت، )∂He/m/∂P)Tx، نیز مح ...

پیادهروی یکی از شیوههای حمل‌ونقل شهری بوده که میتواند بخش و یا تمام طول یک سفر شهری را شامل شود. ازآنجاکه پیاده‌روها و پیاده‌راه‌ها ازجمله تسهیلات عابران پیاده می‌باشند که تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر روی جریان ترافیک دارند، طراحی آن‌ها نیز نیازمند حصول شناختی صحیح از رفتار عابران پیاده می‌باشد. از‌این‌رو هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه میان سرعت، چگالی و نرخ جریان عابرین‌پیاده در پیادهروها و پیادهراهها می‌باشد. برای این کار، با تصویربرداری از دو پیادهرو و یک پیادهراه در شهر رشت، ا ...

حالت ابزاری مفید و مؤثر برای پیش‌بینی خواص فیزیکی و ترموفیزیکی سیالات است. هدف اصلی این تحقیق، یافتن یک معادله‌ی حالت با دقت قابل قبول برای محاسبه‌ی چگالی سیالات است. به‌منظور رسیدن به این هدف، اصلاحاتی روی پارامترهای یک معادله‌ی حالت از خانواده‌ی واندروالس به‌نام معادله‌ی حالت واندروالس عمومی در محدوده‌ی وسیعی از دما و چگالی برای فازهای مایع و بخار در نواحی زیر نقطه‌ی بحرانی و بالای نقطه‌ی بحرانی انجام شده است. این معادله توسط یو و راه در سال 2003 در نقطه-ی بحرانی مورد مطالع ...

خصوصیات جریان ترافیک به رفتار رانندگان، مشخصات وسایل نقلیه، خصوصیات فیزیکی مسیر و تعامل این عوامل با یکدیگر بستگی دارد. به گونه‌ای که حتی در صورت مشابه بودن وسایل نقلیه عبوری و خصوصیات هندسی مسیرها، مشخصات جریان ترافیک به دلیل تفاوت در رفتار رانندگان عبوری، لزوماً یکسان نخواهد بود با وجود آن‌که از سال 1934 میلادی تاکنون، مدل‌های مختلفی جهت پیش‌بینی مشخصات جریان ترافیک پیشنهاد شده است، لیکن مناسب‌ترین مدل‌ بیان‌کننده ارتباط بین پارامترهای مختلف جریان ترافیک، هم‌چنان بحث‌انگیز ...

در این پایان‌نامه، چگالی در یک نیمگروه شمارای میانگین‌پذیر چپ که بر پایه دنباله فولنر ایجاد می‌شود، به چگالی در یک نیمگروه دلخواه توسیع می‌یابد. تعاریف چگالی در یک نیمگروه دلخواه با توجه به تور‌‌های متعلق به مجموعه‌ها صورت می‌گیرد. چگالی‌های معرفی شده، تحت شرایطی از نیمگروه و تورها، در رابطه با موارد موجود از اندازه روی نیمگروه، مانند مرکزی، متصل و قطعه‌ای متصل، دارای رفتار‌های مورد انتظار می‌باشند. ...

مشکلات موجود در طبقه‌بند جداساز خطی (LDA) از قبیل حساسیت به داده‌های پرت، فرض اولیه تک مدی بودن توزیع کلاس‌ها و معکوس‌ناپذیری ماتریس پراکندگی داخل کلاس انگیزه‌ای برای ارائه طبقه‌بندی جدید در این طرح شد. البته در تحقیقات گذشته راهکارهایی همچون استفاده از گراف همسایگی، استفاده از نرم یک و وزنی نمودن طبقه‌بند برای کاهش حساسیت به داده‌های پرت، روش‌هایی مانند کاهش ابعاد، بکارگیری پارامتر تنظیم‌ساز و تغییر در تابع هزینه LDA جهت حل مشکل معکوس ناپذیری و راه‌حل استفاده از ناحیه همسایگ ...

شبیه‌سازی مسئله توسط نرم‌افزار ANSYS CFX انجام گرفته است. عدد رینولدز و عدد اشمیت به ترتیب مقادیر 50 و 10 در نظر گرفته شده است. محدوده نوسان استوانه، در دامنه 0.4 قطر استوانه و در راستای عمود بر کانال با نرخ سد شوندگی 1/3 نسبت به ارتفاع کانال می‌باشد. دامنه نوسان پره به طور خاص 4/? می‌باشد. برای دست یافتن به اختلاط بهتر در پره، اندازه پره و دامنه نوسان پره متغییر در نظر گرفته شده است. اختلاط دو سیال با چگالی و لزجت یکسان یک حالت ایده‌آل است که مورد بررسی قرار می‌گیرد، یکس ...
نمایه ها:
چگالی | 

داده‌های ترمودینامیکی مخلوط‌های دوتایی مایعات اهمیت زیادی برای درک طبیعت برهمکنش‌های بین‌مولکولی دارد. در اين مطالعه، چگالي ρ، حجم مولي فزونیVm^E ، حجم مولي جزئي فزوني V ̅i^E، ويسكوزيته η، انحراف ويسكوزيته η∆، مخلوط‌هاي دو جزئي 2-بوتانول + 1-پروپانول ، 2-پروپانول ، 2،1-پروپان‌دیول در تمام محدوده تركيبات در دماهاي K 293/15 تا K 333/15 اندازه‌گيري و محاسبه شده است. ضريب انبساط گرمايي فزوني α^E، نيز محاسبه شده است. انتالپي مولي فزوني Hm^E و انتالپی مولي جزئي فزوني H ̅i^E برای ...

پس پراکندگی فرآیندی فیزیکی است که در آن، تابش، تحت تأثیر نیرویی از مسیر مستقیم خود منحرف می شود. یکی از روش‌های شناسایی سیستم، بررسی تابش پس پراکنده شده از سیستم است. تا کنون، مطالعات بسیاری در زمینه‌ی پراکندگی و پس پراکندگی فوتونی و کاربرد آن در روش غیرمخرب تعیین مشخصه‌ی مواد صورت گرفته است. تأثیر چگالی نمونه بر طیف پس پراکنده شده کاربردهای بسیار گسترده ای در زمینه های مختلف صنعتی و امنیتی دارد.به منظور شناسایی اجسام مدفون شده در خاک از طریق پس پراکندگی گامایی ، نمونه‌های چو ...