عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 248

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی همراهی چند ریختی اگزون 8 ژن DGAT1 و چندریختی اینترون2 ژن لپتین، با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو‌های هلشتاین بود. در این پژوهش از 133 گاو هلشتاین خونگیری شد و سپس DNA ژنومیک آنها با استفاده از کیت استخراج DNA شرکت ژن فن‌آوران استخراج شد. ژن‌های مورد مطالعه، با استفاده از پرایمر‌های اختصاصی و با واکنش‌های زنجیره ای پلی‌مراز، تکثیر شدند. برای تعیین ژنوتیپ در ژن DGAT1، آنزیم محدود کننده‌ی CfrI، و در ژن لپتین، آنزیم محدودکننده‌ی Sau3AI استفاده شد و سپس نمونه ...

پارااکسوناز یکی از آنتی‌اکسیدانت ‌های موجود در سرُم انسان است که از اکسیداسیونِ LDL جلوگیری به‌عمل می‌آورد. نقش‌های فیزیولوژیک این آنزیم هنوز در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته است. مطالعات پروتئومیک شامل تخلیص پروتئین، تعیین ساختار خطی و سه‌بعدی این آنزیم و همچنین سنجش فعالیت آن در سرُمِ خون موجودات زنده انجام گرفته است. از طریق مطالعات ژنومیک نیز محل‌های استقرار سه ژن کُدکننده‌ی این آنزیم روی بازوی بلند کروموزومِ 7 و همچنین پلی‌مرفیسم‌های مربوطه شناسایی شده‌اند. با توجه به نقش ...

اسپرماتوژنز فرآیندی است که هزاران ژن به صورت زنجیره ای و موازی در آن دخالت دارند. جهش در ژن های دخیل در روند اسپرماتوژنز یکی از دلایل ناباروری در مردان است. ژنMoloney leukemia virus 10-Like 1 (MOV10L1) یکی از ژن هایی است که به طور اختصاصی در سلول های زایا بیان می شود. تخریب ژنتیکی این ژن در موش باعث توقف روند اسپرماتوژنز و در نتیجه آزواسپرمیا شده است.در این مطالعه، تغییرات ژنتیکی ناحیه عملکردی ژن MOV10L1 در جمعیتی از 30 بیمار آزواسپرم با عارضه توقف کامل روند اسپرماتوژنز به عن ...

هدف از این تحقیق شناسائی چندشکلی ژنهای موثر بر باروری بالا (دو یا چندقلوزائی) شامل و بررسی PCR-SSCP و PCR-RFLP در گوسفند نژاد زل با روشهای GDF و 9 BMP15 ،BMPR-1B ارتباط آنها با رکوردهای دوقلوزائی بود. گوسفند زل یکی از گوسفندان معروف گوشتی در استانهای مازندران و گلستان است که درصد دوقلوزائی در آن حدود 10 درصد میباشد. از جمله جهشهای و BMP15 ،BMPR-1B میتوان به TGF-beta طبیعی موثر بر دوقلوزائی در گوسفند جز خانواده بزرگ 200 راس گوسفند به روش نمکی بهینهیافته برای بررسی جهش در ...

دیابت از معضلات زیستی زندگی در سبک جدید در جوامع بشری به ویژه کشورهای در حال توسعه می باشد. عوامل محیطی و ژنتیکی به صورت متقابل در بروز و تشدید این بیماری موثر می باشند. یکی از ژن هایی که در تحقیقات بسیار زیاد در بین جوامع مختلف نقش آن در دیابت به اثبات رسیده است. فاکتور رونویسی TCF7L2 میباشد که بروی کروموزوم شماره 10قرار گرفته دو SNP برای این ژن شامل rs12255372 و rs7903146در سایتNCBI ثبت شده است با ابتلا به بیماری دیابت نوع دو همبستگی مستقیم و معنی داری دارند. ارتباط بین S ...

کمبود آنزیم گلوکز ? فسفات دهیدروژناز یکی از بیماری های متابولیکی رایج در انسان می باشد. تقریبا نزدیک به ??? میلیون نفر در سرتاسر جهان به این عارضه مبتلا هستند. ژن g6pd دارای الگوی وراثت وابسته به X مغلوب می باشد. این ژن یک آنزیم خانه نگه دار را کد میکند که برای بقاء سلولها ضروری می باشد. آنزیم G6PD در تمام بافتهای بدن بیان می شود و اولین مرحله از چرخه پنتوز فسفات را کاتالیز می کند. عوارض بالینی عمده این نقص عبارتند از آنمی مزمن همولیتیک غیراسفروسیتیک ، آنمی همولیتیک حاد، یرق ...

سرطان پستان شایع‌ترین نوع بدخیمی و همچنین عامل اصلی مرگ‌های ناشی از سرطان در بین زنان دنیا است. دخالت فرایند سنتز پروتئین در تنظیم تکثیر سلولی و ایجاد سرطان به صراحت یکی از زمینه‌های مهم در پژوهش‌های مربوط به سرطان به شمار می‌رود. شواهد متعددی از وجود نقش فاکتورهای ترجمه‌ی یوکاریوتی در ایجاد سرطان حمایت می‌کنند، اما نقشی که این فاکتورها در ایجاد و پیشرفت سرطان ایفا می‌کنند هنوز ناشناخته است. پروتئین eRF3/GSPT1 (فاکتور شماره 3 ختم ترجمه یوکاریوتی) به عنوان یک فاکتور جداکننده ز ...

همواره شاخص های انتخاب دام‌های اهلی براساس اهداف تولیدی شکل گرفته و سایر پتانسیل های ژنتیکی در حاشیه قرار گرفته اند ، برآیند چنین امری در طول زمان کاهش مقاومت و افزایش حساسیت به بیماری‌ها بوده است. از جمله ژنهای مطرح در زمینه مقاومت و حساسیت اغلب موجودات، ژنهای خانواده بتادیفنسین می‌باشند. از اعضای این خانواده ژن بتادیفنسین4 است که کاندیدای مهم جهت بررسی چند شکلی تک نوکلئوتیدی و ارتباط آن با مقاومت در گاو هلشتاین و همچنین سلولهای سوماتیک شیر و سلامت سیستم پستانی است. این تحقی ...

تغییر در ساختار پروتئین های بدن منجر به تولید آنتی بادی علیه آنها می شود. احتمالا ایجاد پلی مرفیسم در ژن پراکسیداز تیروئیدی (TPO) و تغییر ساختار آن باعث تولید آنتی بادی ضد پراکسیداز تیروئیدی می شود. اختلال درآنزیمTPO می تواند یکی از دلایل اصلی بروز بیماری کم کاری تیروئید باشد که شیوع و گسترش این بیماری، ما را بر آن داشت که در این مطالعه به بررسی ارتباط پلی مرفیسم A1936/G اگزون11و T2229/C اگزون12 در ژن TPO با میزان Anti –TPO بپردازیم. از میان جمعیت مورد مطالعه قند و لیپید ته ...