عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ارزشیابی ‌نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای موسسه‌های‌گنجینه‌یاد؛ لوح‌و قلم و رهپویان‌دانش‌و‌اندیشه برای دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 94-1393 تحقیق‌حاضر‌به‌‌منظور‌ارزشیابی‌‌نرم‌افزارهای‌چندرسانه‌ای‌موسسه‌های‌گنجینه‌یاد؛ لوح‌و قلم و رهپویان‌دانش‌و‌اندیشه برای دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد. استاندارد هایی که در این تحقیق به عنوان استاندارد های آموزشی مورد ارزشیابی قرار گرفتند شامل: طرّاحی پیام های آموزشی، اهداف آموزشی، مخاطبان آموزشی، تعامل، روش تدریس، ارزشیاب ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر الگوهای طراحی آموزشی چهارمولفه‌ای و گانیه به صورت چندرسانه‌ای دریادگیری موضوعات پیچیده اجرا شد. برای این منظور از روش تحقیق شبه آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه تحقیق حاضر شامل تمامی دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهرکرج بودند که از بین آنها 60 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده و در سه گروه(یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش) قرارداده شدند. درگروه کنترل درس علوم تجربی به شیوه سنتی و در گروه‌های آزمایشی ...

هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر چندرسانه ای تولید شده بر اساس اصول مایر در درس جغرافیا با چندرسانه ای تائید شده وزارت آموزش و پرورش بر یادگیری و یادداری دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر قزوین بوده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت، موضوع، اهداف و فرضیه های آن از نوع کاربردی است و در زمره طرح های شبه آزمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر قزوین تشکیل می دادند. جهت انتخاب نمونه های مورد نظر از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. به این ترتیب ...

"ترکیب صوت و تصویر و اطلاعات "، ساده‌ترین تعریف از چند رسانه‌ای‌ها (Multimedia) است . CD - ROM, (Compact Disc Interacfive) CD - I، ویدیو CD، فتو CD و CD صوتی عمده‌ترین محصولات چندرسانه‌ای هستند که کاربرد وسیعی در زمینه‌های آموزش و تبلیغ، ذخیره اطلاعات ، و فیلم و بازی و سرگرمی پیدا کرده‌اند. تصمیم‌گیری برنامه‌ریزان کشوری درباره چگونگی بهره‌گیری از این محصولات ، و تولید سخت‌افزار و نرم‌افزارهای آن، نیازمند شناخت و ارزیابی ابعاد این پدیده نسبتا نو و دائما در حال تحول است . ...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بخش بندی در چندرسانه ای بر یادگیری ، یادداری و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ی سوم راهنمایی شهر قدس، در درس علوم بوده است. این پژوهش از نظر ماهیت، موضوع ، اهداف و فرضیه های آن در زمره ی تحقیق کاربردی قرار داردو نوعی طرح شبه آزمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش را دانش آموزان پسر پایه ی سوم تحصیلی شهرستان قدس که در سال تحصیلی 90-89 در حال تحصیل بودند، تشکیل می دادند. جهت انتخاب نمونه ی مورد نظر از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی دو مرحله ...
نمایه ها:
learning | 

چکیده ندارد.

پیشرفت‌های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی‌سیم موجب طراحی و ساخت حسگرهایی با توان مصرفی پایین، قیمت مناسب و کاربرد‌‌‏‏های گوناگون شده است. این حسگرها، توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی بر اساس نوع حسگر، پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند. شبکه های حسگر چند رسانه ای بی‌سیم زیر مجموعه جدیدی از خانواده شبکه‌های حسگر بی‌سیم، با یک سری ویژگیها و نیازمندیهای خاص می‌باشند. دو ویژگی شبکه های حسگر چندرسانه ای بی سیم قابلیت اطمینان و تاخیر است که باید تاخیر به حد ...

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای چندرسانه‌ای‌های آموزشی درس فیزیک سال دوم دوره‌ی متوسطه بر اساس استانداردهای یادگیری الکترونیکی (ابعاد واسط کاربری) و اصول چندرسانه‌ای‌های آموزشی انجام گرفته است. روش این پژوهش تحلیل محتواست که از نوع کاربردی و با رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش گزیده‌ای از نرم‌افزارهای آموزشی درس فیزیک سال دوم دوره‌ی متوسطه می‌باشد. با بهره‌گیری از شیوه نمونه‌گیری هدفمند 11 نرم‌افزار چندرسانه‌ای انتخاب و به روش تحلیل محتوا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش چندرسانه ای بر میزان یادگیری علوم دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی صورت پذیرفته است. روش مورد نظر در این پژوهش روش تحقیق ترکیبی از نوع طرح تو در تو است که این طرح دربر دارنده ی هر دو نوع داده های کمی و کیفی است. . محقق برای بعد کیفی این تحقیق از روش پژوهش مشارکتی و برای بعد کمی نیز از طرح درون گروهیABA (یک روش تجزیه و تحلیل سه مرحله ای است که مرحله A دوره قبل از عمل آزمایشی، مرحله B دوره عمل آزمایشی و A دوم، مرحله بازگشت است) استفاده کرد ...
نمایه ها:
آموزش |