عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جواب عددی مسایل مقدار ویژه اشتورم – لیوویل با استفاده از روش تاو گاوس - لژاندر را در نظر می گیریم. در این روش جواب معادلات دیفرانسیل به صورت حاصل جمع متناهی از پایه های لژاندر، تقریب زده می شود. روش ارائه شده در این پایان نامه ، بهبود یافته روش تاو گاوس – لژاندر است که در آن ، جواب به صورت حاصل جمع متناهی از پایه های لژاندر با وزن های نمایی نوشته می شود.با معرفی این وزن های نمایی ، بهبود یافته روش تاو گاوس – لژاندر جواب های نوسانی مسائل اشتورم لیوویل را به خوبی تقریب خو ...

توسیع مفهوم مشتق غیرصحیح که آن را محاسبات کسری می‌نامیم، از همان زمان ابداع حساب دیفرانسیل و انتگرال مورد توجه محققین بوده است. اما تا دهه‌های اخیر از نظر کاربرد چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در سال‌های اخیر دامنه‌ی کاربرد محاسبات کسری بسیار وسیع شده است. معمولاً استفاده از محاسبات کسری برای مدل‌های فیزیکی و پروسه‌های مهندسی باعث بیان بهتر آن‌ها می‌شود. معادلات دیفرانسیل از مرتبه کسری در اکثر این مدل‌ها ظاهر می‌گردد که متاسفانه اغلب دارای جواب تحلیلی نیستند. به همین دلیل ...

در این پایان‌نامه، هدف مطالعه‌ی موجک‌های لژاندر برای حل مسائل مقدار اولیه از نوع براتو است، که در نظریه‌ی احتراق حرارتی، احتراق سوخت و انتقال گرما بسیار کاربرد دارد. از ویژگی‌های موجک لژاندر همراه با روش انتگرال‌گیری گاوس برای کاستن مشکل حل معادلات جبری غیرخطی استفاده می‌شود. هم‌چنین یک روش مطمئن برای همگرایی روش موجک لژاندر برای حل رده‌ای از معادلات ولترای غیر‌خطی و تقریب خطای این روش نیز بحث شده‌ است. مثال‌های نمونه برای نشان دادن درستی و کاربرد این تکنیک آورده شده است و نت ...

هدف از اين مطالعه برآورد مؤلفه‌هاي واريانس وزن بدن گوسفند مغاني با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تصادفي با ترکيب توابع چند جمله‌اي لژاندر و بي‌اسپلاين در بخش‌هاي رگرسيون ثابت و تصادفي مدل بود. اطلاعات استفاده شده شامل 9165 رکورد وزن بدن بود که از 2811 گوسفند طي 19 سال (1373تا 1391) در مرکز تحقيقات اصلاح نژاد گوسفند جعفرآباد مغان واقع در استان اردبيل جمع آوري شده بود. تابع چند جمله‌اي لژاندر با سه درجه (2، 3 و4) و تابع بي‌اسپلاين خطي(L) و درجه 2 (Q) با 2 ضريب رگرسيون تصادفي (2 ...

در این رساله می خواهیم جوابهای عددی از معادلات انتگرو-دیفرانسیل خطی فردهلم را با استفاده از تقریب چند جمله ایهای لژاندر بدست آوریم وهمچنین نشان می دهیم که این جوابها را می توان با استفاده از روش تکرار متغییر نیز بدست آورد.و نشان می دهیم که جوابهای عددی مسائل داده شده که توسط روش تکرار متغییر بدست امده اند سرعت همگرایی بیشتری به جوابهای دقیق نسبت به تقریب چند جمله ایهای لژاندر دارند.بعلاوه نشان می دهیم که چند جمله ایهای لژاندر زمانیکه شرایط اولیه نامعلومندنسبت به روش تکرار مت ...

یک روش عددی بر اساس روش طیفی، برای حل عددی معادلات انتگرال ولترا- فردهلم- همراشتاین معرفی کرده ایم. این روش ترکیبی از روش هم محلی و توابع پاپهای شعاعی (RBFs) بوسیله عملیات مشتقگیری با استفاده از صفرهای انتقال چندجمله ای لژاندر بصورت نقاط هم محلی است کاربردهای مختلف (RBFs) برای این هدف استفاده می شود. انتگرال مورد بحث در فرمولهای مسائل، بر اساس قانون انتگرال گیری لژاندر- گاوس- لوباتو تقریب زده میشود. جواب عددی آزمایشات با جواب تحلیلی در مثالهای توضیح داده شده درستی و کارایی طر ...

اکثر پدیده‌های حقیقی در فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و اقتصاد... با معادلات دیفرانسیل معمولی توصیف می‌شوند. یافتن جواب تحلیلی برای این‌گونه مسایل از پیچیدگی خاصی برخوردار است. این در حالی است که بسیاری از این مسایل دارای جواب تحلیلی معلوم نیستند. بنابراین بایستی این‌گونه مسایل را با روش عددی حل کرد. در این پایان‌نامه به حل معادلات دیفرانسیل معمولی با مقادیر اولیه با استفاده از روش هم‌مکانی، مبتنی بر درون‌یاب لژاندر-گاوس-رادو می‌پردازیم. آنالیز همگرایی برای این معادلات انجام شده و ...

در مسائل کنترل بهینه، هدف یافتن تابع کنترلی است که در دینامیک سیستم و شرایط مرزی صدق کرده و تابعی معیار را مینیمم کند. مسائل کنترل بهینه‌ی بنگ-بنگ، دسته‌ی مهمی از مسائل کنترل بهینه هستند که در آن‌ها متغیرهای کنترل دارای قیود کرانه‌ای بوده و از یک مقدار اکسترمم به مقدار اکسترمم بعدی پرش ناپیوسته دارند و در تابع هدف و دینامیک سیستم به صورت خطی ظاهر می‌شوند. کنترل بهینه در این مسائل تابع تکه‌ای ثابت است و این ناپیوستگی، حل این دسته از مسائل کنترل بهینه را پیچیده‌تر می‌کند. به م ...

در سال‌های اخیر توابع و چندجمله‌ای‌های متعامد در حل مسائل مختلف از جمله کنترل بهینه، کنترل بهینه کسری، تجزیه و تحلیل سیستم‌ها، ... مورد توجه و استفاده قرار گرفته‌اند. هدف استفاده از این توابع و چندجمله-ای‌ها، تبدیل دینامیک سیستم‌ها‌ی مختلف به معادلات جبری می‌باشد. در این تحقیق یک روش عددی برای حل یک کلاس از مسائل کنترل بهینه کسری ارائه شده است. در این مسائل، مشتقات کسری در مفهوم مشتقات کاپوتو بیان می‌شود. این روش بر اساس چند‌جمله‌ای متعامد لژاندر پایه‌ریزی شده است. با استفاد ...