عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 125

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور اندازه‌گیری آب مصرفی چمن (گیاه مبنا) از یک لایسیمتر زهکش‌دار به ابعاد 90× 150×150 سانتیمتر که با رعایت شیب کف کانال در محل نصب و از خاک منطقه با رعایت ترتیب لایه‌های پرشده استفاده می‌گردد. زمان آبیاری موقعی است که رطوبت سهل‌الوصول داخل لایسیمتر مصرف شده باشد و عمق آب آبیاری به اندازه‌ای است که حدود ده درصد آب زهکشی داشته باشیم . میزان آب آبیاری و آب زهکشی در دوره‌های ده روزه اندازه‌گیری می‌شود و با استفاده از فرمول بیلان آب تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه فوق در آخر فصل مح ...
نمایه ها:
زهکشی | 
چمن | 
تعرق | 
گیاه | 
تبخیر | 
خاک | 

در طی دو دهه گذشته کاشت چمن در کشور ما توسعه فراوانی یافته و ایجاد پوشش یکنواخت چمن در افزایش زیبایی محیط زیست و منازل و مراقبت از چمن از اهمیت بسیاری برخوردار است. نتایج به دست آمده بعد از انجام محاسبات آماری نشان داد که افزایش غلظت مالئیک هیدرازید در هر سه رقم چمن موجب کاهش طول اندام هوایی و وزن تر گردیده در این مورد، بازبال نسبت به سه رقم دیگر کاهش بیشتری را نشان داد. ولی در میزان وزن خشک تغییر قابل ملاحظه ای ایجاد نشد. از طرفی افزایش میزان مالئیک هیدرازید سبب کاهش کلروفی ...

چمن طبیعی به عنوان مطلوب ترین پوشش سطح در میادین ورزشی، از دیرباز مورد استفاده بوده است. ساختار گیاهی و طبیعی چمن موجب حساسیت آن به شرایط متفاوت آب و هوایی و ضربات و نیروهای مخرب اعمال شده در طول مسابقات ورزشی شده است. تخریب پوشش زمینهای چمن به دلایل متعدد که اغلب با کنده شدن ریشه گیاه از خاک یا فشردگی زیاد خاک اطراف آن همراه است، روی داده و با افت تدریجی کیفیت زمین، خصوصاً در فصول فشرده مسابقات، سبب بروز مشکلات بسیار میشود. تقویت چمن طبیعی به منظور افزایش دوام آن، میتواند به ...
نمایه ها:
تقویت | 
چمن | 
ورزش | 
بسپار | 
شبکه | 

بمنظور اندازه‌گیری آب مصرفی پتانسیل گیاه چمن از لایسیمتری به ابعاد 1.2 × 1 × 1 متر استفاده خواهد شد. نحوه پر کردن لایسیمتر به همان ترتیبی است که لایه‌های خاک در گودال پروفیل بوده‌اند. در طول آزمایش محیط رشد گیاه در شرایط اپتیم نگهداشته خواهد شد تا تبخیر و تعرق پتانسیل چمن در سرایط آب و هوائی محل اجرای آزمایش تعیین گردد. لایسیمتر چمن به منظور تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع اختصاص داده خواهد شد تا در محاسبات مربوطه مورد استفاده قرار گیرد. لایسیمتر موقعی آبیاری می‌شود که رطوبت لای ...

برای تعیین آب مصرفی پتانسیل چمن از یک دستگاه لایسیمتر زهکشدار بدون سطح ایستابی ثابت استفاده می‌شود. ابعاد لایسیمتر 2 ˆ 1/20 + 1/30 × 2 × 1 متر و از نوع ورق گالوانیزه 2/5 میلیمتری ساخته می‌شود. با کشت چمن در داخل و محدوده آن، عملیات آبیاری هر 4 - 2 روز (اگر باران نباشد) انجام می‌گیرد. در طول فصل زراعی میزان رطوبت خاک درحد رطوبت سهل‌الوصول حفظ شده و با اندازه‌گیری میزان آب باران - آب آبیاری و زه آب خروجی، مقدار آب مصرفی پتانسیل چمن در فصل زراعی از رابطهETo =P + I - D + - W محاس ...

برای تعیین حداکثر آب مصرفی گیاه مرجع (چمن) و مقایسه آن با فرمولهای تجربی در پائیز سال 1373 اقدام به کشت چمن در یک دستگاه لایسیمتر زهکش‌دار به ابعاد 1/2×1×2 مترمربع گردید. آب بیش از حداکثر نیاز (تبخیر و تعرق پتانسیل) به لایسیمتر افزوده شده و آب اضافی به صورت زه‌آب اندازه‌گیری و بیلان حجمی آب مصرفی محاسبه گردید. ماه اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان جمع تبخیر و تعرق چمن ...

مقایسه بین گونه‌ها و ارقام چمن موجود و آمیخته‌های بذری آنها و یافتن بهترین چمن یا آمیخته بذری چمن برای منطقه ...
نمایه ها:
گونه | 
گیاه | 
رقم | 
چمن | 
بذر | 

به منظور بررسی تاثیر کودهای ازت (نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم و اوره) بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن (اسپرت بارنبروگ شامل چهار رقم) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار و 7 تیمار به صورت گلدانی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تحت شرایط کنترل شده به اجرا در آمد. تیمارها شامل: نیترات آمونیوم به میزان 100 کیلوگرم در هکتار، نیترات آمونیوم به میزان 200 کیلوگرم در هکتار، سولفات آمونیوم به میزان 100 کیلوگرم در هکتار، سولفات آمونیوم به میزان ...
نمایه ها:
چمن | 
NPK برگ | 

گیاهان غالبا تحت تاثیر تنشها قرار دارند. بسیاری از استرسهای مخرب محیطی نظیر خشکی، شوری، دما و... به طور مستقیم یا غیر مستقیم، با ایجاد اختلال در سیستم انتقال الکترون، در تشکیل رادیکالهای آزاد اکسیژن که به عنوان اولین مرحله در هنگام بروز استرسها مطرح میشود، نقش دارند. تجمع مقدار زیادی رادیکال آزاد اکسیژن در گیاهان باعث صدمه جدی به گیاهان میشود. رادیکالهای آزاد اکسیژن و فرمهای دیگر از اکسیژن فعال ، به عنوان مهمترین عامل آسیب به بافتها گزارش شده است. بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژ ...