عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 570

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بید چغندر قند، (Scrobipalpa ocellatella Boyd. (Lep.: Gelechidae از آفات اختصاصی چغندر قند است. هدف این تحقیق بررسی دینامیسم جمعیت، تعیین توزیع فضایی، ارزیابی خسارت آفت و شناسایی پارازیتوئیدهای آن بود. به این منظور، در سه مزرعه واقع در سه منطقه مختلف و هر کدام سه واریته کشت شد و هر ده روز به صورت تصادفی از این مزارع نمونه برداری شد. برای ارزیابی خسارت کمی و کیفی آفت بر چغندر قند در فصل برداشت از بوته های سالم و آلوده نمونه برداری شد. همچنین پارازیتوئیدهای آفت در منطقه جمع آوری ...

با توجه به مصرف سرانه شکر که حدود 25 کیلوگرم می باشد و همچنین مقدار شکر استحصالی از ئو محصول چغندر قند و نیشکر تولیدات کلی شکر در کشور نمی تواند نیاز داخلی را برآورده کند حال با توجه به امکانات کشت وسیع چغندر قند در کشور و خصوصا نوع زمستانه در استان خوزستان که در سال زراعی 77-76، 6200 هکتار بوده و همچنین عملکرد بالای چغندر قند در خوزستان که در همین سال زراعی حدود 375 هزار تن با عملکرد هکتاری حدود 60 تن بوده است بنابراین خوزستان از مناطق مستعد برای کشت چغندر قند می باشد ولی از ...

ترکیب کشت (چغندر قند- گندم - آیش ) بعنوان اولین ترکیب کشت انتخابی درکرتهای دائم با کشت دو محصول فوق در دو بلوک با قطعه مجزا و در مجاورت هم حتی الامکان بارعایت یکنواختی بصورت گردشی اجراودرآن طرح سنجش موازنه تغذیه نبات چغندر قند(رقم توصیه شده درمنطقه ازنوع پلی ژرم تریپلوئژی ) باحاصلخیزی خاک در درازمدت مورد بررسی قرار می گیرد.روند مصرف تیمارهای مختلف کودی برای گندم وسایرعملیات مربوطه درطرح جداگانه برای این محصول ارائه شده است .پس‌ازبرداشت محصول وتجزیه وتحلیل‌آماری گزارش سالیانه ...

از علفهای هرز تیمارهای 16 گانه (هفت تیمار وجین- هفت تیمار تداخل تیمار شاهد با علف - تیمار شاهد بدون علف) ، در سطح یک متر مربع، علفهای هرز شمارش، وجین و توزین و وزن تر و خشک به عمل آمد. ‏‎N.P.K‎‏ علفهای هرز بدست آمده است فنولوژی علفهای هرز بطور هفتگی ثبت می کشد. ادامه عملیات اجرای طرح در حال انجام می باشد. نتیجه بدست آمده از سال اجرای نخست طرح بدینصورت بوده است. علفهای هرز غالب مزارع چغندر قند منطقه عبارتند از : چغندر وحشی ‏‎Betamaritima‎‏، پنیرک ‏‎Malva Sylvestris‎‏، ترشک ‏‎R ...

در این تحقیق عکس العمل بذرهای چغندر قند رقم 30906 نسبت به مغناطیسی کردن بذر و آب و همچنین سطوح مختلف شوری آب آبیاری بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل د قالب طرح کرت های کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه د رسال 1390 انجام شد که د را« فاکتور اول مغناطیسی کردن آب در دو سطح ( مغناطیسی و غیر مغناطیسی)، فاکتور دوم مغناطیسی کردب بذر در دو سطح ( مغناطیسی و غیر مغناطیسی) و فاکتور سوم شوی د رچهار سطح 50 و 100 و 150 و 200 میلی مولار نمک کلری ...

هدف از اجرای این طرح بررسی مسائل بیولوژی کارادرینا در رابطه با تعیین زمان بروز و حداکثر تراکم آفت در نسلهای مختلف در مناطق سرد سیرو گرم سیر چغندرکاری استان جمع‌آوری و شناسائی دشمنان طبیعی و اهمیت آنها در تقلیل جمعیت آفت بررسی تعداد نسل سالیانه بررسی و تعیین میزان جمعیت انتقالی آفت برای سال بعد ذخیره زمستانی تعیین گیاهان میزبان آزمایش سموم جدید و موجود جهت جایگزین کردن سموم موثر کم خطر بجای سموم کلره میباشد.ضمنا بررسی سایر آفات مهم چغندر قند منطقه نیز تحت نظر و کنترل بوده و را ...

چغندر قند با نام علمی بتا ولگاریس گیاهی دوساله از خانواده آمارانتاسه می‌باشد. تاکنون شناسایی نشانگرهای SSR به روش‌های هیبریداسیون و EST-SSR در چغندر صورت گرفته است اما شناسایی نشانگرهای جدید به ویژه نشانگرهای مرتبط با صفات مهم حائظ اهمیت می‌باشد. از توالی‌های EST موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی و همچنین توالی ژنومی ژن FLC-Like ، یکی از ژن‌های کلیدی کنترل کننده گلدهی، جهت شناسایی نشانگرهای چندشکل EST-SSR و SSR در چغندر استفاده شد. برای این کار توالی‌های EST چغندر قند مربوط به سال ...

این پژوهش بمنظور ارزیابى اثرات زمان قطع آخرین آبیارى بر خصوصیات کمى وکیفى دو رقم تجارتى جغندرقند با دوره رشد کوتاه و طولانى مدت در سال 1380 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی استان خراسان واقع در شهرستان مشهد انجام گرفت. این آزمایش بصورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفى در 4 تکرار مورد ارزیابى قرار گرفت که در آن تیمار اصلى شامل زمان قطع آبیاری در شش سطح (60، 50. 40، 30، 20 و 10 روز قبل از برداشت) و تیمار فرعى شامل دو رقم تجارتى 7233 (رقم زودرس) و ‏‎PP22‎‏ (رقم دیررس) ...
نمایه ها:
تیمار | 

راندمان کارخانجات قندایران درطی دهساله اخیر که ازبرنامه 10 ساله تولید چغندرقند دررابطه باطرح خودکفائی قند وشکر استخراج شده نشان میدهد که طی دهساله 51-61 درصد ملاس تولیدی دراین مناطق افزایش داشته این وضعیت نظیر وضعیتی است که طی سال های گذشته درکشورهای اروپائی اتفاق افتاده وعلت اصلی آن مصرف بی رویه وبی برنامه کودهای ازته بوده دربررسیهایی که انجام گردید معلوم شد که چهار عامل مشروحه زیر که به آسانی قابل تعیین میباشد درکیفیت چغندرقند تاثیر نهائی دارند درصد قند مقدار پتاسیم ،مقدار ...