عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 108

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بید چغندر قند، (Scrobipalpa ocellatella Boyd. (Lep.: Gelechidae از آفات اختصاصی چغندر قند است. هدف این تحقیق بررسی دینامیسم جمعیت، تعیین توزیع فضایی، ارزیابی خسارت آفت و شناسایی پارازیتوئیدهای آن بود. به این منظور، در سه مزرعه واقع در سه منطقه مختلف و هر کدام سه واریته کشت شد و هر ده روز به صورت تصادفی از این مزارع نمونه برداری شد. برای ارزیابی خسارت کمی و کیفی آفت بر چغندر قند در فصل برداشت از بوته های سالم و آلوده نمونه برداری شد. همچنین پارازیتوئیدهای آفت در منطقه جمع آوری ...

این تحقیق به منظور بررسی اثر عمل آوری تفاله چغندر قند با گاز آمونیاک بر ارزش غذایی آن و استفاده آن به عنوان بخشی از کنجاله کلزا در تغذیه تلیسه های هلشتاین انجام شد. تفاله چغندر قند با سطوح مختلف آمونیاک (1، 2، 3، 4 و 5 درصد ماده خشک)، آب (30، 60، 90 و 120 درصد ماده خشک) در دو دوره 14 و 28 روزگی بسته بندی گردید. فراسنجه های تولید گاز در زمان های 2، 4، 8، 12، 24، 36، 48، 72 و 96 ساعت اندازه گیری شد. در آزمایش حیوانی اثر جایگزینی بخشی از کنجاله کلزا با تفاله چغندر قند عمل آوری ش ...

در این بررسی به منظور تاثیر نوع رقم چغندر قند و روش آلوده شدن گیاهان به ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندر قند (Beet severe curly top virus, BSCTV) مطالعه ای در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی بر روی 18 رقم چغندر قند انجام شد. 18 گیاه از هر رقم در 6 گلدان کشت داده شد. برای مایه زنی ارقام از همسانه عفونت زای جدایه ایرانی BSCTV استفاده و ارقام با دو روش آگرواینوکولیشن (آزمایش اول) و انتقال با زنجره ناقل (Circulifer hematoceps) ویروس دار مایه زنی شدند. در آزمایش اول پس از 21 روز و 35 رو ...

نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) یکی از نماتدهای مهم انگل گیاهی و خسارتزا در نقاط مختلف دنیا میباشد. این نماتد در اثر کشت متوالی این گیاه ‌در مزارع آلوده خسارت‌های شدیدی ایجاد می‌کند. روش‌های مختلفی برای مدیریت این نماتد پیشنهاد شده است. در حال حاضر عمده روش کنترل این نماتد مبارزه شیمیایی است که به دلیل اثرات زیان‌بار مواد سمی نماتدکش بر روی انسان و جانوران، گران‌بودن، آلوده نمودن آب‌های زیرزمینی، ماندگاری طولانی مدت در خاک و ایجاد خطر برای محیط زیست استفاده از آن ...

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند ( Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) در چغندر قند بیماری مهم و خطرناکی بنام ریشه ریشی(root beardiness) یا ریشه گنائی (rhizomania) ایجاد می کند. این ویروس دارای گسترش زیادی در اکثر نقاط دنیا است. BNYVV داری سه بیوتیپ A ، B و P است که بیوتیپP بیشترین خسارت را به مزارع وارد می کند. آر ان ای شماره 3 این ویروس یک پروتئین 25 کیلودالتونی را کد می کند که مسئول بیماری زایی و در مواردی شکستن مقاومت در گیاه چغندرقند است. موقعیت های آمینواسیدی 67 و ...

در بیشتر مطالعات مربوط به رقابت علف های هرز با گیاهان زراعی، سعی بر تعیین اثرات علف های هرز روی عملکرد گیاه زراعی می باشد. بر همین اساس منطقه حناء در شهرستان سمیرم با تولیدی سالانه بیش از 150 هزار تن غده چغندرقند جز عمده منطقه تولیدی استان اصفهان می باشد. یکی از عوامل محدود کننده تولید محصول در این منطقه، علف های هرز می باشد که با کاهش عملکرد اهمیت خود را نشان می دهد. همچنین مصرف بی رویه کودهای نیتروژنه باعث افزایش قدرت رقابتی علف های هرز با گیاه زراعی و مصرف لوکس در علف های ...

اگرچه در گذشته بهینه سازی تولید در کشاورزی بر اساس سودآوری اقتصادی آن تعیین می‌شد اما امروزه نگرانی‌های زیست محیطی سبب شده است تا نظام‌های کشاورزی ناگزیر به رسیدن به برخی اهداف زیست محیطی باشند. ارزیابی چرخه حیاتی (LCA) ابزاری است برای سنجش پیامد های زیست محیطی یک محصول، فرآیند یا عملیات ویژه در طی چرخه حیاتی آن یا به عبارت دیگر آغاز تا انجام روند شکل‌گیری آن محصول یا فرآیند. هدف از این رساله علاوه بر پیامد سنجی مقایسه‌ای نظام‌های مختلف تولید محصول راهبردی چغندر قند در خراسان ...

به‌منظور بررسی تأثیر پساب شهری و کود‌های آلی بر صفات مورفو‌فیزیولوژیک و عملکرد چغندر قند، آزمایشی به-صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد به اجرا درآمد. عامل اصلی شامل سه مرحله آبیاری با پساب شهری در مرحله 2 تا 4 برگی چغندر قند، آبیاری با پساب شهری در مرحله 8 تا 12 برگی چغندر قند و آبیاری با آب معمولی (شاهد) و عامل فرعی آزمایش شامل چهار تیمار کود گوسفندی، کمپوست بستر قارچ، کود شیمیایی و بدون کود ( ...

چغندرقند با سطح زیر کشت 186 هزار هکتار در کشور از جمله محصولات عمده و با اهمیت به لحاظ خود کفایی در تولید قند مورد نیاز داخل می‌باشد. متوسط طول دوره رشد چغندر قند 200 روز و متوسط آب مورد نیاز ناخالص آبیاری 8800 متر مکعب در سطح کشور برآورد می‌گردد با توجه به ‌این مسائل تامین نیاز آبی چغندر قند با روشهای نوین آبیاری نظیر ابیاری نواری قطره‌ای (Tape) و آبیاری جویچه‌ای یک ردیف در میان موضوعی است که به دلایل طولانی بودن دوره رشد و نیاز آبی نسبتا زیاد درخور اهمیت فراوان است. تحقیق ...