عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجائیکه چغندر علوفه‌ای از گیاهان شورپسند می‌باشد ضمن تناسب با اقلیم منطقه قم، بالائی در منطقه دارد، این منبع مهم غذائی می‌تواند به جهت عملکرد بالا در هکتار، انرژی متابولیسمی قابل توجه و بالا بودن قابلیت هضم مواد آلی، خاصیت خوشخوارکی، و میزان اوره‌خواری مطلوب در جیره گوساله‌های پرواری عملکرد مناسبی داشته باشد، این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با بیش از یک مشاهده در تکرار و با 3 جیره غذائی و در 4 تکرار، جهت تعیین سطوح مناسب چغندر علوفه‌ای در جیره گوساله‌های پرواری انجام ...

اثر مقادیر مختلف کود ازته (صفر، 150 و 300 کیلوگرم ازت خالص در هکتار) بصورت کود اوره با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در 2 منطقه بصورت زود کاشت و دیر کاشت برخصوصیات زراعی، عملکرد و ارزش غذایی یک توده محلی و چهار رقم چغندر علوفه‌ای مورد آزمایش قرار گرفت . در این آزمایش فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از : درصد و عملکرد ماده خشک و پروتئین خام ریشه و بخش‌های هوایی، درصد فیبر خام، قابلیت هضم ماده آلی و ارزش هضمی ریشه و بخش‌های هوایی، درص ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این طرح بررسی ارقام مختلف چغندرقند با توده های چغندرلبویی و علوفه ای تلاقی داده شده و بذر F1 تولید شده با چغندرهای لبوئی و علوفه ای تلاقی برگشت می شوند و با سه نر عقیم مولتاژرم و یک منوژرم چغندرقند تلاقی می شوند، ضمناً به منظور انتخاب ریشه های مناسب از لحاظ رنگ و فرم ریشه هیبرهای حاصله در مناطق کرج و دزفول کشت می شوند. قبل از بولتینگ ریشه ها برداشت و پس از یادداشت برداری از رنگ ریشه ها از هر شماره تعدادی ریشه با رنگ سفید انتخاب و جهت بذرگیری به کرج انتقال می شوند.تا از این ...