عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نماتودسيستي چغندرقندHederodera schachtii Schmidt, 1871 يكي‏از خسارت زا ترين‏آفات جغندر قند در اراضي تحت كشت اين محصول به شمار مي‏آيد. اين نماتوداز بيماري‏هاي مهم چغندرقند در كشور نيز مي باشدكه خسارت فراوان وجبران ناپذيري را به‏اين محصول با ارزش وارد مي سازد.به طوري كه،زمين هاي‏آلوده به‏اين نماتود،كشت‏اين محصول را به مخاطره‏انداخته‏استAkhiyani et al., 2001) ).اين نماتود دامنه‏ي ميزباني وسيعي دارد و218 گونه از 95 جنس متعلق به 23 خانواده‏ي گياهي،شامل گونه‏هاي زراعي،زينتي ...
نمایه ها:
سیستی | 

در سالهای اخیر BCTIV گسترش زیادی در مناطق مختلف ایران داشته است. لذا به منظور تعیین مقاومت ارقام چغندرقند به BCTIV مطالعه‌ای در قالب طرح آماری کاملا تصادفی روی 11 رقم چغندرقند انجام شد. 15 گیاه از هر رقم کشت داده شد. برای مایه‌زنی گیاهان از همسانه عفونت‌زای BCTIV به روش مایه‌زنی با آگروباکتریوم (Agroinoculation) استفاده شد. . شدت علائم بیماری در 5 درجه شامل صفر (فقدان علائم)، 1 (علائم خیلی خفیف)، 2 (علائم خفیف)، 3 (علائم شدید) و 4 (علائم خیلی شدید) یادداشت شد. در این مطالعه، ...

یکی از منابع ارزان و فراوان انرژی، پسماندهای کشاورزی می‌باشند. در این مطالعه به بررسی چرخه حیات انرژی و زیست‌محیطی تولید اتانول پرداخته شد. برای این منظور از مدل سیماپرو، برای ارزیابی زیست-محیطی چرخه اتانول تولیدی از ملاس چغندرقند استفاده شد.کل انرژی مصرفی به ازای تولید هر لیتر اتانول، نسبت انرژی و محتوای انرژی خالص به ترتیب 75/50 مگاژول، 41/0 و 55/29 مگاژول برآورد گردید. از میان نهاده‌های مصرفی در تولید اتانول، نهاده مازوت با 15/59 درصد بیشترین سهم را در مصرف انرژی داشته است ...

به منظور بررسی کارآیی علف‌کش کوئیزالوفوپ- پی- تفوریل بر علف‌های هرز باریک برگ مزرعه چغندرقند، آزمایشی در سال زراعی 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی ایستگاه طرق در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار انجام گردید. دوزهای مختلف کوئیزالوفوپ- پی- تفوریل با دوزهای معمول علف‌کش‌های کوئیزالوفوپ- پی- اتیل، پروپاکوئیزافوپ، ستوکسیدیم و هالوکسی فوپ آرمتیل مورد مقایسه قرار گرفت. معیارهای اندازه‌گیری شده در مورد علف‌های هرز شامل تراکم،بیوماس و شاخص تخمینی کنترل بودند.جهت تعیین ...

شکر یکی از مواد غذائی مهم مورد نیاز انسان می باشد و انحصاراً از طریق چغندرقند و نیشکر به‌دست می‌آید، با توجه به اهمیت شکر و سطح کشت بالای محصول چغندرقند در استان خراسان شمالی و نیز تعدد کارخانجات صنایع قند و شکر در این استان، انجام تحقیقات به منظور دستیابی به راه‌کارهایی جهت افزایش راندمان استخراج قند امری بدیهی و غیر قابل اجتناب می باشد. در این تحقیق تأثیر دما، زمان و فرکانس امواج فراصوت بر روی خواص مکانیکی و میزان استخراج قند از چغندرقند در رطوبت بر پایه تر 75% بررسی شد. بد ...

به منظور مطالعه اثر نیتروژن و پتاسیم روی صفات کمی و کیفی چغندرقند در شرایط شور، آزمایش مزرعه ای در ایستگاه تحقیقات شوری رودشت ( واقع در اصفهان ) انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و 48 کرت آزمایشی صورت گرفت (مساحت هر کرت 24 متر مکعب انتخاب شد). تیمارها شامل 4 سطح نیتروژن n0 ، 50 درصد توصیه ( n80 )، 75 درصد توصیه ( n120 ) و توصیه بر اساس آزمون خاک ( n160 ) از منبع اوره و 4 سطح پتاسیم k0، توصیه بر اساس آزمون خاک ( k125 )، 1/5 براب ...

چغندرقند، گیاهی است که دستکاری ژنتیکی آن به سختی صورت می‌گیرد. یک روش ساده و مؤثر باززایی گیاه می‌تواند موجب تسهیل در انتقال ژن به چغندرقند گردد. در این تحقیق، جوانه‌های انتهایی چغندرقند از خانواده نیمه‌فامیلی تک جوانه 26P-9597 تهیه و در پیش‌تیمارهای هورمونی مختلف کشت شدند و از نوساقه‌های حاصل، ریزنمونه‌های برگی تهیه گردید. این ریزنمونه‌ها در محیط کشت گیاهی با تیمارهای مختلف هورمونی کشت شدند و سپس درصد ريزنمونه‌هاي برگی پاسخ‌ده به باززايي نوساقه تعيين شد. برگ‌های حاصل از پیش‌ ...

چغندرقند گیاه اصلی تأمین کننده ساکارز در ایران است و اصلاح آن با استفاده از روشهای کشتبافت جهت دستکاریهای ژنتیکی، انتقال ژن، جهش، متابولیت های ثانویه، مطالعات سیتوژنتیکی و غیره از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور بررسی تأثیر ژنوتیپ(رقم)، نوع ریزنمونه و سطوح مختلف شوری بر کالزایی در گیاه چغندرقند، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار به اجرا در آمد. جهت کالزایی از محیط کشت پایه MS با 0/5 میلیگرم بر لیتر توفوردی و 0/75 میلیگرم بر لیتر کاینتین به همرا ...
نمایه ها:
کالوس | 

چغندرقند Beta vulgaris L یکی از مهم‌ترین محصولات ریشه‌ای تولیدکننده قند می‌باشد. توسعه نشانگر های SSR از من به کتابخانه‌های ژنومی چرا و پرهزینه بوده و از این رو شناسایی نشانگر های EST-SSR از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور شناسایی نشانگر های پلی مورف EST-SSR در چغندرقند پایگاه EST های چغندر مورد جستجو قرار گرفته و از میان موتیف های یافت شده تعدادی از آن‌ها برای تبدیل شدن به شگردهای پلی مورف انتخاب شدند. براساس مبانی حفاظت شده اطراف این نواحی ساده تکراری پرایمرهای اختصاص ...
نمایه ها:
est-ssr |