عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 247

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقاله حاضر، با رویکردی تاریخی و تحلیلی، به تشریح چالش های فراروی کتابداران در سازماندهی منابع دانش در عصر حاضر پرداخته است. در بخش اول مقاله، تلاش شده است تا جایگاه تاریخی فهرست نویسی و رده بندی در سازماندهی منابع دانش و رسالت همیشگی کتابداران در این زمینه و نیز حاصل تلاش های آنان که به صورت اصول، قواعد، و استانداردهای فهرست نویسی تدوین شده است مورد بررسی قرار گیرد. بخش دوم مقاله به بحث درباره زمینه ها و عوامل متعددی که محیط اطلاعاتی جدید به وجود آورده و آن را نسبت به گذشته م ...

هدف تحقیق حاضر، بررسی چالش های اجرا و استقرار سند برنامه درسی ملّی از دیدگاه مدیران و معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان ارومیه بوده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه گرد آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری ، شامل مدیران و معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک می باشد که از میان 120نفر مدیر و 1085 نفر معلم از طریق جدول مورگان 100 نفر مدیر و 150 نفر معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید که در نهایت به علّت ریزش مجموعاً 227 پرسشنامه ...

دنیای امروز بی تردید از ویژگی های خاصی برخوردار است که برخی از عمده ترین آنها عبارتند از : تغییرات پرشتاب، جابه جایی شدید در قدرت، پیچیدگی فزاینده برنامه ها، تنوع و ناپایداری محصولات، کثرت الگوهای توسعه، رقابت روز افزون و تغییرات مستمر در نظام های مدیریتی. این موارد باعث شده اند تا گروههای انسانی و نهادهای مختلف به ویژه در جوامع در حال توسعه، با چالش های فراوانی روبه رو شوند. مددکاران اجتماعی می توانند در تعامل با دست آوردها و فرصت های مرتبط با این چالش ها و کاهش آسیب های ناش ...

کتابخانه آینده فهرست برگه نخواهد داشت. به احتمال فراوان، حتی کتاب هم نخواهد داشت. در واقع، احتمال دارد دیگر به هیچ روی کتابخانه- به منزله محلی معین در بنایی مجزا یا در پردیس دانشگاه- وجود نداشته باشد.ظهور فناوریهای رایانه ای و بهره گیری از آنها در ارائه اطلاعات، مسائل زیادی را پیش روی کتابخانه ها قرار داده است. موسسات و سازمانهایی که چنین فناوریهایی در اختیار دارند، بخش بزرگی از بازار اطلاع رسانی را به خود اختصاص می دهند. چنین فضایی که آکنده از رقابت است، چالش های زیادی را فر ...

تغییر یک تداوم است، که تغییرات در توسعه بازار، پیشرفت فناوری و یا شرایط اقتصادی می توانند دلیل آن باشند. تغییرات، همچنین ، ممکن است ازنوع ویرانگر و ناخوشایند ویا پویا ، موثر و سریع باشند. سازمانهای تولیدی و یا خدماتی می باید با واقعیت تغییراتی که راهبرد، عملیات و ساختار سازمان را مورد آزمون قرار می دهند، روبرو شوند. درنتیجه، سازمان می باید برای دوام خود، خود را به شکل لازم با تغییرات مطابق سازد تا بتواند به بقای خود ادامه دهد. برای اینکه بتوان بیش از حد بقا با تغییرات مواجه ش ...

اتفاقات و جریاناتی که باعث تردید و انحراف برخی معتقدین به امامت امام صادق7 پس از شهادت ایشان در پذیرش امامت امام کاظم7 شد، نقطه درنگی در جریان شیعه به شمار می‌رود. همزمانی این حوادث با تحولات سیاسی، فکری ـ فرهنگی و گرایشات درون مذهبی انحرافی؛ مطالعه پیامدهای این تحولات بر این چالش را ضروری می‌سازد. جریان عباسی حاکم با شعار دعوت به رضایت خاندان پیامبر9 توانسته بود تمایلات مردم را به خود جلب کند، و با همین ابزار از قوای جامعه دوستدار اهل بیت: برای سرنگونی امویان نهایت استفاده ...

از آنجایی که بازاریابی را می توان به عنوان عاملی در جهت بهبود شرایط زندگی خانوارهای مولد عشایری و خودکفا ساختن آنان در روند توسعه درنظرگرفت، لذا تاکید بر جایگاه بازاریابی تولیدات عشایری به عنوان محل تبلور تمامی فعالیت های این جامعه برای دریافت سود، ایجاد درآمد و اشتغال حائز اهمیت است. بازاریابی برای جامعه ی عشایری به یکی از ناامیدکننده ترین چالش ها ی پیش روی تولیدات عشایری تبدیل شده است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی چالش ها و راهکارهای بازاریابی تولیدات عشایری شهرستان کرمانش ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی چالش‌های فراروی آموزش و پرورش شهرستان‌های مرزی استان کرمانشاه است. این پزوهش از نوع کاربردی بوده و روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه پژوهش کلیه مدیران، کارشناسان و معاونان آموزش و پرورش شهرستان‌های مرزی استان کرمانشاه (300 نفر) در سال تحصیلی90-91 با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 167 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 88/0 استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد.به منظور ت ...

از آغاز اندیشه عمران ناحیه ای در برنامه های پنج ساله عمرانی ، و سپس تهیه تهیه طرح های منطقه ای ،در کشور ما جند دهه می گذرد . در طی این مدت برنامه ریزی منطقه ای در ایران همواره به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح بوده و به تناسب شرایط و یازهای ملی و منطقه ای ،سطح ،نوع تاکید و جهت گیری های آن متفاوت بوده است . در عین حال اگر از توفیق نسبی آن در مقاطعی از زمان و یا برخی طرح های تهیه شده بگذریم ، این سطح از برمانه ریزی در ایران همواره در معرض چالش های بنیادین در عرصه نظری ( جایگاه ...