عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 125

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از شاخه‌های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم گیری در توفیق و تعالی سازمان‌ها دارد. کارآفرینی سازمانی راهی برای بازآفرینی قابلیت‌های اقتصادی و سازمانی به شمار می‌‌رود. از سویی دیگر، هوش سازمانی و چابکی سازمانی بستر مناسب را برای بروز خلاقیت و کارآفرینی آماده می‌کنند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل تمام کارشناسان معاو ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر شیراز انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه ی آماری تحقیق شامل تمام کارکنان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری شیراز به تعداد 43 نفر می‌باشد. که از نمونه گیری ساده تصادفی استفاده شده است و تعداد نمونه باتوجه به جدول مورگان تعداد 38 نفر می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه ی فراموشی سازمانی هدفمند محمودوند و پرسشنامه چابک ...

لازمه‌ی واکنش موثر و مفید به تغییرات محیطی و کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های تولیدی ورزشی، دستیابی به چابکی سازمانی است. هدف از مطالعه حاضر، طراحی و تبیین الگوی ارتباط بین چابکی سازمانی و عملکرد در شرکت‌های تولیدی ورزشی بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی و از نوع ترکیبی است که شامل دو روش کیفی و کمی است که به صورت میدانی در جامعه آماری تحقیق انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کمی تحقیق شامل کلیه شرکت‌های تولیدی ورزشی شهر تهران بود که بصورت روش تمام شمار(جامعه آماری= نمونه آماری) بعن ...

در این تحقیق سعی شده است اهمیت چابکی سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های تولیدی، جایگاه آن در تولید محصول/ ارائه خدمت، تأثیر آن بر وضعیت رقابتی سازمان، آمادگی سازمان برای رویارویی با هر نوع تغییر، کاهش هزینه‌های سازمانی، جلب رضایت مشتری و.... مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، با توجه به تازگی و نوظهوری مفهوم چابکی در عرصه کسب‌وکار، ابتدا به تبیین ماهیت و فلسفه آن پرداخته شد تا نوعی بینش صحیح در خصوص مفهوم چابکی و تفاوت آن با سایر سیستم‌های تولیدی به خصوص سیستم تولیدی ناب و انعطاف- ...

بهترین و نوین ترین راه بقا و موفقیت سازمان ها در دنیای متلاطم و متغیر کنونی، توجه و تمرکز آن ها بر «چابکی سازمانی» است. چابکی سازمانی پاسخی است آگاهانه و جامع به نیاز های در حال تغییر مداوم در بازار های رقابتی و کسب موفقیت از فرصت هایی که سازمان به دست می آورد. بسیاری از صاحبنظران عوامل موثر بر چابکی سازمانی را در سه دستهء عمده تقسیم بندی نموده اند که عبارتند از: محرک ها، توانمندی ها، و توانمندسازها. از آنجاییکه شناخت عواملی که سازمان را جهت کسب چابکی توانمند می سازند، کمک شا ...

چابکی سازمانی یکی از پارادایم‌های نوین در زمینه مدیریت سازمان‌ها است که برای بهره‌مندی از تغییرات محیطی و برآورده کردن نیازهای مشتریان ارائه شده است. چابکی را می‌توان به صورت هم‌راستایی نزدیک سازمان با نیازهای متغیر کاری در جهت کسب مزیت رقابتی عنوان نمود. یکی از عوامل متعددی که بر چابکی سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد، به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات است. به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات تحول گسترده‌ای را در تسهیل روند امور اداری، افزایش بازده نیروی انسانی، افزایش تنوع محصولات و یا خدمات و بهب ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه هوش سازمانی با چابکی سازمانی و توانمند سازی کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهر شیراز بوده است.روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی بود . جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهر شیراز بوده که بالغ بر 200 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 127 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش شامل 3 ...

چکیده وجود تغییرات محیطی و لزوم همگام شدن با آن در سازمان های امروز به ویژه سازمان های دولتی، بهره گیری از رویکردهای جدید از جمله چابکی سازمانی را افزایش داده است. نکته اساسی این است که چابکی سازمانی تا چه اندازه در افزایش و بهبود عملکرد سازمانی موثر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر میزان چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در سازمان آموزش و پرورش بیرجند انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی و بر حسب هدف یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. کلیه ...

هدف این پژوهش بررسی اثر هوش سازمانی بر چابکی سازمانی در معاونت خدمات شهری شهرداری تهران است.در این تحقیق برای بررسی هوش سازمانی از مدل البرشت استفاده گردیده که دارای 7 متغیر : چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک ،تمایل به تغییر،کاربرد دانش ، فشار عملکرد، روحیه ، اتحاد و توافق می باشد .این تحقیق دارای 1 فرضیه اصلی و 7 فرضیه فرعی می باشدکه به عنوان عامل اثر گذار بر افزایش چابکی مورد تحلیل قرار گرفته است.روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. ...