عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای تجاری امروز، چابکی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها در صنایع رقابتی قلمداد می‌شود. امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در عرصه کسب و کار سازمان‌ها برای کسب مزایای رقابتی در دست‌یابی به اهداف سازمانی و موفقیت در کسب وکار لازم است به صورت چابک عمل کنند. چابکی از جمله راهبردهای بسیار کلیدی در راستای دریافت سریع نیازهای مشتریان و ارائه پاسخ مناسب به آن در کوتاهترین زمان ممکن است. چابکی مفهومی است که می‌تواند به عاملی اساسی در راستای برخورد و مدیریت محیط‌های سازمان ...

در این مقاله سعی بر آن است تا اهمیت چابکی سازمانها و چابکی منابع انسانی آنها ، تاثیر آن بر مز یت رقابتی سازمان، آمادگی سازمان برای رویارویی با هر نوع تغییر، کاهش هزینه های سازمانی، جلب رضایت کارکنان و ... مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا ویژگی ها و اصول کلیدی و مدل کاربردی یک سازمان با منابع انسانی چابک که آنرا از سایر سیستم های سازمانی مجزا می نماید، ابعاد منابع انسانی چابک که یک سازمان را به حرکت سریع وا می دارد، معرفی روش های موردنیاز برای تحقق چابکی منابع انسانی و ارائ ...

یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی شرکت‌های امروزی توانایی شناسایی، ارزیابی و مقابله با عدم اطمینان و پویایی محیط است. هر چه موسسات و سازمان‌ها بتوانند بهتر خود را با چنین شرایطی وفق دهند، از چابکی بیشتری برخوردار خواهند بود. بدیهی است از ابزارهای حیاتی مدیریت عدم اطمینان و مقابله با تغییرات محیطی داشتن اطلاعات و دانش کافی است. به همین جهت، در این پژوهش به بررسی ارتباط مدیریت دانش و چابکی سازمانی پرداخته شده است. به سبب اینکه در تحقیقات گذشته مدیریت دانش یا به قولی دانش محوری و ...

شرایط دنیای پر تغییرکنونی به گونه ای شده است که همگان دریافته اند تنها مزیت رقابتی یک سازمان در آینده این است که مدیران آنها بیاموزند چگونه باید زودتر از رقبایشان یاد بگیرند، و این همان مفهوم چابکی است. چابکی سازمان در دنیای پر تغییر امروزی اهمیتی فزاینده دارد. بسیاری از خبرگان چنین ادعا می کنند که موفق ترین سازمان های آینده، آنهایی هستند که چابک ترند. به همین دلیل در پژوهش پیش رو سعی می شود میزان چابکی سازمان راهبران فناوری اطلاعات با استفاده از متدولوژی پرسشنامه اندازه گیری ...

تغییرات نوین در دهه گذشته در عرصه فعالیت سازمان ها، باعث تغییرات اساسی در ساختار بازارهای ملی و بین المللی گشته است. این وضعیت موجب اصلاحات عمده ای در چشم انداز راهبردی سازمان، اولویت های کسب و کار و بازبینی مدل های سنتی و حتی مدل های نسبتاً معاصر شده است. از این رو، یکی از راه های پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی، چابکی است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر چایکی سازمانی در کارخانه سیمان سیستان است. در پژوهش حاضر پس از مطالعه ادبیات موضوع و ...

اغلب صاحبنظران، علت تغییر و تحولات دنیای کسب و کار را قابلیت دسترسی فزاینده به فناوری، رقابت شدید در توسعه‌ی فناوری، جهانی شدن بازارها و رقابت تجاری، تغییرات در میزان حقوق و دستمزد و مهارت‌های شغلی، مسئولیت زیست محیطی، محدودیت منابع و مهم‌تر از همه افزایش انتظارات مشتریان می‌دانند. لازمه واکنش موثر و مفید به این تغییرات و کسب مزیت رقابتی از فرصت‌های حاصل از آن‌ها، دستیابی به چابکی سازمانی است. در فضای کنونی، چابکی به معنای واکنش اثربخش به محیط متغیر و غیر قابل پیش‌بینی و است ...

هدف اندازه‌گیری چابکی و شناسایی عوامل بحرانی اصلی بهبود چابکی، کمک به مدیران برای دستیابی بهتر به یک سازمان چابک است. بنابراین در ابتدا مدلی از معیارها و شاخصه‌هایی در سه سطح برای ارزیابی چابکی یک سازمان ارائه‌شده است. چهار بعد اصلی برای ارزیابی چابکی در مدل ارائه‌شده، چابکی مدیریت سازمان، چابکی طراحی محصول، چابکی فرآیند تولید و چابکی استراتژی تولید هستند. برای جمع‌آوری داده ها از دو پرسشنامه به همراه متغیرهای زبانی هفت گزینه‌ای استفاده‌شده است. پرسشنامه اول شامل میزان اهمیت ...
نمایه ها:
چابکی | 

در این تحقیق به بررسی رابطه ی بین تواناسازهای چابکی و توانایی چابکی در شرکت های تولید کننده ی قطعات ایران خودرو پرداخته شده است. ابتدا اقدام به طراحی و تهیه ی پرسشنامه هایی جهت سنجش تواناسازها و توانایی های چابکی در شرکت ها گردید. در ادامه با استفاده از روش های مختلف این پرسشنامه ها در میان شرکت های جامعه آماری تحقیق توزیع و پس از مدتی پاسخ های آن ها جمع آوری شدند. بعد از جمع آوری پاسخ پرسشنامه ها، از تحلیل عاملی برای بررسی و تایید روایی سازه و همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای ...

در محیط های مدرن کسب و کار، چابکی به عنوان مشخصه ای اساسی جهت رقابت شناخته شده است. پژوهش های اندکی در جهت ارائه متدولوژی های یکپارچه مناسب برای افزایش چابکی ارائه شده است. در این پژوهش رویکردی را مورد استفاده قرار می دهیم که از طریق مرتبط ساختن مزیت های رقابتی، شاخص های چابکی و توانمند سازهای چابکی، مناسب ترین توانمند سازهایی که برای افزایش چابکی موثر هستند، شناسایی شوند تا شرکت ها از این توانمند سازها در جهت بهبود وضعیت رقابتی خود استفاده کنند. این رویکرد بر اساس متدولوژی ...