عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج نشان می دهد که 1 - اگر چه هر دو زبان از تکرار بیشتر از دیگر ابزار پیوند واژگانی استفاده می کنند زبان کردی از این منظر منسجم تر می باشد. 2 - تفاوت مابین دیگر ابزارهای پیوند واژگانی از لحاظ آماری معنادار نبود. 3 - ترتیب قرار گرفتن ابزارهای پیوند واژگانی در زبان انگلیسی بصورت تکرار ، مترادف ، هم آیی ، اسم عام ، متضاد ، معناشمول جز به کل ، و معنا شمول خاص به عام و در زبان کردی بصورت تکرار ، مترادف ، هم آیی ، اسم عام ، معنا شمول خاص به عام ، متضاد و معنا شمول جز به کل می باش ...