عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی تاثیر فعالیت های ورزشی بر میزان انحرافات اجتماعی جوانان شهر تبریز» است که با هدف تبیین تاثیرات فعالیتهای ورزشی بطور مستقیم و همچنین با درنظر گرفتن متغیرهای واسط (پیوند اجتماعی، پیوند افتراقی) برای تبیین تاثیرات غیر مستقیم فعالیت‌های ورزشی صورت گرفته است. مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد پی گیری قرار می گیرد به دو دسته تقسیم می‌شود: 1- آیا فعالیت های ورزشی بر میزان انحرافات اجتماعی تاثیرگذار هستند؟ 2- فعالیت‌های ورزشی به واسطه متغیر های پیوند ا ...

گسترش انحرافات، از جمله مسائل عدیده‌ای است که امروزه گریبان‌گیر بسیاری از جوامع کنونی است. در این میان، نسل جوان به دلیل حساسیت زیاد و سایر خصوصیات روحی و جسمی، بیش از سایر افراد در معرض انواع فشارها و ناملایمات قرار دارند. به علاوه کمبود تجربه و عدم توانایی کافی در مقابله با مشکلات در میان جوانان، امکان ابتلای آنان را به انواع انحرافات اجتماعی بیشتر می‌نماید. لذا با توجه به اهمیت مسأله‌ی حاضر و نحوه‌‌ی حضور و تأثیر آن در زندگی افراد، پژوهش حاضر می-کوشد با کمک اطلاعات تجربی ...

فرار از خانه از جمله رفتارهای ناسازگارانه ای است که از کودکان و نوجوانان سر می زند. گر چه در نگاه اول فرار پدیده ای فردی به نظر می رسد ولی با توجه به پیامدهای سوء آن برای جامعه باید آن را از جمله آسیب های اجتماعی به حساب آورد. بیشتر تحقیقات جامعه شناختی در این زمینه پیرامون مسائل خانوادگی بوده و نقش دین و اعتقادات دینی که از اهمیت زیادی برخوردار است، مورد غفلت واقع شده است که همین بی توجهی به مفاهیم دینی و عدم درک این مسئله که دینداری می تواند تا میزان قابل توجهی آمار آسیب ها ...

در این پژوهش مدل روابط برونگرایی و احساس تنهایی با بهزیستی ذهنی با میانجیگری احساس پیونداجتماعی بررسی شده است. فرض شده است که علاوه بر روابط غیر مستقیم که بین این متغیرها وجود دارد، احساس پیوند اجتماعی روابط برونگرایی و احساس تنهایی با بهزیستی ذهنی را میانجیگری می کند. تعداد 365 نفر از دانشجویان کارشناسی دختر دانشگاه اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای نسبتی انتخاب شدند و به پرسشنامه شخصیت نئو (Neo-FFI)، مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی(USLI)، مقیاس تجدید نظر شده احس ...

بحث از پیوند ها و ارزش های مشترک و نقش آن در تسهیل امور چه فردی ،چه جمعی در سده ی بیستم به اوج خود رسیده است .مفهوم سرمایه اجتماعی و تئوری پردازی ها در حول وحوش آن این مسئله رابه خوبی مورد تأکید قرار می دهد. توجه به تأثیر سرمایه ی اجتماعی در سیاست نیز تحت رویکرد نو دوتوکویل گرایی در سده ی بیستم رو به افزایش است .اینکه سرمایه اجتماعی چه نقشی می تواند در بهبود عملکرد سیاسی داشته باشد و یا به عبارتی در کیفیت حکمرانی موثر باشد ویا بالعکس تأثیر عملکرد سیاسی در افزایش و کاهش آن م ...

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش خانواده، مدرسه و همآلان در بزهکاری دانش آموزان شهر مشهد می باشد. پس از بررسی نظریه های جرم شناسی، نظریه پیوند اجتماعی هیرشی، یادگیری اجتماعی ایکرز و نظریه برچسب زنی به عنوان چهارچوب نظری پژوهش انتخاب گردیدند، با استفاده از نظریات یاد شده سوالات پژوهش، فرضیات و پرسشنامه پژوهش تدوین شد. روش تحقیق به صورت پیمایشی انجام گرفته و دانش آموزان به طور خود اجرا به پرسشنامه ها پاسخ دادند. حجم نمونه شامل 400 دانش آموز سال سوم دبیرستان های ناحیه 5 ...

چکیده مصرف مواد مخدر یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی و از مصادیق عمده انحرافات محسوب می‌شود که می‌تواند پایه واساس بسیاری از آسیب ها و معضلات اجتماعی در سطح جامعه شود و کل نظام اجتماعی و افراد آن را مورد تهدید قرار دهد. در این پژوهش با دیدگاهی جامعه شناختی به بررسی عوامل اجتماعی موثر در استفاده دانشجویان از مواد مخدر پرداخته شده است. در بخش نظری پژوهش از نظریه پیوند افتراقی سادرلند و نظریه پیوند اجتماعی هیرشی استفاده شده و بر مبنای این نظریه‌ها، فرضیات تدوین شده است. ت ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش دانشجویان به مصرف مشروبات الکلی صورت پذیرفته است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و اعتبار آن از طریق اعتبار محتوی و سازه تایید شده است. جمعیت تحقیق، متشکل ازکلیه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده است. در مجموع 400 نفر از این دانشجویان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. چهارچوب نظری تحقیق عبارت از نظریات برچسب زنی، نظریه عمومی ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین سلامت اجتماعی و مولفه های آن با بروز اختلال افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه یزد انجام شد. این مطالعه در قالب طرح همبستگی و به صورت مقطعی انجام شد. داده های این پژوهش از 250 نفر از دانشجویانی که در زمان جمع‌آوری داده‌ها دردانشگاه یزد اشتغال به تحصیل داشتند جمع‌آوری گردید. این دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. ابزارسنجش متغیرهای تحقیق عبارتند بودند از: پرسشنامه افسردگی بک(BDI)؛ مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده(P ...