عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح سه پایه پسته به نامهای سرخس ، اهلی و بنه و سه نوع پیوندک ارقام تجاری شامل اوحدی ، کله‌قوچی و احمد آقایی بصورت یک طرح اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفته است . در سال 72 ارتفاع درخت ، شعات گسترش تاج درخت ، قطر پایه و پیوندک در محل پیوند ، زمان رسیدن میوه ، عملکرد پسته تر با پوست ، بدون پوست ، عملکرد پسته خشک ، درصد پسته دهان‌باز ، درصد پسته‌های پوک ، انس پسته ، اندازه دهان پسته و طول و عرض پسته اندازه‌گیری و نتایج حاصله تجزیه ...

مقایسه چهار پایه پسته (که معمولا از انواع وحشی و کوهی بمنظور مقاومت بالای آنها استفاده می‌شود) و چند پیوندک (از معروفترین و بهترین واریته‌های کرمان) صورت می‌گیرد و بهترین پایه و پیوندک جهت مناطق جنوب خراسان انتخاب می‌شود و جهت کشت در چاههای کشاورزی و احیا جنگلها ترویج خواهند شد. که این دستاوردها را خواهد داشت : -1 بالا بردن درآمد روستائیان -2 توسعه صادرات غیرنفتی -3 جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها -4 تغییر آب و هوای منطقه -5 بالا بردن نفوذپذیری و جلوگیری از فرسایش -6 جلو ...
نمایه ها:
پسته | 
کشت | 
گیاه | 
پایه | 

بمنظور بررسی وضعیت جذب مواد غذایی ، این ترکیبات متفاوت از پایه و پیوندک در شرایط ثابت مدیریت خاک و آب و کود یک قطعه باغ دارای درختان واجد شرایط انتخاب و نسبت به پیاده کردن آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار و در سه تکرار و به تعداد 2 درخت برای هر تیمار اقدام خواهد شد. ...

در اسفند ماه سال 1371 همزمان با شروع فعالیت درختان نسبت به مصرف کودهای شیمیائی بطور یکنواخت برای 20 تیمار زیر اقدام شد: تیمارهای اضافی : نارنج - لیموترش ، نارنج - سانگین، پونسیروس - پونکن، پونسیروس - مارس ، پونسیروس - پیچ پیوندک : نارنگی انشو، نارنگی کلمانتین، پرتقال تامسون ناول پایه : نارنج، پونسیروس ، ترویرسترنج، پونسیروس - ترویر، نارنج - ترویر در تیرماه سال 1372 از کلیه تیمارها نمونه یرگهای بهاره از انتهای سرشاخه‌های بارده تهیه گردید. همچنین در دی‌ماه همین سال مقدار عم ...

این آزمایش بصورت اسپلیت پلات فاکتوریل با سه فاکتور -1نوع پایه (ماکروفیلا، ولکامریانا، نارنج و لیموترش ) -2کود کلات آهن در سه سطح (0، 5 و 10 گرم به ازاء هر درخت ) -3نوع پیوندک (پرتقال والنسیا، واشنگتن ناول، پرتقال محلی و تو سرخ) و بدون پیوند است . فاکترو اصلی کود آهن و فاکتور فرعی ترکیبات مختلف سطوح دو فاکتور دیگر است . این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تکرار و در هر پلات فرعی دو درخت ، جمعا بر روی 600 اصله نهال انجام می‌گیرد. نمونه‌برداری از پیوندکها برای سنجش م ...

فاز اول این طرح در سال 1374 پایان یافته است در فاز اول پیوندک ‏‎persion lime‎‏ با شش پایه محلی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و از هر تیمار سه درخت در چهار تکرار کشت شده است. در فاز دوم اثر پایه در عملکرد و مقاومت تررکیب پایه و پیوندک در مقابل بیماری قارچی ناتراسیا که مشکل اساسی عدم ترویج پرشین لایه در منطقه بوده بررسی و مناسبترین ترکیب پایه و پیوندک انتخاب شده. ...

درخت گردو از گیاهان دیربارده است که به منظور زودباردهی این گیاه از روشهای مختلف پیوندزنی استفاده می‌گردد. در این مطالعه ضمن مقایسه آماری (اسپلیت ، اسپلیت پلات) کلیه روشهای پیوندزنی در گیاه گردو و مواردی مانند پایه بذری-نوع پیوندک مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از این بررسیها نشان داد که برخی از روشهای پیوندزنی به‌خصوص پایه بذری و پیوندک در زودباردهی گردو موثر است . کلیه مطالعات و نتایج به دست آمده در یک مجموعه به چاپ رسیده است . ...

شوری خاک یکی از مهم ترین عوامل محیطی محدود کننده میزان تولید محصولات باغبانی می باشد. علاوه بر این، سمیت بور نیز یک عارضه بسیار مهم است که می تواند رشد گیاهان را در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک جهان محدود نماید. علی رغم اینکه معمولاً مقادیر بیش از حد بور همراه با شوری زیاد در بسیاری از قسمت های جهان دیده می شود، اما تحقیقات بسیار اندکی به منظور مطالعه اثرات متقابل نمک و بور روی یکدیگر صورت گرفته است. به همین منظور، آزمایشی جهت بررسی اثرات متقابل شوری کلریدسدیم و سمیت بور بر خ ...

آماده سازی زمین خزانه بذری:جمع آوری بقایای گیاهی و علف های هرزکشت قبل .شخم عمیق در حدود 40-30 سانتی متر کود دای پوسیده 40-30 تن در هکتار. کود شیمیایی N.P.K به مقدار kg/he 100/200/50، دیسک یا کولتیواتور زدن بعد از عملیات کود دهی عملیات کاشت بذربصورت کرتی یا جوی و پشته:داخل کرت فاصله ردیف ها 90-70 سانتی متر جوی و پشته فاصله ردیف 100 سانتی متر فاصله پشته 50 سانتی متر مراحل آماده سازی بذور قبل از کشت. بذرهسته دارها 48 ساعت قبل از کاشت در آب خیسانده شوند بذور هسته دار و دانه دار و ...