عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور برآورد ارزش غذایی ارزن و چربی حیوانی (پیه) برای جوجه های گوشتی دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول، انرژ قابل سوخت و ساز تصحیح ازت برای ارزن و چربی حیوانی، به روش سیبالد تعیین شد. انرژی قابل سوخت و ساز تصحیح شده برای ازت (AMEn) 3260 کیلوکالری در کیلوگرم برای ارزن (دانه کامل9. 3204 کیلوکالری در کیلوگرم برای ارزن آسیاب شده، 3237 کیلوکالری در کیلوگرم برای ارزن غربال و آسیاب شده و 8166 کیلوکالری در کیلوگرم برای پیه به دست آمد. به منظور تعیین اثرات جایگزینی ارزن به جای ذرت ...

ارزش غذایی و تأثیر جایگزینی ارزن به جای ذرت و نیز تأثیر چربی حیوانی (پیه) در جیره مرغ های تخم گذار، در دو آزمایش مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش اول، انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی و تصحیح شده برای ازت (TMEn) پیه و ارزن، نیز قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین، چربی و الیاف خام ارزن غربال شده و نشده به روش سیبالد اندازه گیری شد. در آزمایش دوم، اثر جایگزینی سطوح مختلف ارزن (0، 25، 50 و 75 درصد) به جای ذرت و به کار گیری چربی حیوانی (پیه) در مقادیر صفر، 3 و 6 درصد و نیز تأثر عمل آوری ارز ...

به منظور مطالعه امکان جایگزینی سطوح مختلف جو با ذرت در جیره جوجه های گوشتی از 600 قطعه جوجه یکروزه گوشتی تجارتی ،از سن 1تا56 روزگی استفاده شد. دریک طرح کاملاتصادفی ،هر یک از 10 جیره آزمایشی که در آنها جو با و بدون پیه در سطوح صفر(گروه شاهد)،5، 10، 20 و 40 درصد جایگزین ذرت شده بود به 4تکرار 15 جوجه ای داده شد.جیره ها از نظر انرژی و ازت یکسان بودند.درسن 42، 49 و 56 روزگی از هر تکرار یک مرغ و یک خروس ذبح و چربی بطنی آنها اندازه گیری شد.اضافه وزن بدن ،غذای مصرفی وضریب تبدیل غذا د ...
نمایه ها:
جو | 
گیاه | 
پیه | 
سن | 
جیره | 
تغذیه | 
ذرت | 

به منظور مطالعه اثر چربیها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی تعداد 336 قطعه جوجه یک روزه به 42 گروه 8 قطعه‌ای تقسیم گردید. تیمارهای آزمایشی که عمدتاً بر پایه ذرت و سویا استوار بودند بر اساس انرژی و پروتئین همسان تنظیم و چربیهای زیر به آنها افزوده شد: 5 درصد پیه گاو، 5 درصد روغن خام تخم پنبه، 5 درصد خلط روغن تخم پنبه، 5/2 درصد پیه + 5/2 درصد روغن خام، 5/2 درصد پیه + 5/2 درصد خلط یا 5/2 درصد روغن خام + 5/2 درصد خلط. تیمار شاهد فاقد هر نوع چربی بود. میانگین مصرف خوراک جوجه‌های تغذیه شده ...

این آزمایش به منظور مطالعه اثر چربی ها بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام گرفت. تعداد 420 قطعه جوجه گوشتی یک روزه تجارتی به 21 گروه 20 جوجه ای تقسیم گردیدند. به هر سه گروه جوجه یکی از هفت جیره آزمایشی که با استفاده از یک جیره پایه و نسبت های 4، 8 و 10 درصد روغن ذرت و پیه تهیه شده بود داده شد. چربی های مصرفی، رشد و ضریب غذایی به طور معنی داری افزایش دادند. اثر چربی های اضافه شده با افزایش سن جوجه ها بالا رفت. ولی میزان عکس العمل جوجه ها با افزایش مقدار چربی روندی کاهشی داشت. ...

چربی ذخیره گاو، عمدتا" به طور ناخواسته به همراه گوشت تولید می‌شود و به دلیل اینکه نقطه ذوب بالا می‌باشد، اکثر مردم آن را مصرف نمی‌کنند. در این تحقیق سعی شده است با روش فراکسیون‌گیری خشک مضاعف ، تری‌گلیسریدهای اشباعی‌تر از غیراشباعی‌تر، جدا شوند. دما و زمان به عنوان دو عامل موثر در جداسازی مورد بررسی قرار گرفتند و اثرات آنها بر روی راندمان، اندیس ید و نقطه ذوب اولئین و استئارین اندازه‌گیری شد. برای مقایسه این اثرات از طرح آزمایشات فاکتوریل با سه تکرار و 4 دما و 8 زمان استفاده ...

از چربی ها می توان در جیره طیور استفاده نمود.در این تحقیق اثر چهار نوع چربی به همراه جیره شاهد فاقد چربی در یک طرح کاملا تصادفی در شش تکرار (6*5) بر روی 750 جوجه گوشتی نر به مدت 8 هفته آزمایش و در طول و انتهای آزمایش 16 متغیر اندازه گیری شد. پس از تجزیه و تحلیل آماری، مقادیر ‏‎F‎‏ مساحبه شد و دسته بندی گروه ها نشان داد که با افزودن چربی به مقدار معنی داری، مصرف خوراک (05/0>‏‎p‎‏)، افزایش وزن جوجه ها (0004/0‏‎p =‎‏)، میانگین وزن جوجه ها (039/0‏‎p =‎‏)، نسبت کارآیی پروتئین جیره ...
نمایه ها:
تغذیه | 
چربی | 
گوشت | 
پیه | 
 
در این مطالعه اثر منابع مختلف چربی و مخلوط آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی دو سویه و راس و آرین مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج: میانگین وزن در شروع آزمایش برای سویه آرین بالاتر از راس بود و در وزن پایانی نیز اثر سویه معنی دار بود بطوریکه سویه آرین میانگین وزن بالاتری از سویه راس نشان داد . برخی از صفات عملکردی منجمله میانگین وزن در طول هفته های آزمایش و افزایش وزن روزانه در طول دوره آزمایش و ضریب تبدیل غذایی در طی هفته های آزمایش و کل دوره و راندمان لاشه و چربی حفره شکمی، تحت تاثی ...