عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت تعیین پیش‏‎‎‏آگهی و تصمیم گیری سریع در مورد بیماران بستری شده در ICU اطفال و به منظور دسترسی به یک معیار سریع و ارزان جهت پیش بینی پیش آگهی، سطح سرم لاکتات سرم که می‏‎‎‏تواند نشانه‌ای از کاهش پرفیوژن بافتی باشد، در بیماران بستری شده در ICU اطفال بیمارستان مفید اندازه‌گیری و ارتباط آن با پیش آگهی بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت.‏‎‎‏ تحقیق به روش Cross-sectional روی 66 بیمار که به ترتیب در ICU اطفال بستری شدند، انجام گردید. اندازه گیری سطح لاکتات سرم در بدو بستر ...

جهت بررسی که آیا تشخیص و پیش آگهی سرطان را باید به بیماران مبتلا به سرطان که در مراحل آخر بیماری هستند گفت یا خیر با 119 پزشک مصاحبه بعمل آمد 53 نفر( 5/44%) از پزشکان بیمار مبتلا به سرطان خود که اخیرا فوت کرده بودند در میان نگذاشته بودند در حالیکه 5/65% از این پزشکان معتقد بودند که همیشه و 6/7% گاهی اوقات باید تشخیص و پیش آگهی را با بیمار در میان گذاشت طبقه احتماعی برآورد شده توسط پزشک با آگاهی از تشخیص و پیش آگهی ارتباط داشت دلیل اصلی عدم ارائه تشخیص به بیمار ترس پزشک از اضط ...
نمایه ها:
تشخیص | 

مقدمه: سندروم کرونری حاد یکی از بیماریهای قلبی شایع به شمار می‌رود اختلالات هدایتی داخل بطنی یکی از عوارض انفارکتوس حاد میوکارد است که انواع مختلف بلوک شاخه‌ای راست و چپ و هم بلوک چپ قدامی و خلفی دارد. از آنجایی که پیش آگهی آینده این بیماری در نحوه درمان، تعداد روزهای بستری و نیز تصمیم‌گیری به موقع جهت انجام اقدامات مداخله‌ای تاثیر خواهد داشت این مطالعه با هدف تعیین ارتباط اختلالات هدایتی داخل بطنی با پیش آگهی بیماران سندروم کرونری حاد طراحی شده است. مواد و روش‌ها: در این م ...

اهداف: این تحقیق شامل تعیین فراوانی اتیولوژی های مختلف ‏‎RPGN‎‏، همچنین شیوع سنی و جنسی در گروههای مختلف و از طرف دیگر بررسی اختلاف علائم بالینی و آزمایشگاهی و پیش آگهی در کل بیماران و در بیماران با اتیولوژی های مختلف و همچنین بررسی این مسائل با توجه به میزان درگیری گلومرولها. همچنین مقایسه تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی اولیه در دو گروه بیماران ‏‎ESRD‎‏ و ‏‎non ESRD‎‏ و از طرف دیگر مقایسه درمانهای موجود از نظر تاثیر بر پیش آگهی بیماری. متغیرهای مورد مطالعه شامل علل اولیه و ثانو ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
بیمار | 
   
هدف: این مطالعه به منظور بررسی تأثیر سطح سرمی ویتامین D بر بروز عوارض نارسایی قلبی در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی طی سالهای 1390-1389 انجام شده است. روش مطالعه: 50 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی در سالهای 89 و 90 در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند که بر اساس آزمایش خون، سطح سرمی ویتامین D در این افراد تعیین شد و ارتباط آن با EF و نیز شدت نارسایی قلبی ارزیابی شد. یافته ها: بین EF و سطح سرمی ویتامین D ارتباط آماری معنادار خطی وجود داشت و ه ...