عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ریسک و بازده از جمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی به شمار می‌رود که در نهایت در قالب هزینه سرمایه تجلی می‌یابد. منظور از هزینه سرمایه، نرخ بازده مورد انتظار است که بازار در ازای تخصیص سرمایه به سرمایه‌گذاری معین مطالبه می‌کند. سرمایه‌گذاران از طریق سرمایه‌گذاری وجوه خود بطور ضمنی ریسک‌هایی را می‌پذیرند. آنها برای ارزیابی اوراق بهادار و تعیین ریسک و بازده این اوراق نیازمند اطلاعات هستند. اطلاعات حسابداری و در رأس آنها سود از جمله مهمترین اطلاعاتی است که در ارزیابی‌های سرمایه‌گذ ...

افشای صحیح و مناسب اطلاعات مالی نقش مهمی در بازار سرمایه و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و دیگر ذینفعان ایفا می‌نماید. یکی از این اطلاعات که به‌ خصوص در نبود تحلیل‌گران حرفه‌ای می‌تواند نقش زیادی در شفافیت و ثبات بازار ایفا نماید، پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط مدیریت می‌باشد. کیفیت پیش‌بینی‌های مدیران ممکن است تحت تاثیر شرایط تحمیل شده از جانب محیط، میزان تخصص و انگیزه‌های شخصی تهیه‌کنندگان اطلاعات و عوامل موثر دیگر آسیب ببیند. یکی از رفتار‌های فرصت‌طلبانه مدیران، اجتناب از پیش‌بینی ...

در تحقیق حاضر، میزان بیش نمایی دارایی خالص عملیاتی، عنوان یک محدودیت برای اعمال مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری موردنظر قرار گرفته است و احتمال جایگزینی سایر مکانیسم های موردنظر برای جلوگیری از سود غیرمنتظره منفی بررسی شده است. نمونه آماری تحقیق، شامل 111 شرکت پذیرفته شده در بورس می باشد که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (1386 تا 1390) گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. در مجموع، یافته ها نشان می دهند که انباشته شدن اقلام تعهدی اختیاری در ترازنامه، بطور بالقوه بر رفتارهای ...

در این پژوهش تاثیر تغییر چسبندگی هزینه بر دقت سود پیش بینی شده توسط تحلیل گران و بازده غیر عادی مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیقات پیشین چسبندگی هزینه های اداری،عمومی و فروش و یا چسبندگی هزینه ها به صورت صنعتی بررسی شده بود ولی در تحقیق حاضر چسبندگی هزینه در سطح شرکت و همچنین به جهت از میان بردن اختلاف نظر ها بر سر طبقه بندی هزینه ها؛ کل هزینه ها در نظر گرفته شده اند.این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق همبستگی و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند گانه استفاده شده است جا ...

سرمایه گذاران و تحلیل‌گران مالی همواره به دنبال تعیین قیمت واقعی سهام هستند تا از منافع آن بهره‌مند شوند و برای این کار از داده‌هایی استفاده می‌کنند که یکی از آن ها سود سهام پیش‌بینی شده است. از جمله مواردی که مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ملزم به انجام آن شده اند، پیش‌بینی سود شرکت است. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ شرکت‌ها در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺠﺎري ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ‬ ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺪﻳﺮان از دورﻧﻤﺎي ﺗﺠﺎري ﺷﺮﻛﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ دقیقی‬ ﻧﺪارﻧﺪ و از اﻳﻦ رو ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻋﺎدي در اﻓ ...

در این پژوهش ارتباط بین نوسان پذیری سود و قابلیت پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت سود مورد بررسی واقع گردید. پژوهش های اخیر نشان می دهد که نوسان پذیری سود، از دو عامل نشات می گیرد، نوسان پذیری به دلیل شوک های اقتصادی و نوسان پذیری به علت مسائل موجود در فرآیند حسابداری تعیین سود، که انتظار می رود هر دو این عوامل قابلیت پیش بینی سود را کاهش دهند (دایچو وتانگ، 2009). بر همین اساس در این پژوهش قدر مطلق تعهدات و نوسان پذیری جریان نقد عملیاتی نیز برای مقایسه نتایج، استفاده شد. نوسان پ ...

افشای اطلاعات در شرکت‌های مختلف تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارد. شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیمات مربوط به افشای اطلاعات توسط مدیریت، موضوعی است که می‌تواند برای سیاست‌گذاران بازار، جامعه تجاری و دانشگاهیان مفید باشد. یکی از انواع اطلاعاتی که شرکت‌ها افشا می‌نمایند، پیش‌بینی سود است. پیش‌بینی سود توسط مدیریت از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، حاکمیت شرکتی عاملی است که انتظار می‌رود بر بهبود عملکرد شرکت و به ویژه بهبود کیفیت اطل ...

پبش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه گذاران ،مدیران ،تحلیل گران مالی، بوده است.مهم ترین منبع اطلاعاتی استفاده کنندگان در بورس اوراق بهادار پیش یینی های سود ارائه شده توسط شرکتهاست.با توجه به اهمیت سود هر سهم افشا شده توسط شرکتها،هدف اصلي اينپ ژوهشب ررسي رابطةبين معیارهای عملکرد مبتنی بر پایه های اقتصادی ،تلفیقی وحسابداری با خطای پیش بینی سود هر سهم درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران است. درراستاي اين هدف،تعداد ...

پیش بینی های سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است،زیرا در شیوه های ارزیابی سهام، عامل مهمی تلقی می شود و در بیشتر موارد، جزء اساسی روش های انتخاب سهام می باشد. اهمیت این پیش بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد.هرچه میزان این انحراف کمترباشد، پیش بینی از دقت بیشتری برخوردار است و این مساله برای استفاده کننده و تهیه کننده مهم تلقی می شود. این پژوهش به بررسی رابطه بین دقت پیش بینی سود و مدیریت سود در عرضه های اولیه سهام می پردازد. نمونه ای ...