عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به منظور بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان شبکه های بهداشت در مورد پیشگیری از سرطان دهانه رحم صورت گرفته است. نتایج نشان داد که اجرای برنامه آموزشی باعث بالا رفتن آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل با (000/0= P) در گروه آزمون بعد از اجرای برنامه آموزشی نسبت به قبل از اجرای برنامه با (000/0= P)، معنادار بوده است. همچنین کیفیت آموزش چهره به چهره توسط بهورزان با (000/0= P) و تعداد دفعات آموزش گروهی (003/0= P)، به طور زمان آموزش گروهی ب ...

به طوری نظری ورود بعضی از ژنها به بدن می‌تواند در جلوگیر یاز رشد تومورهیا نقش قابل توجهی داشته باشد. این کار تفکیک سلول‌های سرطانی با تصحیح جهش‌های ژنتیکی صورت می‌پذیرد. از طرفی برای وادار نمودن سیستم ایمنی به حمله به کانونهای سرطانی می‌توان از واکسیناسیون ژنی استفاده نمود. امروزه با استفاده از ژن، واکسنهایی بر ضد سرطان ساخته می‌شود (که البته نیاز به انتقال ژنی دارند) روش دیگر درمان سرطان کاربر روی آنتی بادیهاست . به علاوه بررسی دقیق DNA و تشخیص نقایص آن که منجر به بروز سرطان ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
سرطان | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.