عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 78

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق بررسی عوامل مرتبط با سازگاری فردی و اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و مقبولیت گروهی و رابطه ساده و چندمتغیری این متغیرها است . حجم نمونه این پژوهش 110 نفر می‌باشد که به صورت تصادفی چند مرحله‌ای از میان دانش‌آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان اهواز برگزیده شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت ، آزمون شخصیت کالیفرنیا، آزمون گروه‌سنجی که با روش استاندارد نمره‌گذاری می‌شود و معدل نمرات سال قبل و نوبت اول سال ج ...

اهداف پژوهش عبارت بودند از: بررسی نگرش معلم نسبت به عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، بررسی تاثیر نقش عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، بررسی نقش عوامل فردی و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، بررسی عوامل آموزشی و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، تاثیر عوامل اقتصادی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شد. و نمونه مورد بررسی شامل 30 نفر از معلمان منطقه جی بود که به طور اتفاقی انتخاب شدند. ابزار ...

هدف پژوهش مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دو زبانه و یک زبانه پسر سال سوم ابتدایی شهرستان اهواز و محاسبه ضریب همبستگی بین نمرات ادبیات فارسی با سایر دروس این دانش‌آموزان در سال تحصیلی 1370-1371 است . جامعه آماری شامل 273 نفر از دانش‌آموزان پسر سوم ابتدایی شهر اهواز است روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان یک زبانه از دانش‌آموزان دو زبانه بیشتر است . و دانش‌آموزان دو زبانه در طول م ...

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان انگیزش دانش‌آموزان دختر و پسر دورهء راهنمایی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی آنها می‌پردازد. منظور از انگیزش میزان علاقهء هر دانش‌آموز نسبت به دروس مختلف بود، در زمینهء پیشرفت تحصیلی نگارنده ابتدا معدل را بعنوان شاخص رایج پیشرفت تحصیلی تعدیل نمود به این صورت که اول نمرات تک‌تک دروس دانش‌آموزان و معدل آنها در فرمهایی وارد شدند (جدول 3-3) و سپس همبستگی آن دروس با معدل کل محاسبه شد، پس از این عمل درس یا دروسی که همبستگی منفی یا پایین با م ...

این پژوهش که تحت عنوان "بررسی رابطه درونگرایی - برونگرایی و روان رنجور خویی با پیشرفت تحصیلی در رشته‌های مختلف تحصیلی در دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر تهران" انجام شد، درصدد پاسخگویی به سئوالهای زیر است : -1 آیا بین ابعاد درونگرایی - برونگرایی و روان رنجورخویی با رشته‌های مختلف تحصیلی رابطه وجود دارد؟ -2 آیا تعامل ابعاد درونگرایی - برونگرایی و روان رنجورخویی در پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد؟ -3 آیا تعامل ابعاد درونگرایی - برونگرایی، روان رنجورخویی در رشته‌های مختلف تحصیلی با ...

جهش تحصیلی یکی از تدابیری است که سبب ارتقاء سریعتر دانش‌آموز به پایه‌های بالاتر تحصیلی می‌شود و از زمان شروع این تصمیم‌گیری همواره این سوال مطرح بوده است که آیا این دسته از دانش‌آموزان در سال‌های بعد دچار مشکل خواهند شد یا خیر؟ لذا هدف از این تحقیق مطالعه پیشرفت تحصیلی این دسته از دانش‌آموزان است . جامعه آماری شامل فارغ‌التحصیلان دوره ابتدائی و راهنمایی شهر تهران هستند که حداقل یک پایه تحصیلی را در دوره تحصیلی مربوطه به صورت جهشی طی کرده‌اند. حجم نمونه آماری 428 نفر ا ...

نقش مهارت زبانی در پیشرفت تحصیلی خصوصا در میان فراگیران زبان دوم و زبانهای خارجی مدتهاست که متخصصین تعلیم و تربیت ، روانشناسان و زبانشناسان را بخود مشغول داشته است . نتایج بدست آمده از تحقیقات و مطالعات دامنه‌دار گویای این واقعیت است که ناتوانی و ضعف تحصیلی دانش‌آموزان اقلیت‌های زبانی و نژادی عمدتا از ضعف مهارت زبانی آنان ناشی می‌شود. لذا، تحقق حاضر درصدد بررسی رابطه بین مهارت زبان فارسی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ارامنه مقیم اصفهان بمنظور پی‌بردن به چگونگی ...

در این تحقیق اثرات انگیزشی برخی از فیلمهای تربیتی مورد بررسی قرار گرفت . هدف از این تحقیق نیز بررسی تاثیرات فیلمهای تربیتی برانگیزه پیشرفت تحصیلی و مقاومت دختران دبیرستانی و هنرستانی در برابر مشکلات تحصیل بود.جامعه مورد مطالعه را کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شیراز تشکیل میدادند و نمونه مورد مطالعه چهار کلاس شامل 128 نفر از جامعه بود که در دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق قرار گرفتند.جامعه استفاده کننده از نتیجه تحقیق شامل جشنواره فیلم ...

این تحقیق در پی آن است که عملکرد آموزش که بخشی از رفتار اجتماعی وی می‌باشد، در مجموعه پیچیده‌ای از زمینه و شرایط فردی و خانوادگی و اقتصادی - اجتماعی مورد بررسی قرار دهد، بدین ترتیب که: -1 میزان تاثیر قشر اجتماعی به عنوان شاخص ترکیبی از متغیرهای اقتصادی - اجتماعی را در میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان بیازماید. -2 تاثیر عوامل محیطی و متغیرهای اجتماعی و فرهنگی از قبیل فضای مطلوب مسکونی، فرصت‌های تحصیلی، تصور از خود، خرده فرهنگ طبقات (گرایش به تقدیر، و روزمرگی) انتظارات ...