عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین خشنودی شغلی با انگیزه پیشرفت و تعهد سازمانی کارکنان بانکهای صادرات منطقه 6 تهران انجام شد. جامعه ی مورد پژوهش حاضر عبارت است از، کلیه کارکنان بانکهای صادرات منطقه 6 تهران که در سال 88 مشغول به کار بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، استفاده شد. برای نمونه گیری این تحقیق ابتدا از میان مناطق 22 گانه تهران منطقه 6 بطور تصادفی انتخاب شد، سپس به صورت تصادفی 9 شعبه انتخاب شد. سپس از بین این شعبات 100 کارمند به طور تصاد ...

این پژوهش با هدف طراحی و بررسی الگویی از پیشایندها (انگیزش پیشرفت، کنترل شغلی و ویژگی های شغلی) و پیامدهای(عملکرد شغلی و تعهد سازمانی) مهم انگیزش شغلی بر روی یک نمونه 132 نفری از معلمان مقطع دبیرستان شهر کازرون آزمون شد. روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. برای بررسی رابطۀ بین متغیر ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد، برای بررسی اثر واسطه ای انگیزش شغلی از روش آماری بارن و کنی و جهت بررسی معنی داری مسیرهای مشخص شده در الگوی پیشنهادی از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها ...

باتوجه به اهمیت نهاد آموزش وپرورش به عنوان متولی امرآموزش و پرورش و آینده سازان جامعه و نقش بی بدیل معلمان در رشد افکار، هیجانات، انگیزش‌ها و به طورکلی شخصیت کودکان، نوجوانان و جوانان، و همچنین لزوم برخورداری معلمان از انگیزش‌های درونی و جهت گیری‌های صحیح و شخصیتی سالم، باید از عوامل زمینه ساز تعلل ورزی و فرسودگی شغلی آنان پیشگیری به عمل آید. ازآن جایی که پیچیدگی‌های فراوانی در دنیای کار به وجود آمده است باید اطلاعات ضروری جهت مشاغل ارایه گردد تا از این طریق، فشارهای شغلی و ب ...

اغلب کارمندان حرفه ی خود را با امید و انتظاراتی ویژه برای رسیدن به بالاترین سطح در سازمان شروع می کنند و اکثر آ نها به پیشرفت خود، رسیدن به قدرت و کسب بالاترین مسوولیت ها و پاداش ها اهمیت می دهند (نکویی مقدم، 1390: 691). نیاز به موفقیت انگیزه ناخودآگاهی است که افراد رابه سمت و سوی عملکرد بهیبنه یا بهبود عملکردشان سوق می دهد. افزون براین نیاز به موفقیت تابع انتظارات است که برمبنای استاندارد های فردی (برتری و موفقیت) قرار دارد. عملکرد فعلی فرد با انتظارات وی در خصوص موفقیت و ب ...

موضوع پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی خودآگاهی و لنگرهای مسیر شغلی با عملکرد مدیران مدارس شهر سنندج در سال تحصیلی 92-1391 است. جامعه‌ی آماری شامل، کلیه‌ی مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان روزانه عادی و دولتی شهر سنندج بودند، که از میان آن‌ها تعداد 133 نفر (64 مرد و 69 زن) با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. روش تحقیق پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. داده‌های مورد نظر به کمک سه پرسشنامه‌ی خودآگاهی جان و کیس دیویز (2002)، استاندارد لنگرهای مسیر شغلی شاین (2006) و ...

هدف این پژوهش، تبيين رابطه بين استفاده از فناوري اطلاعات با كارآفريني و پیشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان بستك بود . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان مدارس متوسطه شهرستان بستك درسال تحصیلی 90-89 به تحصیل اشتغال داشته اند كه تعداد آنها 240نفر مي باشد. با رجوع به جدول مرگان (1970) به تعداد 150 نفر كه شامل 102 نفر مرد و 48 نفر زن به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي جهت نمونه آماری در نظر گرفته شد. این پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی است. پرسشنامه‌ مشاركت فن ...

کمال گرایی به عنوان سبک شخصیتی ای در نظر گرفته می شود که در آن افراد برای انجام اعمال بدون نقص تلاش زیادی کرده و معیارهای بالایی را برای ارزیابی رفتار در نظر می گیرند این ویژگی دارای جنبه های مثبت و منفی است.پرسشنامه کمال گرایی چندگانه ی فراست ابعاد مثبت و منفی کمالگرایی را در شش بعد می سنجد. با توجه به شیوع فرسودگی شغلی در میان پرستاران به دلیل ویژگی های خاص این حرفه و رابطه ی خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت با ابعاد کمالگرایی و تاثیر آنها بر فرسودگی شغلی، در این پژوهش به بررسی ا ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین رابطه انگیزش پیشرفت با کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی در بین معلمان مرد دوره‌های راهنمایی و متوسطه شهرستان فامنین در سال تحصیلی 92-1391 بود.جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مرد دوره‌های راهنمایی و متوسطه شهرستان فامنین می‌باشد که شامل 180 نفر بودند. با استفاده از فرمول کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده تعداد120نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس(1970)، کیفیت زندگی کاری والتون(1973) ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و پیشرفت شغلی با رضایت شغلی در میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون به مرحله اجرا در آمد. در راستای این هدف از جامعه آماری (کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون) که 170 نفر بودند، 125 نفر از کارکنان که بصورت تصادفی ساده از روی فهرست اسامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون انتخاب شدند، به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد و پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشن ...