عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت با هوش هیجانی و اهداف پیشرفت انجام شد. 406 دانشجو (267زن و139 مرد)، از بین دانشجویان دختر و پسر از سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه اصفهان که در نیمسال اول سال تحصیلی94-1393 مشغول به تحصیل بودند به صورت تصادفی به روش نمونه گیری طبقه ای مناسب انتخاب شدند. برای سنجش ابعاد شخصیت، هوش هیجانی واهداف پیشرفت به ترتیب از پرسشنامه‌های پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ (1999)، هوش‌هیجانی پترایدز و فارنهام (2002)، و اهداف پ ...

خواندن یکی از مهمترین مهارتها است. این مهارت یکی از زمینه هایی است که بیشتر زبان آموزان ایرانی در درک آن با مشکل مواجه هستند، بنابراین باید توجه بیشتری در آموزش آن مبذول داشت. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یادگیری واژگان درحین متن درمقایسه با فراگیری قبلی بر روی پیشرفت مهارت خواندن زبان آموزان سطح متوسط ایرانی می باشد.بدین منظور تعداد 60 نفر زبان آموز متوسط بر اساس آزمون NELT از بین 90 نفر زبان آموز از دبیرستان حضرت زینب، واقع در شهرستان دامغان، استان سمنان انتخاب شدند. ...

وقوع پیشرفتهای شگرف و سریع در زمینه های علم و فناوری در کوتاه مدت، منجر به قدیمی شدن دانش و مهارت شغلی کارکنان می شود. امروزه سازمانها با فشار فزاینده ای برای کاهش هزینه های مالی و زمانی روبرو هستند علی رغم آنکه نیاز فراوانی به برنامه های آموزش و توسعه منابع انسانی دارند. این امر سبب شده که توجه زیادی به سوی برنامه های خود توسعه ای صورت گیرد. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل خودتوسعه ای منابع انسانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد. این تحقیق که مطالعه ای ...

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده ): هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یکپارچگی حسی در بهبود مهارتهای حرکتی درشت و ظریف کودکان با نشانگان داون بود. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس مهارتهای حرکتی لینکلن - اوزرتسکی استفاده شد، این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آ زمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کوواریان ...