عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1052

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرسختی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی با عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-90 بود. بدین منظور170 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه پایه دوم رشته تجربی به روش نمونه‌‌گیری تصادفی خوشه‌ایی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های انگیزش تحصیلی، تاب‌آوری تحصیلی و سرسختی تحصیلی پاسخ دادند که در پاسخنامه‌ها معدلشان نیز به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی قید گردید. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌ها و روشهای آماری ش ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین انگیزه تأیید با انگیزش پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی پایه دوم رشته های ریاضی- فیزیک و علوم انسانی، با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. برای انجام این هدف با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، از میان 8 دبیرستان دخترانه واقع در منطقه 7 شهر تهران، 4 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و از هر مدرسه 2 کلاس پایه دوم (1 کلاس رشته ریاضی- فیزیک و 1 کلاس رشته علوم انسانی) انتخاب و نهایتاً پرسشنامه های انگیزه تأی ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ تفکر انتقادی و سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی ومقایسۀ آن با دانشجویان غیر تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان می باشد.نمونه آماری تحقیق را 293 نفر از دانشجویان (78 نفر تربیت بدنی و 217 نفر غیر تربیت بدنی)دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 1390 تشکیل داده بودند که در رشتۀ تربیت بدنی به روش تمام شماری و در سایر رشته ها بصورت تصادفی طبقه ای نمونه گیری شدند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و مقایسه ای است و برای جم ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان متوسطه شهر نورآباد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان متوسطه شهر نورآباد بودند و نمونه پژوهش به حجم 308 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های سبک های یادگیری، عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت بود که پایایی آنها به ترتیب 0.73، 0.78 و 0.78 محاسبه گردید. آزمون‌های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون چند گانه بود. نتای ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل مفهومی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شد. فرض بر این بود که عوامل شخصیتی وظیفه شناسی و تجربه پذیری به صورت غیر مستقیم و از طریق توانایی های شناختی، خود تعیین گری، تاب آوری تحصیلی و سرسختی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی تاثیر می گذارد. از میان دانش آموزان پایه دوم و سوم دوره متوسطه دوم رشته علوم تجربی استان قزوین که در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ مشغول به تحصیل بودند،۲۹۰ نفر به صورت تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه برای پاسخ گویی به پرسشنامه ها انتخاب شدن ...

مقدمه: سبک‌های اسنادی بدبینانه و در پی آن شکست‌های تحصیلی بسیار و نیز انگیزش پیشرفت از جمله عوامل مهم پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر برنامه گروهی بازآموزی اسنادی بر سبک‌های اسنادی و درماندگی آموخته‌شده و انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین است. روش: در این پژوهش شبه آزمایشی از طرح فقط پس‌آزمون با مقایسه گروه‌های نامعادل استفاده شد. از جامعه آماری دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین شهر کرج در سال تحصیلی 96-1395 به روش نمونه‌گیری در ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ بین کمال‌گرایی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی‌های 88 و 89 دانشگاه یزد انجام شد. این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر تعداد 1001 دانشجوی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه یزد بودند که در سال‌های تحصیلی 89-88 و 90-89 وارد دانشگاه یزد شده بودند که از مجموع 938 نفر دانشجوی کارشناسی‌ارشد تعداد300 نفر با استفاده از جدول مورگان و کرجسی و با استفاده از روش نمونه ...

مطابق نظریه یادگیری آموزشگاهی بلوم، موفقیت و تایید و یا شکست و عدم تایید در تعدای از تکالیف یادگیری در مدتی نسبتا طولانی به نگرشی کلی درباره آموزشگاه و یادگیری آموزشگاهی می انجامد. در همین راستا این پژوهش با هدف پرداختن به تاثیر نقش پیش بینی کنندگی انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی در ارتباط با پیشرفت تحصیلی، انجام گرفت. این پژوهش، به روش همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر منطقه 18 شهر تهران که در پایه دوم دبیرستان تحصیل می کنند می باشد. نمو ...

تفکر انتقادی نیروی رهایی بخش در تعلیم و تربیت و منبع قدرت در زندگی فردی و مدنی به شمار رفته و پدیده ای فراگیر و خود تصحیح میباشد،پیشرفت تحصیلی نیز امروزه یکی از دغدغه های اصلی والدین می باشد.در دهه گذشته علت تفاوت در پیشرفتهای تحصیلی را تفاوتهای فردی می دانستند اما با مطرح شدن دیدگاه های شناختی، تفاوت دانش آموزان به نحـوه پردازش اطلاعات آنها ارتباط داده می شود.دانش و مهارت فراشناختی نیز ابزار قدرتمندی در افزایش مهارت‌های خود آموزی و تسهیل توانایی‌های یادگیری می‌باشند. بنابرای ...