عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1135

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در پی آن بود که در یابد آیا بین دانش‌آموزان دو زبانه و عادی در مورد متغیرهای پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی، نرخ گذر، ترک تحصیل و دروس ریاضی و املاء فارسی تفاوت وجود دارد؟ فرضیه‌های تحقیق عبارت بوده‌اند از : الف - پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دو زبانه در مقایسه با دانش‌آموزان عادی کمتر است . ب - میزان افت تحصیلی در دانش‌آموزان دو زبانه در مقایسه با دانش‌آموزان عادی بیشتر است . ج - پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دو زبانه در مقایسه با دانش‌آموزان عادی در درس ریاضی بیشتر از املاء ف ...

دوره های فراگیر برای نخستین بار در عمر آموزش عالی کشور بدون آزمون سراسری و براساس ضوابط و مقررات مربوطه اقدام به پذیرش دانشجو برای دانشگاه پیام نور نموده است. نوپا بودن این روش پذیرش از یک سو و چگونگی ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور برای دانشجویان این دوره ها از سوی دیگر انگیزه ای برای این تحقیق بود. در این تحقیق به بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره های فراگیر نسبت به دانشجویان رسمی و معادل در سال 1372 در چهار رشته تحصیلی ریاضی, زیست شناسی, ادبیات فارسی و علوم تربیت ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی تبریز در سال 84-1383 پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. روشهای آماری همبستگی پیرسون، آزمون tr و آزمون t مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار برده شده است. محاسبات آماری توسط نرم افزار SPSS انجام شده است. حجم نمونه مورد مطالعه شامل 380 نفر بود که 200 نفر آنها پسر و 180 نفر دختر می باشند. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای می باشد. جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسشنا ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی واسطه ای سبک های تفکر در رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده ، شامل جهت گیری گفت و شنود و همنوایی با پیشرفت تحصیلی بود . نمونه پژوهش که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند شامل 480 دانشجو، دختر(247نفر) و پسر (233 نفر) از دانشگاه شیراز بودند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از ابزار تجدید نظر شده"ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده" (فیتز پاتریک و ریچی،1997؛ به نقل از کوئرنر و فیتز پاتریک،2002)، پرسشنامه سبک های تفکر (استرنبرگ و واگنر،1992) و معدل کل پیش دان ...

برای آزمون این فرضیه‌ها که میان الف) اسناد علی درونی، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ب) انگیزش پیشرفت و اسناد علی درونی ج) انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی د) اسناد علی درونی و پیشرفت تحصیلی، رابطه معناداری وجود دارد، از نواحی دوگانه آموزش و پرورش شهر همدان نمونه‌ای با حجم 230 نفر دانش‌آموز (120 پسر و 110 دختر) شاغل به تحصیل در سال چهارم از هر سه رشته ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی و علوم انسانی، با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب گردید و آزمونهای مقیاس منبع کنترل درونی، بیرونی ...

مساله مورد پژوهش که محقق در پی یافتن پاسخ و نتیجه آن می‌باشد عبارت است از (مقایسه تاثیر روشهای تدریس سنتی و تدریس به شیوه تفکر استقرایی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان درس علوم. به عبارت دیگر بررسی اینکه بین پیشرفت تحصیلی درس علوم و آموزش به شیوه تفکر استقرایی رابطه معنی‌داری وجود دارد.) در پژوهش حاضر روشهای تفکر استقرایی و سنتی متغیر مستقل مسئله مورد نظر و پیشرفت تحصیلی درس علوم متغیر وابسته می‌باشند. روش تفکر استقرایی، یکی از روشهای نوین و فعال در تدریس دروس است و بر اساس یافت ...

مطابق نظریه یادگیری آموزشگاهی بلوم، موفقیت و تایید و یا شکست و عدم تایید در تعدای از تکالیف یادگیری در مدتی نسبتا طولانی به نگرشی کلی درباره آموزشگاه و یادگیری آموزشگاهی می انجامد. در همین راستا این پژوهش با هدف پرداختن به تاثیر نقش پیش بینی کنندگی انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی در ارتباط با پیشرفت تحصیلی، انجام گرفت. این پژوهش، به روش همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر منطقه 18 شهر تهران که در پایه دوم دبیرستان تحصیل می کنند می باشد. نمو ...

تفکر انتقادی نیروی رهایی بخش در تعلیم و تربیت و منبع قدرت در زندگی فردی و مدنی به شمار رفته و پدیده ای فراگیر و خود تصحیح میباشد،پیشرفت تحصیلی نیز امروزه یکی از دغدغه های اصلی والدین می باشد.در دهه گذشته علت تفاوت در پیشرفتهای تحصیلی را تفاوتهای فردی می دانستند اما با مطرح شدن دیدگاه های شناختی، تفاوت دانش آموزان به نحـوه پردازش اطلاعات آنها ارتباط داده می شود.دانش و مهارت فراشناختی نیز ابزار قدرتمندی در افزایش مهارت‌های خود آموزی و تسهیل توانایی‌های یادگیری می‌باشند. بنابرای ...

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی به منظور تبیین و پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مهارت‌های تحصیلی دانش‌آموزان انجام شده است. روش‌ پژوهش، همبستگی از نوع پیش‌بینی است. پس از اجرای سه مطالعه مقدماتی و محاسبه ضرایب روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها، از بین جامعه آماری دانش‌آموزان سال سوم متوسطه شهرستان همدان، نمونه‌ای به حجم 358 نفر (143 نفر پسر و 215 نفر دختر) به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌ مهارت‌های تحصیلی مرکز مشاوره موسسه پلی‌تکنیک دانشگاه ایالتی ویرجین ...