عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بخش 1 در این پژوهش امکان سنتز (S1) دی متیل 2-اکسو-H2a , 9H- اسپیرو] اسنافتیلن -1و2-پیریدو] 2 –b,1] [1و3[ اکسازین[-4،3- دی کربوکسیلات با استفاده از واکنش یک 2،1- دی‌کتون‌ آروماتیک با یک استراستیلنی در مجاورت پیریدین مورد بررسی قرار گرفته است. واکنش بین پیریدین، دی‌متیل‌استیلن‌دی‌کربوکسیلات و اسنافتیلن 2،1-دی اون در حلال تتراهیدروفوران، تحت دمای اتاق انجام شد. کلمات کلیدی: دی متیل‌استیلن‌دی‌کربوکسیلات، پیریدین، 2،1- دی‌کتون‌ آروماتیک بخش 2 در این پژوهش امکان سنتز 3،2- ...

کاتالیزورهای آلی فلزی علاوه بر نقش کم‌کننده انرژی فعالسازی، موجب نزدیک شدن واکنش‌دهنده‌ها و در نتیجه پیشرفت سریعتر واکنش می‌شوند. یک واکنشگر در اثر کوئوردیناسیون شدن به یک فلز واسطه برای انجام واکنش فعال می‌شود(مانند هیدروژنه شدن الکن‌ها) و بالاخره کوئوردیناسیون شدن یک سوبسترای آلی به فلز واسطه باعث آسانتر شدن یک حمله هسته دوستی می‌شود. به عنوان مثال : کاتالیزگر PbCl2 ، اکسایش اتیلن به استالدهید را سرعت می‌بخشد. ) نیترات مس با لیگاندSC5H4NH تولید کمپلکس [CU(SC5H4NH)2NO3] (8) ...
نمایه ها:
سنتز | 
مس | 
یون | 

در این تحقیق از مواد اولیه مالونونیتریل، مشتقات بنزآلدهید و هیدروکسیل آمین هیدروکلرید استفاده می شود تا مشتقات ایزوکسازول ساخته شود. جهت ساخت مشتقات پیریدین نیز از مواد اولیه مالونونیتریل، مشتقات بنزآلدهید، متیل استواستات و آمونیوم استات استفاده می شود کلیه واکنش‌ها در حلال اتکتیک شدید اوره-کولین کلرید انجام گرفته است. شرایط بهینه برای این واکنش ها از قبیل نوع حلال، دما و نوع کاتالیزور مورد مطالعه قرار گرفته است تا در نهایت محصولاتی با خلوص و بازده قابل قبول به دست آید. ...
نمایه ها:

در اين پروژه، روشي براي سنتز مشتقات جديدي از پيرولو[3,2b-]پيريدين‌ها با استفاده از كاتاليزگر پالاديم-مس گزارش شده است. براي تهيه مشتقات پيرولو[3,2b-]پيريدين از تركيب2-كلرو-3-نيتروپيريدين (67) استفاده شد. واكنش 2-‌كلرو-3-‌نيتروپيريدين (67) با پروپارژيل آمين در استونيتريل، تركيب2-‌پروپارژيل-آمينو-‌3-نيتروپيريدين (68) را توليد نمود. از واكنش تركيب (68) با مشتقات آريل يديد در حضور كاتاليزگر بيس(تری‌فنیل‌فسفین) پالادیم‌(II) کلرید و یدید‌مس‌(I) در حلال دی‌متیل‌فرمامید و باز تری‌ ...

در دو دهه اخیر مطالعه و بررسی سیستمهای خود - مجموعه ساز توجه بسیاری از شیمیدانها را به خود جلب کرده است پیوندهای درون مولکولی در چنین سیستمهایی شامل پیوندهای هیدروژنی زوج یونی، و برهم کنش های آبدوست و آب گریز است. در این کار تحقیقاتی یک لیگاند خود مجموعه ساز جدید دارای حلقه پیریدین تهیه و به وسیله روشهای طیف بینی جرمی ‏‎NMR, C13NMR , H1NMR ,(EI,CI,ES)‎‏ حالت جامد و پراش سنجی پرتو - ‏‎X‎‏ تک بلور شناسایی شد . داده های ‏‎NMR‎‏ حالت جامد با ساختار تعین شده به وسیله پراش سنجی پرت ...

در این پایان‌نامه مشتقات پیریدین در حضور کاتالیست‌های اسیدی جامد بر پایه سیلیکای مـزوپور سنتز شده‌اند. کاتالیست‌های Al-MCM-41پر‌کلراته شده ClO4?/Al-MCM-41)) در شرایط مختلف سنتز و مشخصات آن‌ها با روش‌های FT-IR، XRD و SEM تعیین گردید. نتایج به‌دست آمده نشان‌دهنده وجود ساختار مزوپور کاتالیست است. فعالیت کاتالیتیکی ClO4?/Al-MCM-41 با نسبت 40 Si/Al = برای سنتز 2-آمینو-3-سیانو پیریدین‌های حاصل از واکـنش مشتقات استوفنون، آریل‌آلدهیدها، آمونیوم استات و مالــونونیـتــریل بررســی شــ ...

امروزه تحقیقات بسیار زیادی بر روی پیریدین‌ها انجام می‌شود. از آنجایی که ترکیبات پیریدینی در بدن توسط آنزیم سیتوکروم کبد از ترکیبات 1،4-دی هیدروپیریدین تولید می‌شوند، گروه‌های بسیار زیادی در رابطه با شناسایی خواص آن‌ها تحقیق می‌کنند و یا به تحقیق در زمینه‌ی ارائه‌ی روش‌های جدید برای سنتز آن‌ها می‌پردازند. از طرف دیگر مطالعات بسیار زیادی نیز در ارائه‌ی کاتالیزگر‌های مناسب و ارزان قیمت برای انواع و اقسام واکنش‌های آلی صورت می‌گیرد. از جمله ترکیباتی که امروزه مورد توجه محققین قرا ...

ترکیبات پیریدینی دو ارتعاش در نزدیکی 1600 cm-1 و 1585 cm-1 نشان می‌دهند که مربوط به کششی‌های یک چهارمی CC حلقه پیریدین می‌باشد شدت جذب انتگرال‌گیری شده این دو پیک در ترکیبات مختلف پیریدینی به دو روش تجربی و محاسباتی بدست آمده است در روش تجربی ترکیبی از توابع گوسی و لورنتسی بر روی پیکهای ناحیه 1600cm-1 فیت شده و از تابع مربوط به این دو پیک انتگرال‌گیری شده است . در روش محاسباتی با استفاده از نرم‌افزار گوسین 92 در سطح هارتی‌فاگ و تابع پایه STO-3G ساختمان تعادلی ملکول محاسبه شده ...

در این مطالعه از اوره هیدروژن پراکسید به عنوان اکسیدان در حضور دو کمپلکس منگنز پورفیرین MnTPP(OAc) و MnTPFPP(OAc) با خصوصیات فضایی و الکترونی متفاوت و پیریدینها و آمینو پیریدینها به عنوان لیگاند محوری با خصوصیات فضایی و الکترونی متفاوت و استیرن و تعدادی از مشتقات آن به عنوان اکسیدشونده در حلال متانول/دیکلرومتان، تحت ۰/ هوا و در دمای ℃ 0/1±20 استفاده شد. همچنین شرایط بهینه برای واکنش اپوکسایش استیرن با کاتالیزور MnTPFPP(OAc) ، در حضور چند دهندهی نیتروژنی مشخص شد. تاثیر عوام ...