عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زعفران گیاهی علفی ، چند ساله و بدون ساقه می‌باشد و توسط پیاز تویر تکثیر می‌شود هر پیاز 6 تا 9 برگ باریک نظیر برگ علفهای چمنی تولید می‌نماید از هر پیاز 11 ، 2 تا3 گل خارج می‌شود که هر کدام دارای یک کلاله شفاف قرمز نارنجی سه شاخه‌ای بطول 3 - 5ˆ2 سانتیمتر می‌باشند ، که پس از خشک شدن زعفران تجارتی را تشکیل می‌دهند نحوه تکثیر در ماههای اسفند و فروردین از پیازهای مادری پیازهای جدید تولید می‌گردند ، پس از 4-8 سال پیازهای زعفران را از خاک خارج می‌نمایند که در حدود 20 تن می‌شوند که فق ...
نمایه ها:
وزن | 
کشت | 
گیاه | 
گلدهی | 

در حال حاضر عموما پاز زعفران در ماههای مرداد و شهریور کشت می‌شود و سال اول مقدار گل بدست آمده بسیار اندک است . بااستفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی زعفران در تاریخهای مختلف (6 زمان شامل 15 اردیبهشت ، 15 خرداد، 15 تیر، 15 شهریور و 15 مهر) کشت شده تا با توجه به نتایج بدست آمده از میزان گل‌آوری مناسب‌ترین زمان کشت پیاز زعفران مشخص شده و از طرفی مشکل عدم گل‌آوری در سال اول که ممکن است به علت کشت در زمان نامناسب باشد مرتفع گردد. در پایان هر گل‌گیری و در پایان دوره گل‌آ ...
نمایه ها:
گلدهی | 

این طرح تحقیقاتی با هدف ارزیابی محلول‌پاشی کودهای مختلف بر روی گیاه زعفران به منظور افزایش عملکرد انجام می‌شود. طرح مذکور در دو منطقه در دو سال متوالی در حال انجام است با توجه به اینکه بسیاری از گیاهان زراعی به کودهای محلول واکنش نشان می‌دهند و امروز مسائل مختلف زیست‌محیطی و آلودگیهای زیاد مورد بحث است و همچنین از طرف دیگر کارآیی استفاده از کودها مطرح است به منظور مصرف حداقل کود برای حداکثر عملکرد با توجه به اینکه تا کنون این طرح بر روی زعفران انجام نشده مطرح و اجرا گردید. هد ...

از آنجا که تولید پیاز و برگهای خشک زعفران درآمد جنبی و نسبتا" قابل توجهی را برای کشاورزان زعفران‌کار باقی می‌گذارد ،لذا تاثیر نوع تغذیه در تولید این محصولات جنبی بصورت یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با 8 تیمار و 5 تکرار در سال یازدهم بازدهی یک مزرعه آزمایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . تیمارها که به مدت ده سال و هرسال قبل از زاج اب به مصرف رسیده بودند عبارت بودند از مصرف 50 کیلو خالص در هکتار از عناصر NPK-NK-NP-PK-K-P-N و 25 تن کود گاوی ،خاک مزرعه لیمونی با مواد آلی خیلی کم و م ...

علاوه بر بخش مادگی گل زعفران،پیاز برگهای خشک گیاه زعفران نیز ، منبع درآمد کشاورزان زعفران‌کار محسوب می‌شود. این طرح دریک مزرعه تحقیقاتی 11 ساله زعفران به اجرا درآمده و نتایج کلی آن به این شرح است :سه تیمار NP,NPK و کود حیوانی بیشترین تاثیر را در رشد طولی و وزن برگ خشک زعفران داشته‌اند. این 3 تیمار موجب افزایش وزن و مقدار پیاز در مزرعه گشته و بخصوص در درشتی پیاز که عامل مهم تولید گل می‌باشد اثر معنی‌دار نسبت به دیگر تیمارها داشته است . ...

بمنظور بررسی تراکم و روشهای کشت به دو صورت کشت تک پیاز و دو پیاز زعفران این طرح در قالب کرتهای خرد شده در چهار تکرار و بعنوان روشهای کشت ( سنتی، کشت داخل جویچه، کشت روی پشه کرتی ردیفی) و روش سنتی بعنوان شاهد با فاصله بین بوته ها روی ردیفها 7 سانتیمتر انجام شد. نتایج نشان داد بین سالهای مختلف کشت از نظر عملکرد اختلاف بسیار معنی دار وجود داشت، بین تراکمهای مختلف کاشت اختلاف بسیار معنی دار وجود داشت، بین روشهای کاشت اختلاف معنی دار وجود داشت، بالاترین میزان عملکرد گل مربوط به سا ...

در تحقیق حاضر اثر وزنهای مختلف پیاز زعفران بر شروع باروری و میزان گلدهی آن مورد بررسی قار گرفت . در این بررسی مشخص گردید که حداقل وزن برای گلدهی پیاز در کشت اول (1368) 6/5 گرم و در سال دوم و سوم (1369 و 1370) 7/5 گرم می‌باشد. این بررسی مشخص نمود که وزن پیاز تاثیر زیادی بر تعداد گلهای آن دارد و با افزایش آن بر تعداد گلها نیز افزوده می‌گردد بطوریکه در سال 68 بیشترین گلدهی مربوط به پیازهای 22/5 گرمی با تولید 2/3 گل به ازای هر پیاز در سال 69 پیازهای 23/5 گرمی با 3/4 کل در هر پیاز ...

در حال حاضر عموما پیاز زعفران در ماههای مرداد و شهریور کشت می‌شود و سال اول مقدار گل بدست آمده بسیار اندک است . با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی زعفران در تاریخهای مختلف (6 زمان شامل 15 اردیبهشت ، 15 خرداد، 15 تیر، 15 شهریور و 15 مهر) کشت شده تا با توجه به نتایج بدست آمده از میزان گل‌آوری مناسب‌ترین زمان کشت پیاز زعفران مشخص شده و از طرفی مشکل عدم گل‌آوری در سال اول که ممکن است بعلت کشت در زمان نامناسب باشد مرتفع گردد. در پایان هر گل‌گیری و در پایان دوره گل‌آوری سالیانه ...
نمایه ها:
گلدهی | 

این طرح در غالب طرح آماری بلوک کامل در چهار تکرار با هفت تیمار (اوزان پیاز زعفران) 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 گرمی بمدت 3 سال مورد بررسی قرار می‌گیرد که در این بررسی تاثیر وزن پیاز در گل‌آوری ، عملکرد علوفه و تعداد وزن پیاز تکثیری مورد نظر می‌باشد. ...
نمایه ها:
گلدهی | 
وزن |