عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دیدگاهی را که درباره دانش و پژوهش داریم روشن می سازیم، نماهائی را از تلاشگری های دانش، پژوهش دانشی، پرسش های فرانگرانه دانش و ارزیابی پژوهش های دانشی، نشان می دهیم. آنها را با آنچه در طرح های پژوهشی دانشگاهی است برابر می نهیم و به بازاندیشی و پرسشگری در آنها می پردازیم : آیا طرح های پژوهشی دانشگاهی با دیدگاه روشنی از دانش ساخته شده است؟ طرح های پژوهش دانشی و طرح های پژوهش دانشگاهی چگونه همسازی یا ناهمسازی دارد؟ چرا و چگونه طرح های پژوهش دانشگاهی پژوهشگران را در تلاش های خود د ...