عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این آزمایش باروش گراویمتری و چهارتیمار براساس کر رطوبت با فواصل منظم بین حد ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دایم انتخاب شده و درچهارتکرار بمنظور تعیین حجم آب مصرفی ذرت بمرحله اجرا درمی آید. ...

به منظوربررسی وضعیت رطوبت خاک بعدازنزولات آسمانی وتغییرات آن دراثرتبخیروتعرق لازم است که این تغییرات دراعماق مختلفه تاعمق 1/5 متری حداکثربعدازهربارندگی ویا ذوب برف موردمطالعه قرارگیرددراین طرح 24 تا48 ساعت پس ازبارندگی باتوجه به بافت خاک نمونه برداری در Control section بافواصل 10 سانتی متری ازمبداسطح خاک انجام ودرصدوزنی رطوبت خاک تعیین میگرددهمچنین میزان درجه حرارت خاک وهواومیزان بارندگی دقیقااندازه گیری خواهدشدبدین ترتیب نقشه رژیم ورطوبتی وحرارتی خاک که برحسب خاک که برحسب خا ...