عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج گرفته شده از گشتهای تحقیقاتی شناور ترالر در سالهای 76-1375 در آبهای بوشهر در مورد پارامتر های رشد و مرگ و میر به تفکیک در دو جنس نر و ماده میگوی ببری بر اساس اطلاعات مربوط به طول کاراپاس در برنامه های کامپیوتری محاسبه گردید.بر پایه نتایج بدست آمده ضریب بهره برداری ‏‎(E)‎‏ برای دو جنس نر و ماده بترتیب تخمین زده شد و میزان فی برای جنس نر 8/7 و برای جنس ماده 3/8 می باشد . ...

با توجه به کاهش صید ماهیان با ارزش در تالاب انزلی طی چند دهه گذشته و رورد تصادفی ماهی کاراس و به انبوهی رسیدن جمعیت آن در سالهای اخیر ، این پروژه در سال 1376 اجرا گردید منطقه مورد بررسی ( تالاب انزلی) به جهار ناحیه آبکنار ، سیاه کشیم ، مرکزی و شیجان تقسیم شد. نمونه برداریها هر دو هفته یکبار با دستگاه صید برقی و به مدت یک ساعت در منطقه انجام گرفت نرخ بهره برداری (‏‎E‎‏) در مورد این گونه 47/0 تعیین شد که از حد مطلوب نرخ بهره برداری (5/0) کمی پائین تر است میانگین طول چنگالی این ...

روش های معمول مهار شیمیایی علف های هرز علاوه بر هزینه ی زیادی که در بر دارد باعث اثرات سویی مثل آلودگی منابع زیست محیطی آب های زیرزمینی و سطحی، تجمع سموم در زنجیره ی غذایی انسان و دام و بروز مقاومت به علف کش ها در علف های هرز می شود . این مشکلات سبب شده است که امروزه نظرها به سوی استفاده از مدیریت تلفیقی علف های هرز جلب شود . از آنجایی که در این سیستم قدرت رقابتی گیاه زراعی در تلفیق با سایر روش های کنترل استفاده می شود، لازم است در رابطه دینامیک جمعیت علف های هرز اثرات متقابل ...
  
این پژوهش در صیدگاه‌های میگوی استان هرمزگان، منطقه بندر عباس تا منطقه سیریک، از بهمن 1388 تا بهمن 1389 به منظور دست‌یابی ساختار جمعیتی میگوی سفید سرتیز (Metepenaeus affinis) و زی‌‌توده آن انجام شد. زی‌‌توده میگوی سفید سرتیز در سال1389 حدود 822 تن بود. ضریب رشد سالیانه (K) برای جنس‌های نر و ماده به ترتیب 1/2 و 1/1 در سال و طول بیشینه کاراپاس 35 و 47 میلی‌متر بدست آمد. در بررسی ضرایب مرگ و میر، ضریب مرگ و میر کل (Z)، ضریب مرگ و میر طبیعی (M) و ضریب مرگ و میر صیادی (F) برای جنس ...

در این تحقیق نحوه استقرار Pseudomonas syringae بر روی تمام مراحل دوره زندگی گیاه، از مرحله کشت بذر تا مرحله بذرگیری از میوه مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه دینامیزم جمعیت P. syringae تحت شرایط مزرعه نشان داد که یک مرحله رورست در دوره زندگی P.s.pv.tomato و P.s.pv. syringae بر ارقام حساس (کانریرو) و مقاوم (کاستون) گوجه فرنگی وجود دارد. میزان استقرار باکتری بستگی به نوع واکنش سلولهای باکتری و گیاه دارد. استقرار باکتری در داخل میوه بطور معنی داری کمتر از قسمتهای رویشی گیاه بود و ای ...

چکیده ندارد.
نمایه ها: