عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری زنگ سیاه گندم با عامل ( Puccinia graminis f.sp. tritici (Pgt از بیماری‌های مهم و مخرب این محصول در جهان و ایران می‌باشد. پیدایش نژاد (TTKSK (Ug99 که برای ژن مقاومتSr31 بیماری-زایی دارد، تولید جهانی محصول گندم را در معرض خطر قرار داد. به منظور شناسایی نژادها، بررسی تنوع در جمعیت Pgt و پراکنش این بیماری در کشور، بین سال‌های 1391- 1387 ردیابی بیماری با جمع‌آوری نمونه‌های آلوده از سطح مزارع گندم کشور صورت پذیرفت. تعداد 104 جدایه به کمک 20 لاین افتراقی زنگ سیاه بر اساس سیست ...