عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کلزا (.Brassica napus L) یکی از گیاهان دانه روغنی محسوب می‌شود که پس از سویا و خرما، سومین مقام تولید روغن در جهان را به خود اختصاص داده است. این گیاه توسط برخی از آفات راسته‌ بال پولک‌داران به طور جدی مورد حمله قرار گرفته و موجب افت شدید کمیت و کیفیت محصول آن می‌شود. با انتقال ژن cry1Ab (کد کننده‌ پروتئین سمی برای حشرات راسته‌ بال پولک‌داران) به گیاه کلزا، می‌توان مقاومت آن را در برابر حشرات بهبود داده و متعاقبا باعث کاهش استفاده از آفت کش‌های شیمیایی و خطرات زیست محیطی مرتب ...

کرم برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua (Hübner) از آفات مهم با دارای دامنه میزبانی وسیع می‌باشد.. زیست شناسی آزمایشگاهی، پارامترهای جدول زندگی، جدول تولید مثل و رشد جمعیت S. exigua روی پنج رقم سویا شامل JK، سحر، L17، Williams و BP در داخل اتاق رشد و تحت شرایط دمایی 1±25 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. طولانی‌ترین طول دوره رشد لاروی روی رقم L17 تعیین شد. بیشترین میانگین طول دوره قبل از بلوغ نیز روی رقم L17 ...

شب پره پشت الماسي يا بيد کلم با نام علمي Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae)، يکي از مهمترين آفات گياهان خانواده چليپاييان در سراسر دنيا مي باشد. اين حشره در سالهاي اخير همواره آفتي جدي براي کلم کاري‌هاي استان تهران بوده است. در اين آزمايش اثر دو حشره کش ايندوکساکارب (آوانت 150 SC ) و هگزافلومورون (کنسالت 10% EC) روي مراحل تخم، لارو سن سوم و حشره بالغ شب پره پشت الماسي به روش فرو بردن برگ (leaf dip) در محلول حشره کش بررسي شد و غلظت کشنده (LC50) هر دو حشره کش ب ...

کلزا یکی از گیاهان مهم روغنی می باشد که تنها بعد از سویا و نخل روغنی جایگاه سوم را در تولید جهانی به خود اختصاص داده است. این گیاه عضو خانواده براسیکا می باشد. یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید دانه های روغنی از جمله کلزا مجموعه ای از آفات هستند که به این گیاه خسارت وارد می کنند. آفات حشره ای گیاهان روغنی کلزا، منحصراً مختص خانواده شب بو هستند که از جمله این آفات، آفات پروانه ای می باشند. آفات پروانه ای اختصاصی خانواده شب بوئیان از جمله Plutella Xylostella و Pieris brass ...

تاثیر ده رقم Clark, M4, M9, M7, Sahar, L17, Tellar, Gorgan3, Sari, Zane سویا روی پارامترهای زیستی (طول دوره مراحل مختلف سنی و پارامترهای دموگرافیک) و شاخص های تغذیه ای (نرخ رشد و مصرف نسبی و کارایی تبدیل غذای خورده شده و هضم شده و شاخص مصرف و هضم شوندگی)کرم غوزه پنبه Hlicoverpa armigera در شرایط آزمایشگاه و در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10±65 % و دوره‌ی نوری 16ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد ارزیابی قرار گرفت. بیشترین و کمترین طول دوره‌ی رشدی مراحل نابالغ به ترتیب ر ...

کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera (Hübner) یکی از آفات مهم با طیف میزبانی وسیع در سراسر جهان است. پارامترهای دموگرافیک شب پره H. armigera روی ده رقم کلزا (Sarigol، Hayula420، Opera، Okapi، Modena، RGS003، Zarfam، Licord، Talaye و SLM046) در دمای 1 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد ارزیابی قرار گرفت. طول دوره لاروی به ترتیب از 16/13 تا 19/08 روز روی ارقام RGS003 و Okapi متغیر بود. لاروهای پرورش یافته روی رقم Sarigol طولا ...

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی کرم ساقه‌خوار نواری برنج Walker Chilo supperssalis در استان‌گیلان و غرب استان مازندران 45 نمونه لارو (سن چهار تا شش) از 19 ناحیه (شامل 17 شهرستان استان گیلان و دو شهرستان از غرب مازندران) انتخاب شده در غالب چهار جمعیت (سه جمعیت از غرب، مرکز و شرق گیلان و یک جمعیت‌از غرب مازندران) بررسی شد. نمونه‌ها پس از استخراج DNA با استفاده از 12 آغازگر تصادفی مورد تکثیر قرار گرفت. محصولات PCR روی ژل آگارز 5/1 ? الکتروفورز شدند و توسط GelDoc عکس‌برداری گردید. پس ...

پروانه سفید اشجار Hyphantria cunea Drury یکی از آفات مهم درختان جنگلی، میوه و زینتی در استان گیلان می‌باشد. آنزیم‌های گوارشی نقش مهمی در تغذیه حشرات دارند. لاروهای پروانه سفید اشجار از روی درختان چنار در استان گیلان جمع آوری شدند. لوله گوارش و غدد بزاقی لاروها جدا شده و برای انجام آزمایش‌ها در دمای 20- نگهداری شدند. همچنین همولنف با قطع یکی از پا های کاذب لاروها جمع آوری و در آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. اثر pH (4-12)، دما (C°15-75) و مواد شیمیایی روی فعالیت آنزیمهای گوا ...

کرم غوزه‌ی پنبه Helicoverpa armigera (Hübner) آفتی با طیف میزبانی وسیع است که منجر به ایجاد خسارت اقتصادی شدید روی محصولات مهمی نظیر نخود، لوبیا، پنبه، گوجه‌فرنگی و سویا در ایران و سایر نقاط جهان می‌شود. تأثیر میزبان‌های مختلف گیاهی شامل نخود (ارقام هاشم، آرمان، بینیویچ و آزاد)، لوبیا چشم‌بلبلی (رقم مشهد)، لوبیا سفید (رقم دهقان)، لوبیا قرمز (رقم گلی)، لوبیا چیتی (رقم خمین)، سیب‌زمینی (ارقام آگریا و ساتینا) و گوجه‌فرنگی (رقم مشکین) روی شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت آنزیم‌های گوار ...