عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1070

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه، تاثیر تفرج بر بانک بذر خاک و پوشش گیاهی روزمینی متناظر بررسی شد. برای این منظور سه منطقه تفرج متمرکز، گسترده و شاهد که از شرایط محیطی و ترکیب پوشش گیاهی روزمینی اولیه نسبتا مشابه برخوردار بودند انتخاب شد. در هر یک از سه منطقه تعداد 10 قطعه نمونه 400 متر مربعی به روش تصادفی پیاده شده، فهرست و درصد تاج پوشش ترکیب گیاهی روزمینی ثبت شد. همچنین در قطعه نمونه، با استفاده از یک مته اوگر به قطر 7 سانتی‌متر یک نمونه خاک ترکیبی (با 3 تکرار) به عمق 10 سانتی‌متر برای انجام ...

نتایج این بررسی نشان داد ، حاشیه رودخانه ها و آبراهه ها دارای دو فرماسیون گیاهی چوبی آبدوست و گیاهان علفی آبدوست اند.فرماسیون های اصلی شامل پنج فرماسیون به قرار زیر می باشند: فرماسیون جنگلی بلوط، فرماسیون خلنگ زار شامل چهار فرماسیون فرعی بادان های خاردار، بادام، فرماسیون فرعی شن و فرماسیون فرعی موچسب و بالاخره فرماسیون گیاهان بوته ای علفی، فرماسیون گیاهان بوته ای خاردار و بالشتکی و فرماسیون گیاهان (کوهسری) است. ...

به منظور دستیابی به رابطه عوامل اکولوژی (بوم‌شناسی) با پوشش گیاهی مراتع دق‌فینو، توده‌های گیاهی در سطوح مختلف ارتفاعی انتخاب گردید. در هر توده معرف پارامتراهای مختلف پوشش گیاهی توپوگرافی و ادافیک برداشت شد. در بررسی رابطه عوامل اکولوژیک با پوشش مشخص شد که ارتفاع از سطح دریا، شیب و درصد رطوبت اشباع خاک بیشترین تاثیر را بر پوشش گیاهی دارند. با مشخص شدن میزان تاثیر عوامل اکولوژیک بر پوشش گیاهی منطقه می‌توان پتانسیل تولید در شرایط مشابه اکولوژیک را به دست آورد. ...

بررسی پوشش گیاهی با استفاده از روش‌های مرسوم و پیشرفته اکولوژی و فیتوسوسیولوژی جهت تعیین فورماسیون‌های موجود و تشخیص جوامع گیاهی در ارتباط با عوامل بوم شناختی هدف طرح می‌باشد. با توجه به اهمیت منابع طبیعی هر کشور و غنا عرصه‌های منابع طبیعی تجدید شونده در استان آذربایجان غربی، لزوم شناخت و تعیین وضعیت پوشش گیاهی و چگونگی پراکنش آن به منظور تهیه منبعی موثق و مستند جهت برنامه‌ریزی کلی و جزئی آشکار می‌گردد. ...

پوشش گیاهی بخش مهمی از ساختار اکوسیستم طبیعی را تشکیل می دهد. منطقه مرتعی یحیی آباد واقع در شیب های جنوبی کوه های کرکس با مساحتی حدود 6000 هکتار، در 35 کیلومتری جنوب غربی نطنز قرار گرفته است. ارتفاع این منطقه حداقل 2000 متر و حداکثر 2720 متر از سطح دریا می باشد. میانگین بارندگی سالانه 22/147 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالیانه 15/41 درجه سانتی گراد است. هدف از این تحقیق بررسی پوشش گیاهی منطقه و شناسایی فلور آن است. بدین منظور، گیاهان منطقه با روش نمونه برداری سیستماتیک-تصادفی ...

مطالعات این طرح با استفاده از نقشه های توپوگرافی با مقیاس های 50000 : 1 و 250000 : 1 سازمان جغرافیایی ایران، تصاویر ماهواره ای ‏‎Landsart‎‏ از نوع سنجیده ‏‎T.M‎‏ با مقیاس تقریبی 100000 :1 و انجام مشاهدات مستمر صحرایی انجام شده است. با تفسیر اطلاعات موجود و انجام بازدیدهای میدانی مکرر محدوده عالی تیپ های گیاهی همراه با سایر پدیده های مورد نظر برروی نقشه ها جدا شده و بالاخده نقشه تیپ های گیاهی با مقیاس 250000 : 1 تهیه و تدوین شده است روش طبقه بندی تیپ های گیاهی به روش آمیخته از ...

شکست پل ناشی از آبشستگی کلی در شالوده(شامل پایه و تکیه گاه)، ضرورت مطالعه در مورد پیش بینی ابعاد حفره آبشستگی را کاملاً روشن می سازد. اکثر تکیه گاه پل ها در دشت سیلابی قرار گرفته اند. یکی از موارد متداول در دشت سیلابی وجود پوشش گیاهی می باشد. در این تحقیق، تأثیر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل با دیواره عمودی در مقطع مرکب در 4 تراکم، 3 طول تکیه گاه و شرایط هیدرولیکی آب زلال در زمان تعادل مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش های این تحقیق در فلومی به طول 9 متر، عرض 1 ...

پوشش گیاهی بخشی از زیرحوضه خرکت واقع در حوضه سد کارده با استفاده از روشهای بوم - جامعه‌شناختی گیاهی مورد مطالعه قرار گرفت . در این مطالعه ابتدا نقشه حدبندی منطقه روی نقشه توپوگرافی تهیه شد. سپس با مراجعه به منطقه و با استفاده از نقشه‌های پوشش گیاهی موجود، نقشه مقدماتی تصحیح گردید. با بکارگیری معیارهای فیزیونومیک ، فلورسیتیک و اکولوژیک (چهره‌شناختی، ترکیب رستنیها و بوم‌شناختی) سطوح یکنواخت (افراد جامعه) تشخیص داده شد و محل استقرار قطعات نمونه در هریک از افراد جامعه به صورت تصا ...
نمایه ها:
مشهد | 
گیاه | 

در این بررسی 10 گونه از جنس سالسولا(یکساله و دائمی) در منطقه گرگان و گنبد شناسایی و فاکتورهای مهم محیطی موثر بر گونه‌های جنس مذکور مثل زمین، خاک ، اقلیم و پوشش گیاهی مورد توجه قرار گرفت . سپس با استفاده از نقشه‌های 1:50000 توپوگرافی و 1:250000 پوشش گیاهی گرگان و گنبد نقشه پراکنش گونه‌های مذکور در منطقه تهیه و پوشش گیاهی، فنولوژی، ارزش غذائی، خوشخوراکی، قدرت رویش بذر و تجدید حیات به تفکیک هر گونه بررسی گردید. با مطالعه انجام شده گونه‌های مختلف این جنس در بیش از نیمی از مراتع 8 ...