عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تولید پوسیدگی نرم و ساق سیاه باکتریایی با استفاده از روشهای زراعی آزمایشی در قالب طرح کرتهای نواری خرد شده با سه فاکتور تهویه خاک، یخ آب زمستانه و تنش رطوبتی طی سالهای اجرا انجام شد. نتایج و محاسبات آماری نشان داد اثرات معنی داری فقط در فاکتور تهویه خاک و تیمار تنش رطوبتی و اثرات متقابل سه تیمار وجود دارند که بایستی د رمدیریت تولید محصول پایدار در نظر گرفته شود. سایر اثرات متقابل معنی دار نبودند. با توجه به معنی دار نشدن یخ آب زمستانه در دو سال بنظر می رسد اثر این تی ...