عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور شناسایی و بررسی اهمیت آرایه های ‏‎Pythium‎‏ در پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان فارس از مزارع گندم آبی مناطق مختلف شامل مرودشت ، مهارلو ، فیروز آباد ، کوار ، استهبان ، نی ریز ، فسا ، داراب، برازجان ، کازرون و باجگاه در طی دو فصل زراعی از 1373 تا 1375 نمونه برداری به عمل آمد . از بافتهای پوسیده ریشه و طوقه گندم قطعات 5 میلی متری بعد از شستشو با آب و بدون ضد عفونی سطحی روی محیط کشت انتخابی آرد ذرت آگار حاوی آتی بیوتیکهای دلواسید ( دارای 50% پیمارسین )، آمپی سیلین ، ری ...

نظربه اینکه عامل پوسیدگی طوقه وریشه ومرگ درختان پسته هنوز روشن نشده اولین قدم پیداکردن عامل اصلی این بیماری وسپس ثبوت بیماریزا بودن آن است ، همزمان بااین بررسی ،مطالعاتی درزمینه گسترش بیماری درنقاط مختلف استان کرمان ،مطالعه دقیق‌علائم بیماری درسنین مختلف رشد درخت ،مطالعه نوع بافت خاک و رابطه آن باظهور بیماری ، کسب اطلاعات درموردحساسیت ومقاومت نسبی انواع مختلف پسته نسبت به بیماری تاثیرنوع ومقدارکود ودیگرعملیات به زراعی چون وجین علفهای هرزاطراف طوقه درظهور وپیشرفت بیماری نقش‌اح ...

بیماری گموز پسته یکی از معمترین بیماریهای پسته است که عامل این بیماری گونه‌هائی از قارچ جنس Phytophthora می‌باشد. جهت تعیین میزان تحمل یا مقاومت پایه‌های پسته، قارچ Phytophthora dreschleri جداشده از باغات پسته رفسنجان به ساقه‌های ارقام بنه باغی، بنه کوهی،آتلانتیکا و سرخس تلقیح شد که آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در 8 تکرار انجام شد و 14 روز بعد میزان پیشرفت تغییر رنگ چوب در ناحیه زیر پوست اندازه‌گیری گردید که در نتیجه با محاسبات آم‌اری رقم سرخس حساس‌تر از ارقام بنه‌کوهی، بن ...

-1 جهت تعیین قارچهای عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم مناطق سردسیری استان ایلام هر هفته یکبار از مزارع گندم نمونه‌برداری بعمل خواهد آمد. -2 نمونه‌های بیمار به آزمایشگاه منتقل و سپس به کشت ، جداسازی و خالص‌سازی قارچهای آنها اقدام خواهد شد. -3 بیماریزای قارچهای جدا شده روی گندم بررسی گردیده و بدین طریق قارچهای سایر و چیت از قارچهای پانوژن جدا خواهد شد. -4 قارچهای بیماریزا با استفاده از منابع معتبر تشخیص و جهت تائید به بخش گیاه‌شناسی (قارچ‌شناسی) موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاه ...

بیماریها درتولید اقتصادی برنج دارای اهمیت فراوانی میباشند.یکی ازاین بیماریها عارضه پوسیدگی طوقه برنج بوده که توسط گروهی ازقارچهای گونه Fusarium moniliformcsheld ایجادمیگردد- بیماری مذکور ازاکثر مناطق برنج کاری دنیاگزارش گردیده است .قارچ عامل بیماری علاوه بربرنج ،به سایر گیاهان خانواده غلات مانند ذرت ، ذرت خوشه ای ،نیشکر وگندم ونیزگیاهان دیگر خانواده ها حمله مینماید ولی اهمیت آن بیشتر دررابطه بابرنج‌است استان فارس دارای 35-20 هزار هکتار برنجکاری است که در حدود 6 درصد سطح زیرکش ...
نمایه ها:
برنج | 
گیاه | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
 
براساس عملیات اجراشده در سال اول اجرای طرح از فروردین 1373 در مزارع گوجه‌فرنگی منطقه ورامین، بوته‌های آلوده به بیماری جمع‌آوری شدند و بعد از جداسازی عوامل بیماریزا روی محیط C.M.A , P.D.A قارچهای Phytophthora nicotiana var parasitica , Rhizoctonia solani , Pythium ultimum در مرحله جوانه‌زنی، گیاهچه و تولید گل با علائم پوسیدگی بذر، مرگ گیاهچه، پوسیدگی طوقه و سیمی‌شدن ساقه و قارچهای Colletotrichum coccodes , Fusarium solani از ناحیه ریشه و طوقه با پوسیدگی و پوسته‌شدن ریشه و طوقه ...