عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر پودر سیر بر کیفیت سوریمی ماهی سارم هنگام نگهداری در یخچال می‌باشد. سوریمی تهیه شده از فیله ماهی سارم با 0/1 ، 0/2 و 0/3 درصد پودر سیر مخلوط، بسته بندی و در یخچال قرار گرفت. فراسنجه‌های شیمیایی (TVB-N, TBA, PV, HI و pH )، میکروبی (TVC, PTC و EBC) و ارزیابی حسی سوریمی در روزهای 0، 3، 6، 9، 12، 15 و 18 اندازه گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بازهای فرار نیتروژنی (TVB-N)، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و پراکسید (PV) نمونه‌های حاوی پودر سیر کمت ...

در این تحقیق، اثر افزودن پودر سیر و شوید به جیره‌ بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خون جوجه‌های گوشتی بررسی گردید. تعداد 176 قطعه‌ی جوجه‌ی گوشتی سویه تجاری کاب (نر و ماده) در 4 تیمار آزمایشی با 4 تکرار و 11 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار تقسیم و روی بستر پرورش یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل 1) جیره پایه بر اساس ذرت-سویا، 2) جیره پایه+ 5/0 پودر سیر، 3) جیره پایه+ 3 درصد پودر شوید و 4) جیره پایه+ 5/0 درصد پودر سیر به همراه 3 درصد پودر شوید که در قالب طرح کاملا تصادفی به ج ...

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات افزودن پودر سیر و سیر تازه به جیره بر عملکرد و برخی شاخص‌های مرتبط با فشار خون ریوی در جوجه‌های گوشتی صورت گرفت. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر (سویه راس 308) به طور تصادفی به پنج جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر، 25/0درصد پودر سیر، 5/0 درصد پودر سیر، 25/0درصد سیر تازه و 5/0درصد سیر تازه اختصاص داده شدند. دوره آزمایش 42 روز به طول انجامید. شاخص‌هایی نظیر مصرف خوراک، اضافه وزن، ضریب تبدیل خوراک، وزن اندام‌ها و بازدهی لاشه، چربی حفره بطنی، غلظت نیتریک ا ...

با هدف مطالعه اثرات ضد کوکسیدیوزی و آنتی اکسیدان های پودر سیر و اسید های آمینه حاوی گوگرد بر اضافه وزن روزانه، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، شاخص های استرس اکسیداتیو و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی سالم و آلوده با مخلوط آیمریا یک آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل 2×2×2 در غالب طرح کاملا تصادفی با دو سطح پودر سیر ( صفر و 5/0%)، دو سطح اسید آمینه گوگرددار (برابر با احتیاجات جداول 2009 و 5/1 برابر این احتیاجات ) با دو پلات جوجه های سالم و آلوده، مجموعا با 480 قطعه جوجه سویه راس 308 ...

ترکیبات آنتیاکسیدانی جیره‌ی غذایی نقش مهمی در حفاظت از آسیب اکسیداتیو ایفا می‌کنند و همچنین به سلامت ماهی و کیفیت گوشت آن کمک می‌کنند. هدف از این مطالعه بررسی اثر مصرف پودر سیر و ویتامین E جیره بر بیومارکرهای اکسیداسیون لیپیدها و پروتئین‌ها در بافتهای مختلف و هم‌چنین برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی است. تعداد 100 عدد ماهی کپور (10±60 گرمی) به طور تصادفی به 4 گروه 25تایی تقسیم شدند. گروه 1 به عنوان شاهد جیره پایه دریافت کرد. گروه 2 و 3 به ترتیب 25 و 50 گرم پودر ...

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر سیر بر عملکرد رشد و برخی متابولیت‌های خونی جوجه‌های گوشتی، تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار، 3 تکرار به ازای هر تیمار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار از سن یکروزگی تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. جیره‌ها شامل جیره پایه (بر پایه ذرت + سویا)، جیره حاوی 0/75 درصد پودر سیر، جیره حاوی 1/5درصد پودر سیر، جیره حاوی 2/25 درصد پودر سیر، جیره حاوی 3 درصد پودر سیر و جیره حاوی 3/75 درصد پودر سیر بودند. صفات ...

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات جایگزینی آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین با پودر سیر بر عملکرد، خصوصیات مورفولوژیکی روده، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی انجام گردید. در این آزمایش از تعداد 360 قطعه جوجه یک روزه نر و ماده سویه کاب 500 استفاده گردید که به طور تصادفی به شش گروه آزمایشی (چهار تکرار و در هر تکرار 15 جوجه) در قالب طرح کاملاً تصادفی اختصاص یافتند. گروه‌های آزمایشی شامل: جیره شاهد، جیره حاوی سطح توصیه شده آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین (200 میلی‌گرم در کیلو‌گر ...

این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر سیر و پودر تخم پیاز (1و 3 درصد) به عنوان مواد آنتی بیوتیکی بر عملکرد تولیدی و برخی صفات خونی در مقایسه با جیره ی مرسوم تجاری در مرغ های تخمگذار نژاد لگهورن، سویه ی های – لاین W-36 انجام شد. تعداد 90 قطعه مرغ که در دوره ی دوم تخمگذاری بودند (سن بیشتر از 105 هفته) به 5 تیمار آزمایشی هر تیمار شامل 3 تکرار (6=n) تقسیم شدند. طول مدت آزمایش 42 روز بود. فاکتورهای عملکردی شامل درصد تولید تخم مرغ (مرغ /روز)، میانگین وزن تخم مرغ، مصرف خور ...

به منظور بررسی اثر دانه شنبلیله و پودر سیر بر کلسترول تخم مرغ تعداد 216 قطعه مرغ ‏تخمگذار های لاین ‏W-36 ‎‏ که در سن 30 هفتگی قرار داشتند استفاده شد. این آزمایش در قالب ‏طرح بلوک کامل تصادفی شامل 9 تیمار با 3 تکرار اجرا شد که در هر تکرار 8 قطعه مرغ قرار ‏داشتند. این مرغها به مدت 8 هفته با جیره های آزمایشی حاوی 1/5، 3، و 4/5 درصد پودر سیر و ‏‏0/05، 0/1، 0/15، 0/2 و 0/25 درصد دانه شنبلیله و تیمار شاهد تغذیه شدند. در طول دوره، ‏صفات عملکردی (درصد تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ، گرم ...