عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیب‌زمینی یک محصول مهم جهانی است و در ایران نیز در دهه گذشته وسعت کشت آن افزایش یافته است. ویروس وای سیب‌زمینی یکیازویروس‌هایمخربدرخانوادهسولاناسه وبخصوص سیب‌زمینی محسوب می-شود. در برنامه‌های تولید ارقام مقاوم یا متحمل در برابر بیماری‌های ویروسی سیب‌زمینی، داشتن اطلاعات کافی از نوع نژادها و پراکنش آن‌ها در مناطق کشت کشور از مهم‌ترین پیش نیازها محسوب می‌شود. بدین منظور برای ردیابی و تعیین نژاد‌های این ویروس در استان خراسان شمالی در تابستان سال 1391 تعداد 130 نمونه از برگ‌های ...

پاسخ بیوشیمیایی نسبت به آلودگی‌های ویروسی در گیاهان مختلف متفاوت است. یکی از جنبه-های مهم دفاعی گیاه میزبان در برابر عوامل بیماریزا، دفاع بیوشیمیایی و واکنش‌های پیچیده مربوط به آن است. ویروس وای سیب‌زمینی (Potato virus Y, PVY) از خانواده Potyviridae از پراکنش جهانی برخوردار است و از بیمارگرهای رایج مزارع توتون در ایران می‌باشد. ارقام مختلف توتون در برابر سویه‌های این ویروس عکس‌العمل‌های متفاوتی را نشان می‌دهند. در این تحقیق، تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی پروتئین کل، فنل کل و ...

ویروس های (Y (PVY)، X (PVX)، S(PVS و پیچیدگی برگ سیب زمینی (PLRV) از مهم ترین ویروس های بیمارگر سیب زمینی به شمار می روند و به طور جدی باعث کاهش میزان و کیفیت محصول سیب زمینی می شوند. این ویروس ها از تمام مناطق مهم کشت سیب زمینی ایران گزارش شده اند. آلودگی به ویروس های یاد شده در سیب زمینی به جز ویروس Y و پیچیدگی برگ سیب زمینی معمولاً بدون علایم باقی می ماند. از این رو گیاهان سیب زمینی مزارع تولید غده بذری از لحاظ عاری بودن از ویروس های یاد شده و صدور گواهی سلامت بذر باید به ...

ویروس V سیب‌زمینی (PVV) از جنس پوتی‌ویروس بوده و یکی از سه پوتی ویروس مهم آلوده کننده سیب زمینی در اروپا می باشد، اما مطالعات مولکولی کمی بر روی این ویروس انجام گردیده است. علی رغم کشت وسیع رقم‌های سیب‌زمینی در ایران، ارزیابی مشخصی نسبت به آلودگی ارقام مختلف به PVV انجام نگردیده است. به منظور شناسایی، تعیین پراکنش و برخی از مشخصات مولکولی جدایه‌های ایرانی این ویروس، طی فصول زراعی سال‌های1389 لغایت 1391 از مزارع سیب‌زمینی استان‌های کرمان، هرمزگان، اصفهان، فارس، همدان، اردبیل، ...

سیب‌زمینی با نام علمی (Solanum tuberosum L.)، از نظر اهمیت غذایی و اقتصادی بعد از محصولاتی چون گندم، برنج، ذرت و جو در رتبه پنجم قرار دارد. بیماری‌های ویروسی از مهم‌ترین عوامل خسارت‌زای سیب‌زمینی در جهان و ایران محسوب می‌شوند. ویروس‌های آلوده‌کننده سیب‌زمینی از جمله ویروس وای سیب‌زمینی، پیچیدگی برگ سیب‌زمینی ، اس سیب‌زمینی و موزاییک یونجه در مناطق مهم سیب‌زمینی‌کاری دنیا، خسارات شدید اقتصادی را وارد می‌کنند. استان اصفهان و چهار‌محال و بختیاری از مناطق عمده کشت سیب‌زمینی در ای ...

ویروس های A و Y سیب زمینی از جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae خسارت های زیادی به این گیاه وارد می کنند. ایجاد و به کارگیری ارقام مقاوم به ویروس موثرترین و اقتصادی ترین روش مبارزه با بیماری های ویروسی به شمار می رود. در این راستا دستیابی به منابع مقاومت به خصوص در خویشاوندان وحشی سیب زمینی به منظور انتقال ژن های مقاومت آن ها به ارقام تجاری از اهداف مهم اصلاحی این گیاه می باشد. در این تحقیق گیاهان حاصل از بذر حقیقی TPS) 12) ژنوتیپ سیب زمینی زراعی و 6 ژنوتیپ از 3 گونه وحشی آن ...

توتون (Nicotiana tabacum L.) گیاهی است یکساله از خانواده سولاناسه که فرآورده‌های آن در صنعت داروسازی و تجارت بطور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گیاه مورد حمله بسیاری از ویروسهای بیماریزای گیاهی قرار می‌گیرد که ویروس وای سیب-زمینی (PVY) از مهمترین و مخربترین آن به شمار می‌رود، بطوریکه ارزش هر هکتار توتون آلوده به PVY حدود 11 تا 83 درصد افت می‌کند. به‌منظور بررسی راههای کنترل این بیماری، سه آزمایش مجزا شامل تیمارهای (1) دی‌نیترات‌کلسیم با پنج غلظت صفر، 20، 80 ، 160 و 3 ...

بیماری‌های ویروسی توتون به دلیل تاثیر بر کیفیت و کمیت محصول، از اهمیت بسیاری برخودارند. یکی از مهمترین ویروس‌های توتون که از پراکنش جهانی برخوردار است، ویروس وای سیب‌زمینی (Potato virus Y, PVY) می‌باشد. مطالعه واکنش ارقام مختلف توتون تیپ شرقی و شناسایی منابع مقاومت در برابر ویروس PVY، در راستای دستیابی به ارقام توتون مقاوم به این ویروس بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای است. به این منظور، واکنش 39 رقم توتون تیپ‌شرقی نسبت به ویروس PVY در طرح کامل تصادفی در 5 تکرار (یک بوته در هر تکرار ...

بیماری‌های ویروسی توتون به دلیل تاثیر بر کیفیت و کمیت محصول، از اهمیت بسیاری برخوردارند. یکی از مهمترین ویروس‌های توتون که از پراکنش جهانی برخوردار است، ویروس وای سیب‌زمینی (Potato virus Y, PVY) می‌باشد. این ویروس از جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae با پیکره ایزومتریک و ژنوم RNA تک لا و مثبت می باشد. به منظور بررسی پراکندگی مکانی و تعیین موقعیت تاکسونومیکی جدایه‌های PVY ، در تابستان 1389 تعداد 182 نمونه از مزارع توتون نواحی مینودشت، علی آباد، فاضل آباد و قرق استان گلستان ج ...