عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 323

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرسايش خندقي مشهودترين شکل فرسايش خاک است که منجر به کاهش توان توليد خاک و ايجاد محدوديت در کاربري اراضي مي‌گردد و مي‌تواند خطر جدي براي راه‌ها، حصارها و سازه‌هاي مختلف باشد و همچنين سبب تلفات قابل ملاحظه خاک و توليد مقادير فراوان رسوب مي‌شود. جهت کنترل اين پديده، شناخت عوامل مؤثر و پهنه‌بندي اراضي نسبت به آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. بدين منظور حوضه آّبخيز قوري‌چاي در دشت مغان، جهت انجام تحقيق انتخاب گرديد. هدف اين پژوهش، تعيين و مشخص نمودن مهم‌ترين عوامل مؤثر در شک ...

استان گیلان و منطقه رودبار واقع در جنوب این استان، یکی از مستعدترین مناطق کشور نسبت به وقوع زمین لغزش، سنگ ریزش و سایر پدیده‌های مرتبط با لغزش دامنه ‏ها می‌باشد. زمین ‏لغزش موجب بروز فرسایش‏ های شدید و گاه خسارات مالی و جانی می‌شود؛ لذا بررسی علل موثر بر وقوع این پدیده و تعیین پهنه ‏های لغزشی حائز اهمیت است. در این پژوهش جهت تعیین خصوصیات خاک منطقه لغزشی اقدام به نمونه‌گیری از ترانشه‏ ها و مرز گسلیده دامنه‏ های لغزشی حوزه رودبار شد. نمونه‌های خاک از 10 زمین لغزش مکان‌یابی شد ...

شناخت و تعیین نواحی مستعد اکولوژیکی برای بستر سازی مناسب در بر نامه ریزی منطقه ای و بویژه بخش کشاورزی امری حیاتی و مهم می باشد. هدف از انجام پژوهش این بوده که توان و پتانسیل کشاورزی شهرستان ایذه برای کشت کلزا با بررسی عوامل طبیعی و اقلیمی شناسایی و پهنه بندی شود و اثر گذاری هر یک از این عوامل مورد بررسی قرار گیرد. 12 لایه مورد استفاده عبارتند از لایه های ارتفاع، شیب، فرسایش، زمین شناسی، خاک، کاربری اراضی، پوشش زمین، تیپ اقلیمی، متوسط دمای سالانه، متوسط بارش سالانه، حداکثر دم ...

آب‌های زیرزمینی یکی از منابع اصلی در تامین آب کشاورزی می باشد. از این رو شناخت و آگاهی از کیفیت آب‌های زیرزمینی و پهنه‌بندی آنها بر اساس کمیت عناصر مختلفشان ما را در اتخاذ تصمیمات مدیریتی و کاهش آلودگی آب‌های زیرزمینی یاری خواهد کرد. هدف از این تحقیق پهنه بندی کیفی آبخوان آزاد حوضه قره‌سو استان گلستان با استفاده از منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) می باشد. به همین منظور از پارامترهای کیفی چاه های نیمه عیمق منطقه مطالعاتی شامل کل جامدات محلول ...

پهنه بندی اقلیمی به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تحقیقات اقلیمی، به شناسایی مکان‌های جغرافیایی مشابه و تفکیک مکانی آن‌ها از فضاهای ناهمگن می‌پردازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تعیین مهم‌ترین عناصر اقلیمی موثر و در نهایت پهنه بندی اقلیمی استان تهران با مساحت 12981 کیلومترمربع برای یک دوره آماری 20 ساله (2012-1993) برای 14 ایستگاه استان است. این پژوهش کاربردی– توسعه‌ای و روش آن توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای، اسنادی و آرشیو سازمان هواشناسی کشور می‌با ...

شناسایی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های موجود در یک حوضه وپهنه بندی خطر آن یکی از ابزارهای اساسی جهت دست یابی به راهکارهای کنترل این پدیده و انتخاب مناسب ترین وکاربردی ترین گزینه موثر می باشد. دراین تحقیق به منظور ارزیابی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های حوضه بارکیلی رود و پهنه بندی این پدیده بر اساس عوامل اثر گذار با مدل LIM انجام گرفت.هدف از انجام این تحقیق شناخت عوامل موثر در وقوع حرکات دامنه ای وارزیابی و کارایی مدل در پهنه بندی وشناسایی مناطق با خطر زیاد و ارائه راهکار ...

با توجه به خسارات بسیار زیاد ناشی از شکست سد، بخصوص سدهایی که در نزدیکی شهرهای بزرگ احداث می‌شوند، لازم است که همزمان با مطالعه و طراحی بخشهای مختلف سد پدیده شکست نیز در نظر گرفته شود. برای این کار می-بایستی هیدروگراف خروجی ناشی از شکست سد با توجه به ابعاد شکست مشخص گشته و سپس بر اساس توپوگرافی و مورفولوژی پایین دست روندیابی سیل مشخص و پهنه سیلاب ناشی از شکست سد تعیین گردد. این مهم با تلفیق مدلهای هیدرولیکی و سیستم اطلاعات جغرافیایی حاصل می‌گردد. در این تحقیق شکست سد شهرچای ب ...

امروزه برای توسعه پایدار شهری یکی از مسائل بسیار مهم لزوم توجه به مخاطرات ژئومورفولوژیکی می باشد. توسعه شهر اگر بی قاعده، بدون داشتن طرح و برنامه ریزی مربوط به مخاطراتی که شهر با آن روبه رو است، صورت پذیرد، قدر مسلم آسیب پذیری شهرها بیشتر خواهد بود. در توسعه شهر می بایست پهنه های برای استقرار مراکز انسانی در نظر گرفته شود که عاری از مخاطره و یا حداقل کم خطر برای ساکنین باشد و این نیازمند بررسی روند توسعه شهر و ساختار مرفولوژیکی آن می باشد. تحقیق حاضر به بررسی مخاطرات ژئومورفو ...

در اين مطالعه پهنه بندي كمي سطح زمين در منطقه ي كوهستاني جويم، در استان فارس، با استفاده از فرم بنيادي خطي، دايره اي و پله اي براي برازش به سطح زمين انجام گرديد. فرم هاي بنيادي داراي رده هاي يك و دو، و براي پنجره هاي سه تايي و نه تايي با استفاده از نرم افزار متلب به سطح زمين برازش گرديده است. براي تعيين درجه برازش فرم ها از پارامتر مجموع مربعات اختلافات استفاده گرديده است. با توجه به مقادير ضرايب برازش بدست آمده براي هر فرمول با استفاده از روش فازي پهنه هاي منطبق بر مدل هاي خ ...