عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بازارپسندی پنیر لیقوان با وجود وضعیت نه چندان مطلوب بهداشتی و گاه بافت نامناسب و متخلخل آن، تنها به دلیل عطر و طعم ایده‌آل و مطابق ذائقه ایرانی این نوع پنیر است . چنانچه بتوانیم نظیر چنین عطر و طعمی را در سایر پنیرهای سفید آبنمکی تولیدی داخل کشور ایجاد کنیم، باعث استقبال و رضایت مصرف‌کنندگان داخلی و توفیق در امر صادرات اینگونه پنیرهای صنعتی به سایر کشورهای منطقه و نهایتا افزایش تولید و بهره‌وری خواهد بود. با اینکه به نظر می‌رسد پروتئولیز با ایجاد ترکیبات ویژه نقش اساسی در برو ...

پنیر لیقوان یکی از انواع پنیرهای سنتی است که از شیر خام گوسفند تهیه میشود، با توجه به عدم استفاده از فرآیند پاستوریزاسیون در تولید این پنیر، نقش باکتریهای تولید کنندهی باکتریوسین جهت از بین بردن باکتری های بیماریزا، حیاتی میباشد. باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس یکی از مهمترین باکتریهای میشود و از طرف دیگر به علت تولید پروتئین های رشتهای کوچک pH موجود در پنیر لیقوان است که از یک طرف با تولید اسید لاکتیک منجر به کاهش (ساختار اولیه) با خاصیت باکتریوسینی نقش بهسزایی در حفظ کیفیت بهداشتی ...

باکتری‌های اسید لاکتیک آغازگر و غیرآغازگر با شرکت در مکانیسم‌های بیوشیمیایی، عامل ایجاد خصوصیات منحصر به ‌فرد عطری و طعمی در فرآورده‌های لبنی سنتی از جمله پنیر لیقوان هستند. یکی از اهداف عمده‌ی شناسایی فلور میکروبی غیرآغازگر در فرآورده‌های لبنی سنتی، ضمن حفظ ذخایر ژنتیکی بومی، تولید صنعتی محصولاتی با ویژگی‌های عطری و طعمی مشابه فرآورده‌های لبنی بومی است. بر اساس تحقیقی که در سال گذشته روی فلور لاکتیکی پنیر لیقوان 4 ماهه صورت گرفت، جنس لاکتوباسیلوس به عنوان اصلی‌ترین گروه میکر ...

رسیدن پنیر یکی از مهم‌ترین مراحل طی تولید اکثر پنیرها از جمله پنیر لیقوان است. پروتئولیز مهم‌ترین پدیده‌ای که در طول رسیدن پنیر رخ می‌دهد. عوامل متعددی بر پروتئولیز، سینتیک و ثابت سرعت آن موثر هستند که از جمله آنها می‌توان به غلظت آب نمک، فعالیت آبی و رطوبت لخته، pH، میزان مایه پنیر باقیمانده در لخته و دما اشاره نمود. از آنجایی که دما و زمان از مهم‌ترین عوامل بیرونی قابل کنترل در رسیدن پنیر محسوب می‌شوند در این تحقیق به همراه غلظت آب نمک، به مطالعه اثر دما و زمان بر رسیدن پنی ...

در این تحقیق، برای ارزیابی جمعیت فلور لاکتیکی یا تنوع زیستی و تغییرات آنها در حین دوره تولید پنیر لیقوان، از تکنیک های مولکولی وابسته به کشت از قبیل : ARDRA توالی یابی 16 S rDNA و rep- PCR و نیز تکنیک DGGE که یک روش مستقل از کشت می باشد، استفاده شده است. بر اساس پروفایل حاصل از تکنیک ARDRA یازده الگوی مجزا و مشخص حاصل شد و در ادامه ، نتایج حاصل از توالی یابی هر یک از ایزوله های میکروبی از نمونه های شیر و پنیر ، نشان داد که باکتری انتروکوکوس فاسیوم ، به عنوان گونه غالب در تمام ...

هدف از این پژوهش بررسی خواص ضد باکتریاییLactococcus lactis ایزوله شده از پنیر لیقوان با تکیه بر شناسایی ژن‌های ساختمانی نایسین، لاکتیسین و لاکتوکوکسین بوده است. برای این منظور، ابتدا حدود 1500 پرگنه شبیه به باکتری‌های Lactococcus lactis از طریق مورفولوژی پرگنه از منابع علف تازه، شیر تازه، دلمه، پنیر تازه و پنیر رسیده از 2 کارگاه تولیدی در منطقه لیقوان ایزوله شد، سپس با توجه ویژگی های ظاهری باکتری‌ها توسط رنگ‌آمیزی گرم، 625 ایزوله انتخاب گردید، در ادامه بر روی این تعداد، آزما ...

پنیر لیقوان از شیر خام و بدون گذراندن فرایند حرارتی تهیه شده وبنابراین مستعد فساد باکتریایی است. در سال های اخیر گرایش روز افزونی برای استفاده از باکتریوسین ها به عنوان مواد نگهدارنده طبیعی، گزارش گردیده است. ولی مشکلات مختلفی مانند تجزیه پروتئولیتیکی و واکنش باکتریوسین ها با ترکیبات ماده غذایی موجب کاهش فعالیت ضد میکروبی آن ها می گردد. از این رو استفاده از نانولیپوزوم، حاوی مواد ضد میکروبی، می تواند مشکلات استفاده از مواد ضد میکروبی به صورت مستقیم در محصولات غذایی، از جمله ...

در این تحقیق، پنیر لیقوان به روش سنتی تهیه‌ و به سه شیوه بسته‌بندی معمولی، اتمسفر تغییر یافته و جاذب اکسیژن بسته‌بندی شد. هر یک از این بسته‌ها به مدت 60 روز در سردخانه نگهداری شده و هر 15 روز یک ‌بار در سه تکرار تحت آزمایش‌های شیمیایی و میکروبی قرار گرفتند. pH نمونه های پنیر بسته بندی شده اختلاف معنی داری با هم ندارند و از طرفی طی زمان نگه داری اختلاف معنی داری در روز های اولیه دیده نمی شود بلکه اختلاف معنی دار بین زمان 45 تا 60 روز دیده می شود. بین بسته بندی قوطی فلزی و جاذ ...

دراین طرح مطالعاتی برروی شیرتولیدی ازمخاط منابع تهیه ،کنترل بهداشت ونیزروش تهیه پنیر تامراحل حلب کردن نگهداری ودرغارهاطبق عرف محل انجام خواهدشد.درصد چربی ودرصد حرارت شیردرموقع مایه زدن موردبررسی قرارخواهدگرفت .نتایج حاصله مورد بررسی ومقایسه قرارمیگیرند. ...