عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1306

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور بررسی و تعیین مناسبترین برنامه تناوب زراعی پنبه در منطقه ورامین این تحقیق بصورت بلوکهای کامل تصادفی شامل 6 رفتار در 4 تکرار انجام گردید و رفتارهای آزمایش عبارتند از: -1 پنبه - گندم - آیش - پنبه - (تناوب عرف محل). -2 (پنبه و جو) - آیش - (پنبه و جو) - آیش - پنبه - (بلافاصله بعد از برداشت . -3 پنبه - یونجه - یونجه - پنبه - یونجه - یونجه - پنبه. -4 پنبه - شبدر برسیم - پنبه - شبدر برسیم - پنبه - شبدر برسیم - پنبه. -5 پنبه - گوجه‌فرنگی و خیار - گوجه‌فرنگی و خیار - پن ...
نمایه ها:
شبدر | 
یونجه | 
جو | 
گیاه | 
آیش | 
گندم | 
پنبه | 
خیار | 

دراین بررسی تغییرات تحمل ارقام تجاری پنبه ودورگهای جدید معرفی شده توسط بخش ورامین به بیماری بوته میری همچنین اثرات این بیماری درتغییرات فنولوژی گیاه پنبه طی آزمایشهای مختلف مورد بررسی قرار خواهند گرفت .در آزمایش شماره (1) نقش مراحل مختلف سلکسیون رقم ساحل در حفظ تحمل این رقم پنبه که در منطقه آلوده گرگان و گنبد ومازندران کشت میگردد بررسی میشود.درآزمایش شماره (2) تغییرات تحمل ارقام ودورگهای جدید پنبه در مقایسه بارقم حساس ورامین و رقم ساحل به منظور معرفی ارقام متحمل جدید برای منا ...

بمنظور برررسی امکان دستیابی به ارقام متحمل به بیماریها بویژه پژمردگی ورتیسلیومی پنبه بذر چهار رقم شیرپان، ساحل، بختگان، تاشکند 1 تحت تاثیر اشعه گاما با 9 در مختلف از 8 کیلو راد تا 40 کیلوراد قرار داده شد و اولین سال در ایستگاه کردکوی کشت و سپس انتخاب تک بوته و کشت در مناطق فوق در سال جاری تعداد 742 بوته در مزرعه انتخاب و با ثبت مشخصات کامل مرفولوژیکی آن هم اکنون در آزمایشگاههای ژنتیک ، تکنولوژی، شیمی بذر بخش تحقیقات پنبه گیاهان لیفی در دست بررسی است . ...

به منظور بررسی اثر مقادیر آب بر عملکمرد و سایر خصوصیات ارقام در دست معرفی پنبه بصورت کرتهای خرد شده، طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1378 در ایستگاه گنبد اجرا گردید. کرتهای اصلی شامل 4 سطح : زمانیکه 40% و 60% و 80% و سطح چهارم قبل از اوج گل 4% و بعد از گل دادن 6% رطوبت قابل استفاده مصرف شده باشد . آبیاری می شود و کرتهای فرعی شامل دو رقم ‏‎Siokra‎‏ و ‏‎818 -312‎‏ بوده است . در تجزیه واریانس ساده عملکرد، محصول چین اول، درصد زود رس چینی اول به کل محصول و متوس ...

شته یکی از آفات مهم مزارع پنبه در منطقه گرگان و دشت محسوب می‌گردد و در شرایط جوی مناسب با تراکم قابل ملاحظه‌ای در مزارع پنبه فعالیت دارد. به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و حفظ تعادل طبیعی و کاهش دامنه مصرف سموم شیمیائی سنجش میزان تحمل یا حساسیت ارقام مختلف پنبه در شرایط آب و هوائی متنوع کشور ضرورت پیدا می‌کند. در این طرح تعداد ده رقم پنبه در طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت . و وضعیت آلودگی در تکرارها از نظر تعداد پوره-بالغ بدون بال و بالغ بالدار ش ...
نمایه ها:
پنبه | 

در این بررسی 64 رقم تجارتی پنبه بمنظور دستیابی به ارقام مقاوم به خشکی به صورت یک کلکسیون شاهدهای جهت انتخاب کشت شده و ارقام 1211 ث - ساحل و بختگان و تاشکند 1 و Zeta - 2 بیشترین درصد عملکرد را (88 تا 66 درصد نسبت به شاهد داشتند. ...

اصلاح گیاهان به روش دگرگون سازی سریع (موتاسیون) به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در ساختار توارثی آنها سالیان متمادی است که در بهنژادی گیاهان بکار می‌رود. ارقام بدست آمده از روش موتاسیون را می‌توان در کشت پنبه بطور مستقیم به عنوان رقم و یا بطور غیر مستقیم به عنوان منبع جدید (ژرم پلاسم) در دورگ گیری مورد استفاده قرار داد. تا کنون، با استفاده از این روش یازده رقم پنبه بطور مستقیم و دو رقم بطور غیر مستقیم بدست آمده است . یکی از موانع مهم تولید پنبه مرغوب در منطقه گرگان و گنبد، که از م ...

رقم جدید پنبه اولتان حاصل از نتایج تحقیقات موسسه‌تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کنار رقم متداول محلی کشت گردید،سطح زیر کشت هر رقم نیم هکتار درنظر گرفته شد میزان بذر مصرفی 80 کیلوگرم در هکتار و مقدار کودهای شیمیایی مصرفی 300 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم موقع کاشت و 200 کیلوگرم در هکتار اوره موقع تنک داده شد.سایر عملیات زراعی طبق تقویم اجرایی در سه شهرستان اجرا گردید که نتایج بشرح زیر است :طرح در شهرستانهای سبزوار در 4 مزرعه نیم هکتاری رقم التان و 4 مزرعه نیم‌هکتاری شاهد ...
نمایه ها:
پنبه | 

به منظور تهیه بذر هیبرید پنبه بررسی مقدماتی به شرح زیر در مناطق ورامین، هاشم‌آباد، مغان و داراب انجام شد. در این بررسی تعدا 10 رقم ممتاز به عنوان پایه پدری با ارقام تجارتی هر محل اجرا به عنوان پایه مادری (مجموعا 4 رقم تجارتی) تلاقی داده شد. در ورامین مجموعا 4711 قوزه هیبرید از دورگ ارقام ممتاز با رقم ورامین به عنوان پایه مادری در گرگان میزان 30380 گرم بذر هیبرید از دورگ‌گیری ارقام ممتاز با رقم ساحل به عنوان پایه مادری و در منطقه کاشمر میزان 6182/7 گرم بذر هیبرید از دورگ‌گیری ...