عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارتباط میان انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ با لوردوز و کمر صاف در دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 4کرج. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 4 کرج که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بودند. تعداد کل آن‌ها 10500 نفر بود و نمونه آماری این پژوهش از 4 مدرسه مختلف ناحیه 4 به تعداد 380 به صورت تصادفی انتخاب شد. در اجرای آزمون انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ از دو آزمونSR ، نشستن و خم شدن برای رساندن دست‌ها به انگشتان پ ...