عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

تاثیرپاداش و پسخوراند را بر عملکرد و علاقه به درس ریاضی. پاداش وپسخوراند در سطوح عمومی متفاوت به عنوان متغیر مستقل مورد دستکاری قرار گرفته، متغیرهای وابسته عملکرد و علاقه به درس ریاضی که توسط پرسشنامه علاقه‌سنج و فرم‌های همتای ریاضی در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون اول و دوم محاسبه گردید. نتایج نشان داد که اثر اصلی پاداش در سطوح بدون پاداش ، پاداش کم و پاداش زیاد برای عملکرد و علاقه تفاوت معنی‌دار نشان نمی‌دهد در حالی که پسخوراند شایستگی بالا سبب افزایش و پسخوداند پایین موجب ک ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.