عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پسته Linnaeus vera Pistacia یکی از محصولات کشاورزی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کشت می‌شده است (صداقتی و همکاران، 1388)، از آفات کلیدی پسته که در سراسر پسته‌کاری‌های کشور حضور دارند و معمولا خسارت اقتصادی به گیاه و محصول پسته وارد می‌کنند، می‌توان به پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauter اشاره کرد. برای مهار خسارت این آفت گاهی درختان پسته تا شش مرتبه در سال سم‌پاشی می‌شوند، بنابراین، گسترش و طغیان این آفت، ضرورت بازنگری در کنترل شیمیایی برای کاه ...

کاربرد بی رویه آفتکشهای شیمیایی برای مهار آفات نه تنها روند توسعه آفات در طی زمان را محدود نکرده است بلکه در مواردی سبب طغیان آنها نیز شده است. البته چنین عواقبی همواره با اثرات جانبی که مواد حشره کش بر روی محیط زیست و فعالیت حشرات مفید دارند نیز همراه می باشد. استفاده از آفتکشهای گیاهی می تواند در حل این مشکل راه گشا باشد. امروزه استفاده از مشتقات گیاه چریش برای کنترل آفات در دنیا رواج یافته است. زیتون تلخ درختی هم خانواده با چریش است که مطالعات بسیاری، خواص ارزشمند آنرا در ...

کفشدوزکها یک گروه از دشمنان طبیعی آفت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae می‌باشند. در این مطالعه کفشدوزکهایی که برروی درختان پسته زندگی می‌کنند جمع‌آوری و در آزمایشگاه پسیل‌خواری آنها اثبات می‌گردد. گونه‌هایی که پسیل‌خواری آنها به اثبات رسید از نظر Predation یا میزان شکارگری آزمایش می‌شوند و همچنین موضوع ترجیح میزبانی Host preference در رابطه با هریک از گونه‌های پسیل‌خوار بررسی می‌گردد. با تعیین گونه‌های غالب پسیل‌خوار، بیولوژی آنها بررسی، سایر میزبانهای آنها تعیین و جدول ...

پسیل پسته یکی از آفات مهم درختان پسته در کرمان می‌باشد. این حشره بعلت داشتن 4 تا 5 نسل در سال در مقابل سمپاشیهای مکرر مقاومت نشان داده است . به علت ممنوعیت ورود حشره‌کش گبوتکس از حشره‌کش لاروین برای مبارزه با پروانه چوبخوار پسته استفاده می‌شود. استفاده از این حشره‌کش به میزان 1/5 تا 2 در هزار و در زمان یک هفته بعد از پیک ظهور پروانه‌ها توصیه شده است . بنظر می‌رسد مصرف حشره‌کش لاروین بر علیه پروانه چوبخوار پسته سبب افزایش جمعیت پسیل و کنه آزاد پسته می‌گردد. از بررسی دقیق مسئله ...

در سال 1379 زمان ظهور زنبور Psyllaephagus pistaciae در باغهای پسته بررسی گردید. در این مطالعات روند ظهور حشرات کاملا پسیلافاگوس از پوره‌های مومیایی شده ثبت گردید و همچنین محل‌های زمستانگذرانی شفیره‌های زنبور در سطح خاک ، لابلای علفهای هرز و زیر برگ درختان پسته بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد زنبورهای پسیلافاگوس از اوسط فروردین ماه همزمان با شروع رشد پوره‌های پسیل در طبیعت ظاهر می‌شوند. بررسی‌های انتهای فصل (پاییز) نشان می‌دهد پوره‌های پارازیته شده پسیل معمولی پسته برگ درختا ...

آفت پسیل معمولی پسته در سطح وسیعی از پسته کاریهای ایران پراکنش دارد. خسارت این حشره به درختان و محصول پسته در حد اقتصادی است. بیش از چهل توده پسته در ایران وجود دارد. این مطالعه بمنظور ارزیابی ده رقم پسته اهلی در حساسیت و قماومت به آفت پسیل معمولی پسته انجام می شود. همچنین وضعیت حساسیت دو گونه پسته اهلی بررسی و نتایج با وضعیت مقاومت در پسته های اهلی مقایسه می گردد. ...
نمایه ها:
پسته | 
رقم | 
گیاه | 
بنه | 

در این تحقیق نحوه فعالیت سوسک های شکارگر خانواده ‏‎Coccinellidae ‎‏ برروی پسیل معمولی پسته ‏‎agonoscena pistaciae burckhardt & lauerer‎‏ ( مهمترین آفت موجود در باغات پسته ایران) در طبیعت و آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق سعی گردیده اهداف زیر دنبال شود: بررسی تنوع کفشدوزک پسیل خوار در باغ های پسته رفسنجان ، مطالعه میزان پسیل خواری کفشدوزک ها ( مراحل لاروی و حشره کامل) در شرایط آزمایشگاهی ، بررسی تاثیر دما بر سرعت رشد ، مرگ و میر و میزان زاد آوری کفشدوزک های پسیل خو ...

در این طرح سرعت رشد و مرگ و میر پوره‌های پسیل معمولی پسته و همچنین میزان زاد و ولد حشرات کامل پسیل بر روی ده رقم پسته اهلی (P.vera) و 2 گونه پسته وحشی (بنه P.mutica و کسور P.khinjuk) مطالعه می‌گردد. میزان مقاومت هر یک از ارقام و گونه‌های تحت آزمایش تعیین و ارزیابی می‌گردد. ...

زنبور Psyllaephhagus pistaciae عامل مهم کنترل بیولوژیک پسیل معمولی پسته است . این زنبور مورد حمله چندین گونه پارازتیوئید ثانویه قرار می‌گیرد که باعث کاهش کارآیی میشود. در این مطالعه تاثیر نوسان جمعیت میزبان (پسیل معمولی پسته) و در کاهش و افزایش جمعیت این زنبور بررسی می‌شود. همچنین تنوع هایپر پارازتیوئیدها و تاثیر آنها در کاهش جمعیت آنها بررسی می‌گردد. ...