عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امکان القای هورمونی مقاومت به درختان بالغ پسته به پسیل معمولی پسته بوسیله هورمون های متیل جاسمونات، اسید سالیسیلیک و ماده سیلیس آزمایش شد. غلظت های یک میلی مول متیل جاسمونات واسید سالیسیلیک و 13 میلی مول سیلیس روی درختان بالغ رقم فندقی محلول پاشی شد. تراکم مراحل رشدی نابالغ آفت در روی برگ ها از طریق نمونه برداری تصادفی تعیین شد. محتوی ترکیبات فنل و فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز برگ اندازه گیری شد. در کلیه تیمارها تراکم تخم، پوره های سنین 4-1 و پوره ...

بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) یکی از دشمنان طبیعی مهم حشرات آفت، می‌باشد. در این پژوهش اثرات جنبی چند عصاره‌ی گیاهی شامل استبرق، شاتره و اکالیپتوس و آفت‌کش آمیتراز روی شاخص‌های زیستی لاروهای سن دوم بالتوری سبز،C. carnea روی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae به دو روش تیمار گوارشی و تماس موضعی در شرایط کنترل شده (دمای 2 ± 26 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره‌ی روشنایی 8 : 16) بررسی گردید. نتایج نشان داد که طول دوره‌ی رشدی (لارو سن دو ...

پسته Linnaeus vera Pistacia یکی از محصولات کشاورزی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کشت می‌شده است (صداقتی و همکاران، 1388)، از آفات کلیدی پسته که در سراسر پسته‌کاری‌های کشور حضور دارند و معمولا خسارت اقتصادی به گیاه و محصول پسته وارد می‌کنند، می‌توان به پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauter اشاره کرد. برای مهار خسارت این آفت گاهی درختان پسته تا شش مرتبه در سال سم‌پاشی می‌شوند، بنابراین، گسترش و طغیان این آفت، ضرورت بازنگری در کنترل شیمیایی برای کاه ...

زیست‌شناسی و کارایی کفشدوزک Coccinula elegantula روی چند رژیم‌غذایی مختلف در دو دمای 1±25 و 1±30 درجه سلسیوس در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. تمام آزمایش‏های انجام شده در دوره روشنایی به تاریکی 16:8 و رطوبت نسبی 5±65 درصد انجام گرفت. میانگین طول دوره‌های رشدی تخم تا حشره‌کامل روی رژیم‌های غذایی شته جالیز، تخم پروانه آرد، تخم پروانه آرد مخلوط با گرده، پسیل معمولی پسته، تخم بید غلات و شته انار در دمای 1±25 درجه سلسیوس به‌ترتیب 14/0±50/19، 18/0±33/19، 29/0±43/19، 27/0± ...