عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق نحوه استقرار Pseudomonas syringae بر روی تمام مراحل دوره زندگی گیاه، از مرحله کشت بذر تا مرحله بذرگیری از میوه مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه دینامیزم جمعیت P. syringae تحت شرایط مزرعه نشان داد که یک مرحله رورست در دوره زندگی P.s.pv.tomato و P.s.pv. syringae بر ارقام حساس (کانریرو) و مقاوم (کاستون) گوجه فرنگی وجود دارد. میزان استقرار باکتری بستگی به نوع واکنش سلولهای باکتری و گیاه دارد. استقرار باکتری در داخل میوه بطور معنی داری کمتر از قسمتهای رویشی گیاه بود و ای ...

مقاومت گیاهان در برابر دامنه وسیعی از بیماریهای گیاهی بستگی به ژن غیربیماریزایی در عامل بیماری و ژن مقاومت در میزبان دارد. در این تحقیق ژن غیربیماریزایی ‏‎avrPto‎‏ جدایه ‏‎PT23‎‏ باکتری ‏‎Pseudomonas syringae pv. tomato‎‏ در پلاسمید نوترکیب (avrPto‎‏)‏‎PLA‎‏ کلون گردید و سپس این پلاسمید از طریق الکتروپوریشن به داخل سلولهای جدایه های وحشی ‏‎P.s.pv. syringae , P.s.pv. phaseolicola , P.s. pv tomato‎‏ منتقل شد. رقم حساس کانریرو (فاقد ژن مقاومت ‏‎Pto‎‏) و رقم مقاوم کاستون (واجد ژن ...

این بررسی طی سالهای 82-1381 به منظور شناسایی باکتریهای بیماریزای برخی درختان میوه هسته دار ( گیلاس ، گوجه سبز و آلو ) در استان گیان انجام شد . نمونه برداری از آنها مختلف ( تالش ، هشتپر، آستانه اشرفیه و لاهیجان ) صورت پذیرفت . علائم ظاهری بیماری درختان آلوده به صورت زخمهای نکروتیک ، ترشح صمغ روی جوانه ها ، سرشاخه ها و تنه مشاهده گردید. و جهت جداسازی عوامل بیماریزای باکتریایی ، نمونه ها از بافتها آلوده جوانه ، برگ ، شاخه و تنه تهیه و روی محیطهای کشت حاوی آنتی بیوتیک اکتیدیون ...