عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

لاست مرکبات (citrus blast) یکی از بیماری های باکتریایی است که بیشتر در مناطق مرکبات خیز جهان با آب و هوای خنک و مرطوب بروز می کند. در مناطق مختلف دنیا و همچنین غرب مازندران عامل بیماری، باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) بوده ولی در شرق مازندران Pseudomonas viridiflava (Pv) به عنوان عامل بیماری می باشد. به منظور بررسی تنوع گونه ای عامل بیماری، 118 جدایه از درختان مرکبات دارای علایم بیماری بلاست در مناطق شرقی استان مازندران و 13 جدایه از علف های هرز باغ های مرکب ...

بلاست باکتریایی یکی از بیماری‌های مهم مرکبات شمال ایران می‌باشد که به وسیله گونه‌هایی از جنس سودوموناس (Pseudomonas spp.) ایجاد می‌شود. این بیماری در فصول سرد و خنک و یا بلافاصله پس از آن باعث ایجاد آسیب قابل توجهی به درختان می‌گردد. کنترل بیولوژیک می‌تواند روشی موثر برای کنترل این بیماری باشد. به‌منظور بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری، در سال 1392 نمونه‌هایی از برگ مرکبات سالم، از مناطق مختلف استان‌های مازندران، گیلان و گلستان جمع‌آوری شد و فعالیت بیوکنترلی باکتری‌ها و مخمر ...

هر ساله پهنه وسیعی از حاصلخیزترین مناطق تولیدی کشور ما و قسمت عمده محصولات اقتصادی مهم کشور، در معرض تنش سرما قرار می گیرند. باکتری های دارای ژن فعال هسته یخ به عنوان یکی از مهمترین عوامل بیولوژیکی تشکیل هسته یخ در گیاهان، نقش عمده ای در تسریع سرمازدگی در دماهای بالاتر زیر صفر درجه دارند، لذا درطی فصول پاییز و زمستان سال های 89 تا 91 به منظور شناسایی باکتری های دارای ژن هسته یخ نمونه های گیاه پروانش دارای علائم سرمازدگی از شهرستان های بابل، بابلسر، ساری، قائمشهر و آمل استان م ...

شانکر و لکه برگی باکتریایی مهمترین بیماری های درختان میوه هسته دار در جهان و شمال کشور ما به شمار می آیند. مدیریت موفق بیماری های گیاهی در نتیجه شناخت دقیق عوامل مولد و همراه آنهاست. بدین منظور طی بررسی دو ساله (1386-1387) از سطح باغات درختان میوه هسته دار استان گلستان از بافت های دارای علایم شانکر و لکه برگی نمونه برداری و پس از اثبات بیماری زایی روی شاخه ها و برگ های هلو، جدایه های بیماری زا شناسایی گردیدند. بر اساس انجام آزمون های بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی، الگو ...

باکتری (Pss) Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بیماری‌های متعددی روی محصولات زراعی و باغی می باشد یکی از مهمترین بیماری‌های ناشی از این باکتری شانکر، لکه برگی و نکروز پوست در درختان میوه هسته دار (هلو، شلیل، زردآلو، آلو و گیلاس) است. به منظور بررسی همسانی یا تنوع جدایه های عامل شانکر و لکه برگی باکتریایی درختان میوه هسته‌دار، طی سال‌های 1386-1388 نمونه برداری از باغ‌های درختان میوه هسته دار واقع در مناطق مختلف استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و خراسان رضوی صورت گرفت. عل ...

باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بیماری‌های متعددی در بیش از 180 گونه گیاهی متعلق به جنس‌های مختلف است. در سال‌های اخیر بیماری سوختگی باکتریائی یونجه در مناطق مختلف استان کردستان گسترش یافته است. خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیائی 64 جدایه مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات بیش از 80% جدایه‌های مورد مطالعه مشابهPseudomonas syringae pv. syringae LOPAT group 1a و کمتر از 5% جدایه‌ها مشابه LOPAT group 1b تشخیص داده شدند. بررسی برخی جدایه‌های انتخابی با استفاده از آغازگرهای ...

به منظور بررسی موقعیت تاکسونومیکی سه گروه از جدایه‌های این گونه که عامل بیماری لکه‌برگی خاکشیر تلخ، نوار قرمز نیشکر و لکه زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود هستند، 96 جدایه باکتری بدست آمده از گیاهان آلوده با 30 جدایه از چهار میزبان مختلف و 17 جدایه مرجع مقایسه گردید. در این مطالعه، بررسی پلی‌فازی با استفاده از مجموعه‌ای از روش‌های مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، بررسی نقوش پروتئین‌های سلولی، تعیین مقدماتی دامنه میزبانی، تهیه و مقایسه پروفیل اسیدهای چرب سلولی، ردیابی تولید زهرابه‌ ...

تنوع ژنتیکی 60 جدایه از باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae، عامل پوسیدگی باکتریایی غلاف برگ برنج و بلایت باکتریایی برگ گندم، جمع آوری شده از خزانه و مزارع برنج و گندم استان گیلان، با استفاده از نشانگر RAPD مورد ارزیابی قرار گرفت. تمامی 60 جدایه طی سال‌های 1384-1386 در استان گیلان شناسایی شده بودند. جدایه Xanthomonas arboricola pv. pruni 2535 CFBP جداشده از آلو از کشور فرانسه به عنوان گروه خارجی مد نظر قرار داده شد. ده آغازگر به کار گرفته شده در مجموع 243 نوار چندشکل ایج ...

باکتری Pseudomonas syringae یکی از گونه های مهم در بین باکتری های بیماریزا گیاهی را شامل می شود. اقدامات پیش گیرانه برای کنترل تلفیقی باکتری های پاتوژن گیاهی، شامل استفاده از مواد گیاهی عاری از عامل بیماری زا، رشد گیاهان در خاک یا بستر عاری از عوامل بیماریزا است. پیاده سازی چنین اقداماتی نیاز به روش های تشخیص با حساسیت، اختصاصی بالا و مطمئن می باشد. برای تشخیص باکتریها در مواد گیاهی، خاک، آب و یا منابع دیگر بیشتر از تکنیک های سرولوژیکی استفاده می شود. اما به دلیل محدودیتهای ا ...