عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 264

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر شناسایی ارتباط بین متغیرهای خانوادگی موثر بر پرخاشگری نوجوان پسر خانواده و ارائه الگوی پیش‌بینی پرخاشگری در نوجوان است. هوش هیجانی و جهت‌گیری مذهبی ، سبک‌های فرزندپروری، رضایت زناشویی و نهایتاً پرخاشگری خود پدر خانواده به عنوان متغیرهای موثر بر پرخاشگری نوجوان پسر خانواده در نظر گرفته شده‌اند. این متغیرها همگی دارای ماهیتی روان‌شناختی و خانوادگی هستند و اساس انتخاب آنها نیز بدین جهت بود که تأثیر متغیرهای خانوادگی موثر بر پرخاشگری فرزند خانواده مکشوف شود. ج ...

در این پژوهش که به صورت نیمه آزمایشی صورت گرفته است، تعداد 21 نفر از فرزندان پسر مراکز شبانه روزی بهزیستی شهرستان رباط کریم به عنوان نمونه ای از فرزندان مراکز شبانه روزی انتخاب شده با تاکید بر اینکه این کودکان فاقد خانواده و آموزشهای خانوادگی بوده و تاثیر سریالهای تلویزیونی بر این دسته از کودکان بیشتر از سایر افراد می باشد و هدف اصلی در این مطالعه بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر برقراری ارتباط اجتماعی کارآمد فرزندان پسر مراکز شبانه روزی می باشد. در آغاز به بررسی وضعیت ارت ...

هدف از انجام این پژوهش مقایسه تأثیر ترتیب نسبت‌های مختلف ارائه تمرین‌جسمانی و ذهنی بر عملکرد، یادگیری و انتقال مهارت دارت در دانش‌آموزان پسر 10 تا 12 سال می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و میدانی می‌باشد. بدین‌منظور 80 نفر از دانش‌آموزان پسر که در کلاس سوم، چهارم و پنجم تحصیل می‌کردند و تمایل به شرکت در این پژوهش را داشتند، انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی به هشت گروه با نسبت‌ها و ترتیب‌های مختلف تمرین ذهنی ـ تمرین‌جسمانی (25%، 50% ،75%، 100%) که در هر گروه 10 نفر بودند ...

تالی (1973) انتقال بیشترین معنی را با کمترین کلمات ویژگی زبان ایده آل می داند. سمیعی (1373)، درازگویی و حشو را نتیجه دو عامل ترجمه های ناشیانه و نوآوری کاذب می داند. .پژوهش حاضر تأثیر حشو در خواندن و درک مطلب فارسی را بررسی می‌کند. چهار متن روزنامه‌ای انتخاب و مواد حشو آنها حذف شد. آزمون تک(c-test) برای هر دو متن اصلی و کاهش یافته تهیه گردید. آزمودنی‌های تحقیق 200 دانش‌آموز پسر دبیرستان‌های شهر زرقان بودند که به نیمی آنها آزمون متن اصلی و دارای حشو و به نیمی دیگر آزمون متن ...

هدف این تحقیق بررسی تطبیقی وشناخت تفاوت نحوه گذران اوقات فراغت بین نوجوانان بزهکار وغیر بزهکار دردو استان قم ومرکزی می باشد.به همین دلیل از نظریات مربوط به اوقات فراغت و بزهکاری مشترکا برای تدوین چارچوب نظری استفاده شده است.چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر نظریات علقه اجتماعی هیرشی،امیل دورکیم وخرده فرهنگی می باشدو هفت فرضیه از این نظریات استنباط شده است.طبق این فرضیات نوجوانان بزهکار نسبت به نوجوانان غیر بزهکار وقت کمتری را با خانواده،به فعالیت های ورزشی، مذهبی،فرهنگی و فعالیت ...

این پژوهش «بررسی تأثیر قصّه‌های قرآن بر افزایش هوش اخلاقی کودکان پسر پایه پنجم ابتدایی منطقه 5 تهران سال تحصیلی 92-1391» بود.فرضیه‌های این پژوهش عبارتند از:1-قصّه‌های قرآن باعث افزایش هوش اخلاقی کودکان از بُعد صداقت می‌شود.2-قصّه‌های قرآن باعث افزایش هوش اخلاقی کودکان از بُعد مسئولیت‌پذیری می‌شود.3-قصّه‌های قرآن باعث افزایش هوش اخلاقی کودکان از بُعد دلسوزی می‌شود.4-قصّه‌های قرآن باعث افزایش هوش اخلاقی کودکان از بُعد گذشت می‌شود. شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل و انجام ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تدریس درس تربیت بدنی توسط معلم زن و مرد با رفتار دانش آموزان پسر پایه سوم مدارس ابتدایی شهر شیراز می باشد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان پسر مدارس پسرانه ابتدایی شهر شیراز می باشد که در سال تحصیلی 90-89 ، در مناطق چهارگانه آموزش و پرورش فارس مشغول به تحصیل می باشند. نمونه آماری این پژوهش 436 نفر دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی می‌باشد که به‌ شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای از 10 کلاس دارای معلم زن و 10 ک ...

این پژوهش که بررسی عوامل موثر بر رفتار هنجارمند را در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان نورآباد ممسنی بررسی می کند؛ تاثیر متغیرهایی چون میزان نظارت خانواده،خودپنداره و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی دانش آموزان را بر نحوه تغیرات رفتار هنجارمند در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی در شهرستان نورآباد ممسنی نشان می دهد. پس از طرح فرضیات در این پژوهش، برای محاسبه حجم نمونه آماری لازم از فرمول کوکران استفاده شد. حجم نمونه پس از محاسبه با استفاده از فرمول کوکران، با توجه به خطای اندازه ...

از آنجا که اختلال نافرمانی مقابله ای ، همزمان با شیطنت و لجبازی ، اغلب در دوره پیش دبستانی ظاهر می شود ، ( هنگامیکه بنابر یافته های موجود رفتارهای مقابله ای و نافرمانی ، به ویژه در میان کودکان رایج می باشند ) ضروری است اختلال نافرمانی مقابله ای را از رفتار نافرمانی و شیطنت و لجبازی و رفتارهای مقابله ای بهنجار بر حسب سن متمایز کنیم . این تمایز عمدتا بر شدت رفتارها استوار است . برخلاف رشد بهنجار که در آن رفتارهای مقابله ای در اولین دوره کودکی به اوج رسیده و به مرور زمان کاهش می ...