عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 740

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آیا پرداختن به ورزش خاص و شرکت در برنامه‌های تربیت بدنی، می‌تواند شرایطی را ایجاب نماید که بر میزان پرخاشگری افراد تاثیر گذارد و تخلیه حالات هیجانی به وسیله پرخاشگریهای حین بازی می‌تواند در جهت ارتقاء سطح روابط فردی و اجتماعی موثر واقع گردد؟ برای پاسخ به این سئوال ما در این تحقیق با یک روش توصیفی و با بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری دو گروه از دانش‌آموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار عمل نموده‌ایم: این تحقیق بر روی 150 نفر (50 نفر فوتبالیست ، 50 نفر کاراته‌کار و 50 نفر غیرورزشکار) ...
نمایه ها:
سن | 
پسر | 

هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثر دو روش تمرینات کششی استاتیک و تسهیل عصبی - عضلانی عمقی (PNF) بر دامنه حرکتی و قدرتهای استاتیک و دینامیک عضلات مفصل ران دانش‌آموزان می‌باشد. از ویژگیهای این تحقیق این است که تحقیقات اندکی روی تمرینانت کششی PNF انجام شده است . نمونه‌های تحقیق را 40 نفر از دانش‌آموزان پسر 14 ساله منطقه 7 تهران تشکیل دادند. در این بررسی، متغیرهای مستقل برنامه تمرینات کششی استاتیک و PNF و متغیرهای وابسته دامنه حرکتی مفصل ران، نتایج آزمون انعطاف‌پذیری ...

میانگین هوش کلی و هوش غیر کلامی دانش‌آموزان پسر رشته علوم‌تجربی نظام جدید آموزش متوسطه بطور معنی‌داری کمتر از میانگین هوش کلی و هوش غیرکلامی دانش‌آموزان پسر رشته‌های ریاضی و فنی و حرفه‌ای است . دانش‌آمزوان رشته ریاضی و فیزیک بطور معنی‌داری در خرده آزمون حساب و خرده آزمون حافظه ارقام نمره میانگین بیشتر از دانش‌آموزان سایر رشته‌های نظام جدید آموزش متوسطه کسب نموده‌اند. نمره دانش‌آموزان پسر رشته ریاضی - فیزیک در خرده آزمون اطلاعات عمومی بالاتر از دانش‌آموزان پسر رشته فنی و حرفه‌ ...

برای آزمون این فرضیه که "در پایه دوم دوره ابتدایی شهرستان بوشهر دانش آموزان پسر دارای معلم زن، پیشرفت تحصیلی بالاتری نسبت به دانش آموزان پسر دارای معلم مرد دارند" تحقیق انجام گرفت . جامعه مورد مطالعه عبارت بود از: دانش آموزان پسری که در سال تحصیلی 1373-1374 در پایه دوم تحصیلی در دبستانهای شهرستان بوشهر به تحصیل اشتغال داشته‌اند. پس از آنکه کلاس‌های دوم به دو گروه کلاس‌های دارای معلم مرد و زن تقسیم شد. کل کلاس‌های دارای معلم مرد به تعداد چهارده کلاس به عنوان گروه اول ن ...
نمایه ها:
پسر | 
معلم | 
مرد | 
زن | 
پایه 2 | 
بوشهر | 
1373-1374 | 

پژوهش مزبور به نام طرح بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش‌آموزان پسر شهرستان اهواز در فصل تابستان می‌باشد، این طرح توصیفی بوده که در جهت تحقق اهداف‌خاصی صورت گرفته است . این هدفها عبارتند از: آگاهی از کمیت و کیفیت فعالیتهای مختلف نوجوانان پسر شهرستان اهواز، مقایسه شیوه‌های مختلف گذراندن اوقات فراغت آنها(از لحاظ من، پایه تحصیلی، شغل پدر....) و آگاهی از کمبودها و پیشنهادات نوجوانان پسر و ارائه پیشنهادات لازم تهیه و اجرا گردیده است . جامعه مورد تحقیق از 1238 دانش‌آموزان پسر دور ...

عنوان پژوهش علائق دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمائی شهرستان اهواز می‌باشد هدف از اجرای این طرح شناسائی علائق مختلف نوجوانان پسر مقطع راهنمائی در سنین مختلف با معدلهای تحصیلی مختلف می‌باشد. در این طرح کوشش شده است تا علائق مختلف نوجوانان پسر شهرستان اهواز از سه جنبه: سن، پایه تحصیلی و معدل مورد شناسائی و مقایسه قرار گیرد. تحقیق فوق یک تحقیق توصیفی می‌باشد و جامعه مورد تحقیق از 1238 نفر دانش‌آموز پسر دوره راهنمائی شهرستان اهواز تشکیل گردیده که براساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ...

هدف پژوهش بررسی ارتباط برخی از اندازه‌های آنتروپومتریکی با عملکردهای فیزیکی اندام فوقانی دانش‌آموزان پسر 11 ساله شهرستان اهواز است . جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پسر یازده ساله مدارس راهنمایی شهرستان اهواز است روش پژوهش تجربی بوده است . یافته نشان می‌دهد که با توجه به همبستگی مثبت و قابل قبولی که میان اکثر اندازه‌های آنتروپومتریکی و توان غیرهوازی اندام فوقانی آزمودنیها مشاهده گردیده می‌توان گفت افرادی که دارای میانگین بیشتری در اندازه‌های وزن بدن، طول قد، طول تنه، طول ...

ازدواج و گزینش همسر، یکی از عوامل مهم موثر بر بهداشت روان و شیوه زندگی افراد می‌باشد که نقش آن در کاهش نابسامانیهای فردی و اجتماعی مشخص گردیده است . به منظور برنامه‌ریزی اصولی و بالا بردن سطح آگاهی جوانان از معیارهای صحیح ازدواج شناخت نظرات آنان ضروری است . این مطالعه سعی در شناخت دیدگاه جوانان در مورد معیارهای ازدواج دارد. پژوهش از نوع پیمایشی بوده و نظرات 200 نفر از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی و مقایسه قرار داده است . ...

با توجه به گسترش روز افزون اختلالات روانی در جوامع امروز که پیامدهای تأسف باری را نیز به دنبال دارد ، این پژوهش و بررسی و مقا یسه سلامت روانی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستان های سنندج در سال تحصیلی 78 - 79 می پردازد . برای پاسخ به سوالات پژوهش ، محققان از پرسشنا مه سلامت عمومی 28 - ‏‎QHQ‎‏ برای اندازه گیری سلامت روانی دانش آموزان استفاده کردند و برای مشخصات عمومی آنها، پرسشنامه ای را که خود محقق تهیه کرده بود به کار بردند . این پژوهش بر روی 406 نفر آزمودنی ...